หน้าแรก

ผังงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
นายโชคชัย นพเทาว์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
     
นางสาววิมณฑา การทนารักษ์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
         
     
          
                                                                 
    
                  นายประพัทธ์พงศ์ ทากุ                                                                              นายอาทิตย์ สร้อยสน
            ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ                                                                         ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ