Isten jósága - Jézus megjelenése

napfény
magzatEgyikünk sem élhet ezen a világon és a nap fényében sem örvendezhet anélkül, hogy emellett Isten jóságát ne tapasztalná (Máté 5:44-45). Szeretetéből alkotott meg minket, jóságából formált meg az anyaméhben (Zsoltárok 139:13-16).

Ha őszinték vagyunk, be kell ismernünk, hogy az életünk nem tökéletes, mindannyian bűnösök vagyunk. Viszont a tökéletes Isten jelenlétében csak tökéletes jóság és tökéletes szentség lehet: ezek az ő elvárásai. Nem Istennek van szüksége ránk, hanem nekünk van szükségünk őrá. Szeretetére, jóságára, kegyelmére és megbocsátására mindannyiunknak szüksége van.

Kegyelmes és irgalmas az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy. Jó az ÚR mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. (Zsoltárok 145:8-9)

Egyedül Isten az, aki lényéből fakadóan méltó az imádatra és a tiszteletre. Dicsőítenünk kell őt önmagáért, és mindazért, amit értünk cselekedett, megmutatva számunkra lényének legmélyebb értelmét, a szeretetet.

Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. (1 János 4:9-10)

A bűn valóság, ami elválaszt Istentől (Ézsaiás 59:1-2), és megtérés hiányában a halálra vezet (2 Korinthus 7:10). Istennek jósága azonban bűnbánatra indít és megbánhatatlan megtérésre ösztönöz.

Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? (Róma 2:4)

Senki sem válthatja meg önmagát. Isten örök szeretetéről való bizonyságtételeként megjelent Jézus Krisztus, hogy megváltson minket. Jézus eljövetele e világba Isten jóságának legnagyobb tette, és ez a jóság Jézus Krisztusban megtestesült.

De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentszellem által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. (Titusz 3:4-7)

Istentől minden rossz távol van, hiszen lényege a jóság. Ő természetesen nem kívánja egyetlen ember halálát sem (Jézust is beleértve!). Ő mindenkit a vele való szeretetkapcsolatra akar hívni, hogy örökké éljen. Az örök halált az ember választja az ő szabad döntéséből származó bűne miatt (János 8:24). Az emberek Jézust is a saját döntésükből kifolyólag feszítették meg. Bár Isten megengedte ezt (Zsidó 2:9), de Isten a Fiút azért küldte a világba, hogy életünk legyen (János 3:16-17; 10:10), s felismerje mindenki a Megváltót. A többség azonban nem hitt benne...

Az a bűntett, hogy i.sz. 30-ban Jézust megölték, a zsidók, főként a zsidó vallási vezetők kemény ellenszegülésének végkifejlete volt a Szent Szellem munkája ellen (Apcsel 7:51-53). Elutasították Isten erős hívását Jézus személyében a megtérésre. Nem ismerték fel (Apcsel 13:27; 1 János 3:1), és nem fogadták be őt (János 1:10-11). Isten szándéka ellen cselekedtek. A döntésük által meghozott gonosz tettük azonban nem hiúsította meg az ember megváltásának isteni szándékát, mert Jézus a halálra is önként kész volt minden emberért. Ő nem kereste a saját elismerését, elfogadását vagy megbecsülését, mint egy erőskezű uralkodó, aki hatalmával élve magabiztosan kerül ki minden helyzetből, s az emberektől minél több dicsőséget és felmagasztalást vár. Jézus a bűnös testhez hasonló formában (Róma 8:3), esendő és erőtlen emberként jött Istentől közénk, akit a világ megvetett, akivel nem törődtek, aki az emberektől (még a saját tanítványaitól is: Márk 14:50; János 16:32) elhagyatott volt. Aki elszánt akarattal nemcsak hogy tudatosan szembenézett az igazságért minden bűntől mentesen a szenvedéssel járó halállal, hanem azt alázatos szolgaként hálával fogadta el Isten legnagyobb ajándékának megjelenéséért az egész világ számára. Azáltal, hogy nem állt ellen a gonosz emberek gyűlöletének, hanem felvállalta mindenkiért az erőszakos halált, végső győzelmet aratott a bűn felett. Jézus nem úgy győzött, mint egy dicsőséggel övezett erős ember. Ő nem a maga erejében bízott, hanem Istenben, aki állandóan uralta az egész életét, mivel teljesen Atyjára bízta magát. Ezért Isten sohasem hagyta el, sőt a halálában különösképpen közösségben volt vele (Kolossé 1:19-20), mert Jézus még a kínok között sem viszonozta a gonoszságot gonoszsággal (1 Péter 2:23), hanem épp ellenkezőleg, így végezte be kereszthalála által azt, amit akkor senki sem sejtett meg: szabad utat nyitott lelkünk Atyjához.

... mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében; és hogy ismertté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban: őbenne van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által. (Efezus 3:9-12)

Jézus mindhalálig tartó engedelmességével Isten jóságát tükrözte egész életében, mert soha nem vétkezett.

Ez az az út, amire Jézus hív minket ma is!

A kereszt a megváltás titka, ahol Jézus világ általi megvetettsége ellenére Isten mindenen túlmutató örök jóságát és önátadó végtelen szeretetét mutatja meg a világnak egyszülött Fiában.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3:16)

Jézus önmagát, az életet adta értünk, meghalt, majd feltámadt, hogy teljes és tökéletes odaadása által ma is valóságosan szabaddá tegyen bennünket az odaadó szeretetre testvéreinkért.

Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. (1 János 3:16)
Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. (János 13:34-35)

Isten a legtöbbet, magát ajándékozta nekünk. Élete által élhetünk (1 János 4:9). A legnagyobb bűn, ha mi mégsem engesztelődünk ki vele. Bármilyen elgondolás, ami nem az Istennel való kapcsolatra vezet, hamis út. Egyedül azáltal békülhetünk meg Istennel, ha Jézusban hiszünk, és nem hamis célokat követünk: önmagunkban, képességeinkben, érzékeinkben, saját erőnkben, téves eszmékben, emberek nyújtotta biztonságban, földi javakban, pénzben... ,vagy akár Istenről alkotott saját elképzelésünkben bízunk.

Isten jóságos gondoskodásának köszönhetően a Jézusban való hit hiteles és kizárólagos írott forrásaként és a keresztény tanítás egyedüli biztos alapjaként napjainkig fennmaradt a Biblia. Isten tanítása maga az igazság, ami felettünk áll, s ha szeretjük őt, akkor szabadon alárendeljük ennek magunkat. Jézus Krisztus személye a szent írás segítségével, de csak a Szent Szellem kinyilatkoztatásának jóvoltából ismerhető meg. Azonban ha Isten Igéje, ami életre kelt, ma is valóság az életünkben, akkor Isten úgy tesz minket eggyé magával, hogy a világ általunk is felismerje Jézust.

De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy teljesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. (János 17:20-23)

Isten jósága arra tanít, hogy minden feltétel nélkül teljesen rábízzuk magunkat mindarra, amit Jézus mond. Szükségünk van rá, hogy tőle tanuljunk, mert nélküle elveszettek vagyunk. Nélküle életünk üres és nincs igazi értelme, mert igazi azonosságunkat és értékünket csak ő adhatja.

Jézus így válaszolt: "Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. (János 14:23)

Mily nagy ajándék, hogy Jézus befogadása által Isten teljes lénye vesz lakozást az emberben (János 14:17.20.23), mert felülről született élete senkinek sem lehet, ha Isten nem hajol le hozzá. Mivel ő örökké kapcsolatban akar lenni gyermekeivel, ezért földi létük minden napján mindig közel akar hajolni hozzájuk, és jóságával akarja táplálni őket. Jóságos lényéből kifolyólag hűségesen megőriz a gonosztól, ha az iránta való szeretetből a jót tesszük és kerüljük a rosszat. Szelleme által mindig óva int a bűntől, de ha mi hűtlenekké válunk, mert nem harcolunk kitartóan a bűn ellen, akkor elveszíthetjük a legdrágább (életünknél is értékesebb!) kincset. Bár Isten hűsége végtelen (2 Timóteus 2:11-13), nem nézi el a bűnt, ezért jósága szoros kapcsolatban van szigorúságával:

Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét: azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatsz. (Róma 11:22)

Az Úrban hívőt a Szentszellem erejével megtölti, hogy a jövőben maga is őszintén jóságos legyen, minden jó cselekedetre alkalmas. Isten Jézusban nemcsak megbocsát, hanem napról napra megújít és átformál (Kolossé 3:10), ha hozzá fordulunk. Isten ismeri minden gyengeségünk. Tudja mi az, amit el tud várni tőlünk, mert minden segítséget megad valamennyi lépéshez, hogy Fiához hasonlóvá legyünk (1 János 3:2; Róma 8:29). Jóságának természetfeletti ereje csodás módon alakítja át a megváltott bűnöst folyamatosan egyszülött Fiának képére. Őbenne mutatkozik Isten jósága az Úr útjának hívei iránt túláradóan, hogy senki se dicsekedjék.

De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. (Efezus 2:4-10 - Károli Gáspár fordítás)

Kegyelméből tart meg minket Isten. Élete senkinek sem lehet, ha ő nagy jóságából meg nem bocsát. Ebben a jóságban Jézus tanítványai szívükből meg kell bocsássanak egymásnak (Máté 18:21-35). Ha hálásak vagyunk neki, akkor örömmel megbocsátunk, ahogyan Isten nekünk is megbocsátott. Isten jósága arra int, hogy magunkat ne tartsuk különbnek másoknál (Lukács 18:9-14). Mindannyian bűnösök vagyunk azelőtt, ki mindent lát. De ő nem a bűneik szerint bánik az őt félőkkel (Zsoltárok 103:8-14). Ha ismerjük jóságát, akkor vétkeinktől szabadon másoknak is az ő jóságát fogjuk mutatni. Mert tudjuk, hogy:

Az ÚRnak minden útja igaz, és minden tette jóságos. (Zsoltárok 145:17)

Isten jóságát ajándékozza azoknak, akik benne reménykednek s szeretetében bíznak, és azoknak, akik őt tisztelik és félik, bármilyen élethelyzetben is vannak.

Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. (JSir 3,25)

Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára. (Zsoltárok 31:20)

Isten jósága és kegyelme egyes helyzetekben viszont különösen megmutatkozhat, amikor ő mégis nagyon közel van az övéihez:

Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. (Zsoltárok 34:5.9)

Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggedt lelket. (Jeremiás 31:25)

Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. (Náhum 1:7)

Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. (1 Péter 2:19)

Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti (Zsoltárok 34:19)

Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. (Zsoltárok 86:5)

  • üldözésben

Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. (Máté 5:10-12)

Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, Isten Lelke megnyugszik rajtatok. (1 Péter 4:14)

Te is tapasztaltad már Isten közelségét az életedben?