Meghatározható mi az igazság és mi nem az?Jézus a végső igazság megtestesítője, az egyedüli út Istenhez:

Jn 14,6

Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."

Már Jézus saját idejében is sokan sokféle, egymásnak ellentmondó véleménnyel voltak róla (Mk 3,22 8,27-29; Mt 11,19), azonban Jézus azt állította magáról, hogy ő az abszolút valóság mércéje.

Jn 18,37

Pilátus ezt mondta neki: "Akkor mégis király vagy te?" Jézus így válaszolt: "Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra." Pilátus így szólt hozzá: "Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: "Én nem találok benne semmiféle bűnt."

Ha csak egyetlen igazság létezik, akkor nem lehetséges, hogy két ellentétes és egymásnak ellentmondó lehetőség párhuzamosan igazként létezzen, egyik neked, a másik nekem. Az egyetlen igazság nem lehet relatív és nem változhat, attól függően, hogy honnan nézzük. Jézus tekintélye szabja meg az igazságot, amit Isten az Ő szavában (Kol 1,5), a Bibliában jelentett ki nekünk:

Jn 17,17

Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.

Róm 1,16-17

Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe...

Az igazság, amit Isten kinyilatkoztatott felismerhető.

Péld 2,3-13

...ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az istenismeret. (...) Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út.

Jézus megígérte követői számára, hogy a Szentszellem elvezet az örökké tartó teljes igazságra:

Jn 16,13

...amikor azonban eljön ő, az igazság Szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.

Az abszolút/univerzális igazság megismerése csak az által lehetséges, aki az Igazságnak vallja magát, azaz Jézus Krisztus által.

Jn 8,31-36

Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: "Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle: "Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek: hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek?" Jézus így válaszolt nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre. Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek."

Isten szemében minden ember rabságban van, aki bűnt cselekszik és nem keresi az igazságot. Isten Jézust tette nekünk igazsággá (1Kor 1,30). Bűneinktől minket szabaddá csak a Fiú, az igazság, Jézus tanítása tehet. Isten kegyelméből és szeretetéből kinyilatkoztatta magát és elérhetővé tette az emberiségnek a hozzá vezető utat és leleplezte a gonoszságot és a bűnt.

Jn 1,16-17

Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.

Isten azt akarja, hogy minden ember eljusson az igazság megismerésére, és ez által üdvözüljön (1Tim 2,4), de az igazság csak akkor tehet szabaddá minket, ha elismerjük nálunk feljebbvalónak. Az igazságról alkotott helyes kép az Istennel való kapcsolat alapja (Jn 4,23-24). Csak Istennél van igazság (Ézs 45,24), ezért nem lehetünk addig szabadok, míg a magunk igazságát igyekszünk érvényesíteni, és nem vetjük alá magunkat alázatosan Isten igazságának.

Róm 10,3

Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának.

Máté 5,20

Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.

Aki az igazságban jár, az mindig belátja bűneit:

1Jn 1,8-9

Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

Befogadni Jézust nem más, mint azonosulni azzal az igazsággal, amit elhozott. Amikor már nem én vagyok önmagam középpontja, nem a magam tervei, céljai, nem a magam világról, önmagamról és Istenről alkotott elképzelései számítanak, hanem Isten akarata. Az igazság nem szubjektív, amit a magam elképzelése szerint alakíthatok. Az igazsághoz nekem kell idomulni, magamat alárendelni. Nekem tökéletlennek kell a tökéleteshez igazodnom. Jézus azt várja, hogy feltétel nélkül bízzuk rá magunkat mindarra, amit mond, mert az ő tanításának maga Isten a forrása.

Jn 7,16-17

Jézus így válaszolt nekik: Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem.Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok.

Ahhoz, hogy az igazságban járjunk, nem elég ismernünk, mi az igazság, hanem úgy kell élnünk a hétköznapokban, hogy mindig leleplezzük magunkban mindazt, ami akadályoz annak elérésében. Ennek hiányában el lehet téveszteni az örök élethez vezető utat. Egyedül az igazság, Isten Igéjének megismerése, befogadása, és megtartása által lehet örök életünk.

1Jn 2,4-5. 21.29

Aki azt mondja: ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság, aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok az igazságot, és azt, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel, hogy aki az igazságot cselekszi, az is mind tőle született.

2Kor 6,14

...mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?

1Jn 1,5

Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.

Isten világosságának nincs szüksége az árnyékra ahhoz, hogy fénye felismerhető legyen. A jó önmagában jó, függetlenül a gonosztól. Az igazság önmagáért beszél.