คัมภีร์ทาลมุดของศาสนายิว

ความจริงเกี่ยวกับคัมภีร์ตัลมูด
โดย อาจารย์บรรจง บินกาซัน

คัมภีร์ ตัลมูดเป็นคัมภีร์ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมคำบอกเล่าของแร็บไบ(ธรรมาจารย์ชาว ยิว)หลังสมัยนบีมูซาและในระหว่างที่พวกชาวยิวต้องเร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายเป็น เวลานับร้อยปี คัมภีร์ตัลมูดเกิดขึ้นจากความหลงผิดและอคติในเรื่องเชื้อสายของชาวยิวที่ถือ ว่าเผ่าพันธุ์ของตนเหนือกว่ามนุษย์เผ่าพันธุ์อื่นเพราะเป็นเผ่าพันธุ์ที่พระ เจ้าทรงคัดเลือก ดังนั้น คัมภีร์ตัลมูดจึงถือว่าคนที่มิใช่ยิวทั้งหมดเป็นสัตว์และมิได้เป็นลูกหลาน ของอาดัม ต่อไปนี้เป็นข้อความบางตอนในคัมภีร์ตัลมูด
 • ?ยิวถูกเรียกว่ามนุษย์ แต่ผู้ที่มิใช่ยิวมิใช่มนุษย์ พวกเขาเป็นสัตว์เดรฉาน? (Talmud : Baba mezia,114b)
 • ?อากุม (ผู้ที่มิใช่ยิว) เป็นเหมือนหมา ใช่ คัมภีร์สอนให้เราให้เกียรติสุนัขมากกว่าผู้ที่มิใช่ยิว? (Ereget Raschi Erod.22 30
 • ? ถึงแม้พระเจ้าจะสร้างผู้ที่มิใช่ยิวขึ้นมาก็ตาม พวกเขาก็ยังเป็นสัตว์ในร่างมนุษย์ มันจึงไม่เหมาะสมสำหรับยิวที่จะได้รับการรับใช้โดยสัตว์ ดังนั้น เขาจะได้รับการรับใช้โดยสัตว์ในรูปมนุษย์? (Midrasch Talpioth, p.255, Warsaw 1855)
 • ?หญิงมีครรภ์ที่มิใช่ชาวยิวไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์ที่ตั้งท้อง? (Coschen hamischpat 405)
 • ?วิญญาณของผู้ที่มิใช่ยิวมาจากวิญญาณที่สกปรกและถูกเรียกว่าหมู? (Jalkut Rubeni gadol 12b)
 • ? ถึงแม้ว่าผู้ที่มิใช่ยิวจะมีโครงสร้างร่างกายเหมือนยิว แต่เมื่อเปรียบกับยิวแล้ว พวกเขาก็เหมือนกับลิงเปรียบเทียบกับมนุษย์? (Schene luchoth haberith, p.250 b)
 • ?ถ้าหากท่านกินกับผู้ที่มิใช่ยิว มันก็เหมือนกับการกินกับสุนัข? (Tosapoth, Jebamoth 94b)
 • ? ถ้ายิวมีคนใช้หรือสาวใช้ที่ไม่ใช่ยิวตาย เขาจะต้องไม่แสดงความเห็นใจแก่ยิว ท่านจะต้องบอกยิวว่า : ?พระเจ้าจะทดแทนสิ่งที่คุณเสียไปเหมือนกับว่าวัวหรือลาตัวหนึ่งตายไป?? (Jore dea 377,1)
 • ?การมีสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้ที่มิใช่ยิวเหมือนกับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสัตว์? (Talmud Sanhedrin 74b)
 • ?เป็นที่อนุญาตให้เอาร่างกายและชีวิตของผู้ที่มิใช่ยิวได้? (Sepher Ikkarim III c 25)
 • ? มันเป็นกฎหมายที่จะฆ่าใครก็ได้ที่ปฏิเสธคัมภีร์โตราห์ พวกคริสเตียนก็อยู่ในพวกที่ปฏิเสธคัมภีร์โตราห์? (Coschen hamischpat 425 Hagah 425.5)
 • ?ท่านจะฆ่าพวกนอกรีตที่ไม่ใช่ยิวด้วยมือของท่านเองก็ได้? (Talmud, Abodah Zara, 4b)
 • ?ยิวทุกคนที่หลังเลือดของพวกที่ไม่ใช่ยิวกำลังทำสิ่งเดียวกับการบูชานยัญต่อพระเจ้า? (Talmud : Bammidber raba c 21& Jalkut 772)
ยิวเตรียมตัวทำความชั่วอย่างไร ?
 • ?ถ้าหากยิวผู้ใดอยากจะทำชั่ว เขาควรจะออกไปยังเมืองที่ไม่มีใครรู้จักเขาและทำชั่วที่นั่น? (Moed Kattan 17a)
 • ?ถ้าผู้ที่มิใช่ยิวตียิว ผู้ที่มิใช่ยิวคนนั้นจะต้องถูกฆ่า? (Sanhedrin 58b)
 • ?ยิวไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างทำงานให้แก่คนที่มิใช่ยิว? (Sanhedrin 57a)
 • ? ถ้าวัวของชาวอิสราเอลขวิดวัวของชาวคะนาอัน ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ถ้าวัวของชาวกันคะนาอันขวิดวัวของชาวอิสราเอล จะต้องจ่ายค่าชดใช้โดยเต็ม? (Baba Kamma 37b)
 • ?ถ้ายิวพบสิ่งของที่พวกที่มิใช่ยิวทำหายก็ไม่จำเป็นต้องคืน? (Baba Mezia 24a & Baba Kamma 113b)
 • ? พระเจ้าจะไม่เว้นโทษยิวที่ยกลูกสาวของตัวเองให้แต่งงานกับคนแก่หรือหาภรรยา ให้แก่ลูกชายที่ยังเป็นทารกของตนหรือคืนของที่หายให้แก่ผู้ที่มิใช่ยิว...? (Sanhedrin 76a)
 • ?เมื่อยิวฆ่าคนที่มิใช่ยิว จะไม่มีการลงโทษประหารชีวิต ยิวจะเก็บสิ่งที่ยิวขโมยมาจากผู้ที่ไม่ใช่ยิวไว้ก็ได้? (Sanhedrin 57a)
 • ?ผู้ที่มิใช่ยิวจะไม่ได้รับการคุ้มครองของกฎหมายและพระเจ้าได้เอาเงินพวกเขาให้แก่แก่อิสราเอลแล้ว? (Baba Kamma 37b)
 • ?ยิวอาจจะใช้วิธีการโกหกเพื่อกำจัดผู้ที่มิใช่ยิวได้? (Baba Kamma 113a)
 • ?พวกเด็กๆที่ไม่ใช่ยิวทั้งหมดเป็นสัตว์? (Yebamoth 98a)
 • ?เด็กผู้หญิงที่มิใช่ยิวอยู่ในสภาพที่สกปรกตั้งแต่เกิด? (Abodah Zarah 36b)
 • ?พวกที่ไม่ใช่ยิวชอบมีเพศสัมพันธ์กับวัว? (Abodah Zarah 22a-22b)
ยิวดูถูกนางมัรฺยัมผู้บริสุทธิ์
 • ? จงกล่าวว่านางมารีย์เป็นโสเภณี นางผู้เป็นลูกหลานของกษัตริย์และเจ้าเมืองได้เล่นชู้กับช่างไม้? นอกจากนี้แล้วในเชิงอรรถหมายเลข 2 ถึง Shabbath 104b ของฉบับ Soncino ยังมีกล่าวไว้ในตัวบทของคัมภีร์ตัลมูดที่ไม่มีการตัดว่าแม่ของเยซัส นางมิเรียมช่างทำผมมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคน (Sanhedrin 106a)
ยิวดูหมิ่นพระเยซู
 • ?จงกล่าวว่าเยซูกำลังถูกต้มอยู่ในเยี่ยวร้อนๆ? (Gittin 57a)
ยิวโจมตีความเชื่อของคนที่มิใช่ยิว
 • ?พวกคริสเตียนและอื่นที่ปฏิเสธคัมภีร์ตัลมูดจะลงนรกและจะถูกลงโทษทั้งโคตร? (Rosh Hashanah 17a)
 • ?ยิวจะต้องทำลายคัมภีร์ของชาวคริสเตียน นั่นคือคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่? (Shabbath 116a)
 • ดร. อิสราเอล ชาฮักแห่งมหาวิทยาลัยฮิบรูรายงานว่าชาวอิสราเอลได้เผาคัมภีร์ไบเบิลฉบับพันธ สัญญาใหม่นับเป็นพันเล่มในแผ่นดินปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองเมื่อวันวันที่ 23 มีนาคม 1980 (ดู Jewish History, Jewish Religion, p.21)
คำสอนบ้าๆบอๆของคัมภีร์ตัลมูด
 • ?จงพูดว่าอาดัมมีสัมพันธ์ทางเพศกับสัตว์ทุกชนิดในสวนแห่งเอเดน? (Yebamoth 63a)
 • ?จงประกาศว่าการเกษตรเป็นอาชีพที่ต่ำที่สุด? (Yebamoth 63a)
 • ?ยิวจะแต่งงานกับเด็กผู้หญิงอายุ 3 ขวบก็ได้ (โดยเฉพาะสามขวบกับหนึ่งวัน)? (Sanhedrin 55b)
 • ?ยิวอาจจะมีเพศสัมพันธุ์กับเด็กก็ได้ตราบใดที่เด็กคนนั้นอายุต่ำกว่า 9 ขวบ? (Sanhedrin 54b)
 • ?เมื่อผู้ชายที่โตเต็มวัยแล้วมีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงก็ไม่เป็นอะไร? (Kethuboth 11b)
 • ? ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับสัตว์สมควรที่จะแต่งงานกับนักบวชยิว ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับปีศาจก็ควรที่จะแต่งงานกับนักบวชยิว? (Yebamoth 59b)
 • ?จงพูดว่าไม่มีโสเภณีในโลกที่แร็บไบเอลีซาร์แห่งคัมภีร์ตัลมูดไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย? (Abodah Aarah 17a)
 • ?จงพูดว่าไม่มีแร็บไบคนใดจะตกนรกได้? (Hagigah 27a)
 • ?แร็บไบคนหนึ่งโต้วาทีกับพระเจ้าและชนะ พระเจ้ายอมรับว่าแร็บไบชนะโต้วาที? (Baba Mezia 59b)
 • ? ผู้ชายยิวมีหน้าที่ต้องกล่าวคำวิงวอนต่อไปนี้ทุกวันว่า ?ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ทำให้เราเป็นผู้ที่มิใช่ยิว เป็นผู้หญิงหรือเป็นทาส?? (Menahoth 43b-44a)

บทความโดยอาจารย์บรรจง บินกาซัน ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน
หน้าเว็บย่อย (1): ยิวกับคัมภีร์ทาลมุด
Comments