ชูศรี สิงสุธรรม

เจ้าของไซต์

  • ชูศรี สิงสุธรรม

เอกสารสำคัญการเรียนรู้

ĉ ข้อสอบประวัติศาสตร์.doc
ดู ดาวน์โหลด
  298 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 18:50 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ ข้อสอบ.docx
ดู ดาวน์โหลด
  53 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:06 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่20.doc
ดู ดาวน์โหลด
  471 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 18:51 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ โครงการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาประวัติศาสตร์ม.6-1.doc
ดู ดาวน์โหลด
  421 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2554 21:43 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วย3.doc
ดู ดาวน์โหลด
  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2554 21:31 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วย4.doc
ดู ดาวน์โหลด
  34 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 มิ.ย. 2554 21:28 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วย5.doc
ดู ดาวน์โหลด
  36 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2554 21:28 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่1.doc
ดู ดาวน์โหลด
  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2554 21:30 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่2.doc
ดู ดาวน์โหลด
  32 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2554 21:31 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน.doc
ดู ดาวน์โหลด
  51 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2554 21:43 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ ใบความรู้หน่วย3.doc
ดู ดาวน์โหลด
  398 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2554 21:37 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ ใบความรู้หน่วย4.doc
ดู ดาวน์โหลด
  254 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2554 21:38 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ ใบความรู้หน่วย5.doc
ดู ดาวน์โหลด
  145 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2554 21:39 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ ใบความรู้หน่วยที่1.doc
ดู ดาวน์โหลด
  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2554 21:36 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ ใบความรู้หน่วยที่2.doc
ดู ดาวน์โหลด
  190 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2554 21:36 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ ใบงานหน่วย4.doc
ดู ดาวน์โหลด
  28 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2554 21:41 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ ใบงานหน่วย5.doc
ดู ดาวน์โหลด
  32 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2554 21:42 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ ใบงานหน่วยที่1.doc
ดู ดาวน์โหลด
  34 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2554 21:40 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ ใบงานหน่วยที่2.doc
ดู ดาวน์โหลด
  24 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2554 21:40 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ ใบงานหน่วยที่3.doc
ดู ดาวน์โหลด
  28 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 มิ.ย. 2554 21:41 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.10.doc
ดู ดาวน์โหลด
  967 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:34 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.12.docx
ดู ดาวน์โหลด
  26 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:34 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.13.docx
ดู ดาวน์โหลด
  376 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:34 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.14.docx
ดู ดาวน์โหลด
  56 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:35 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.16.docx
ดู ดาวน์โหลด
  267 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:35 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.17.docx
ดู ดาวน์โหลด
  127 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:35 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.19.docx
ดู ดาวน์โหลด
  34 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ต.ค. 2554 19:36 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.1.docx
ดู ดาวน์โหลด
  805 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ต.ค. 2554 19:29 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.21.docx
ดู ดาวน์โหลด
  59 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:37 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.22.docx
ดู ดาวน์โหลด
  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:37 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.23.docx
ดู ดาวน์โหลด
  44 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:38 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.25.docx
ดู ดาวน์โหลด
  137 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:38 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.29.docx
ดู ดาวน์โหลด
  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:39 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.2.docx
ดู ดาวน์โหลด
  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:30 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.32.docx
ดู ดาวน์โหลด
  30 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:39 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.37.docx
ดู ดาวน์โหลด
  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:40 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.39.docx
ดู ดาวน์โหลด
  390 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ต.ค. 2554 19:41 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.3.docx
ดู ดาวน์โหลด
  198 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:30 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.41.docx
ดู ดาวน์โหลด
  243 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:41 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.42.docx
ดู ดาวน์โหลด
  460 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ต.ค. 2554 19:42 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.43.docx
ดู ดาวน์โหลด
  127 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:42 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.44.docx
ดู ดาวน์โหลด
  172 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:43 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.45.docx
ดู ดาวน์โหลด
  59 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:43 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.4.docx
ดู ดาวน์โหลด
  60 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:30 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.5.docx
ดู ดาวน์โหลด
  88 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:31 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.6.docx
ดู ดาวน์โหลด
  143 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:31 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.8.docx
ดู ดาวน์โหลด
  1206 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:32 ชูศรี สิงสุธรรม
ĉ No.9.docx
ดู ดาวน์โหลด
  217 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 9 ต.ค. 2554 19:33 ชูศรี สิงสุธรรม
Comments