home‎ > ‎dharma‎ > ‎

Dhāranī and Mantra

Some dhāranī and mantra for use in consecrating Buddhist images and stupa:

Mantra of Guru Dragpo:

klong chen snying thig  - bla ma drag po rta khyung bar ba:

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨརྩིཀནི་རྩིཀ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཁྲོཾཿཕཊཿ (oṁ āḥ hūṁ ma hā gu ru arcikani arcika hrīḥ khroṁḥ phaṭ)

Mantra of Senge Dongma

ཨོཾ་བཛྲ་སིངྷ་མུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧེ་ཕཊཿ (oṁ vajra singha mukha hūṁ ha he phaṭ)

ཨཿཀཿསཿམཿརཿཙཿཤཿདཿརཿསཿམཿརཿཡཿཕཊ༔ ( aḥ kaḥ saḥ maḥ raḥ caḥ shaḥ daḥ raḥ saḥ maḥ raḥ yaḥ phaṭ)

Other Sources:

Comments