กระดานข่าว กคศ.

เพื่อแสดงความคิดเห็น/ถามมาตอบไป  ความก้าวหน้าของชีวิตครู กำลังใจเพื่อครู
 
ครูที่จัดกระบวนการเรียนรู้และมีหลักฐานเช่นเมื่อครั้งเป็นครูฝึกสอน..มีศักยภาพทำผลงานทางวิชาการ ได้วฐ.ครูชำนาญการพิเศษ ทุกคน

ประกอบอาชีพครู..เป็นครูมืออาชีพ..ผลงานทางวิชาการของท่านไม่ต่ำกว่า วฐ.ชำนาญการพิเศษ ทุกคน

ครูที่ไม่ลืมวันฝึกสอน........ได้วฐ.ครูชำนาญการพิเศษ ทุกคน
 
 ...................................................................
 
 
เกษียณขณะเงินเดือนเต็มขั้นและได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
 
 
...ได้เพิ่ม ณ 30 กันยายนในปีนั้น 1วัน .......ที่สำคัญ
 
 
ได้ย้ายอันดับ คศ. เพิ่ม 1 อันดับ เว้นแต่ไม่ได้เลื่อน
 
 
ขั้นเงินเดือน และผู้ที่อยู่ในอันดับ คศ.5 (แท่งสุดท้าย)
 
 
และมีผลต่อเงินบำเน็จบำนาญ...เมื่อเทียบกับทหาร
 
 
ข้าทำนองที่ว่าได้ติดนายร้อย 1 วัน .....เฮซะที่แนว
 
 
ความคิดของครูรวมทั้งครูชอบที่เขียนบทความและนำ
 
 
เสนอไว้นั้นประสบความสำเร็จแล้วระดับหนึ่ง
 
 
 
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 127 ตอนที่ 53ก ลงวันที่ 3
 
 
ก.ย.2553
 
 
 
ครูชอบ  สมบุญเพ็ญ  วท.ลพบุรี
 
 
 
...................................................................
 
 
 
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
6 ต.ค. 2553 18:09
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
6 ต.ค. 2553 18:09
Comments