คลองไทย กับสว.จังหวัดปทุมธานี+คลองไทยกับสิงคโปร์
ถ้ารับไม่ได้ให้ Refersh ( F5 )
คลองไทย กับสว.จังหวัดปทุมธานี
อัปโหลดโดย เมื่อ 6 ก.ย. 2011

ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ ได้เสนอแนวทางและหลักในการแก้ใขปัญหา ต่อการพัฒนาประเทศ ในที่ประชุมรัฐสภา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 กับรัฐบาลใหม่ที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้ง โดยเสนอเรื่อง ปัญหาแกสราคาสูงและขาดแคลน

การสร้างการเมืองสีขาว และได้เสนอให้รัฐบาลสร้างคลองไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ

คลองไทยกับสิงคโปร์ อัปโหลดโดย เมื่อ 2 เม.ย. 2011

การบรรยายพิเศษเรื่อง "โครงการขุดคลองไทย(คอคอดกระ) เสริมสร้างระบบการขนส่งสร้างเศรษฐกิจ

และความมั่นคงของชาติได้อย่างไร" วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น. ณ.อาคารเรียน 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดโดยคณะอาจารย์ ผศ.ดร.ถิรยุทธ ลิมานนท์

อ.ศาสตร์ สุขประเสริฐ และ อ.กาญจน์ สุอังคะ บรรยายโดย รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิ การวิสามัญศึกษาโครงการขุดคอคอดกระ(คลองไทย) วุฒิสภา