สถานภาพ ชค.ตชด.

รายการหน้าเว็บย่อย


 ประวัติความเป็นมาของ ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน

      ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน(ชค.ตชด.) เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง บช.ตชด.ที่ 221/2549 เพื่อควบคุมการปฏิบัติ ของ มว.ฉก.ตชด. และ กำลังพลบางส่วนอื่นๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยขึ้นการบังคับบัญชากับ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) โดย บช.ตชด.มีคำสั่งที่ 121/2552 ลง วันที่ 30 เมษายน 2552 เรื่อง ปรับปรุง ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อกำหนดภารกิจและโครงสร้างการจัด ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดโครงสร้างการจัดไว้ 
ภารกิจของ ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน
1.ประสานการปฏิบัติกับ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศชต.),กกล.ตำรวจ,กกล.ตำรวจภูธร,หน่วยตำรวจตระเวนชายแดน,หน่วยทหาร และหน่วยราชการอื่นๆในพื้นที่
2.ควบคุม อำนวยการ กำกับดูแล บังคับบัญชาพัฌนากำลังพลตามโครงสร้าการจัด ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก กกล.ตำรวจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.อำนวยการประสานงาน และกำกับดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านกำลังพล การข่าว ยุทธการ ส่งกำลังบำรุง การเงิน และสนับสนุนอื่นๆ ให้กับกำลังพลตามโครงสร้างการจัด
4.ให้ข้อเสนอแนะในการใช้กำลัง ตชด.ต่อ กกล.ตำรวจ ซึ่งควบคุม มว.ฉก.ตชด.รวมทั้งประสานงานกับหน่วยทหารในพื้นที่
5.ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทั้งด้านยุทธวิธี และงานมวลชน รวมทั้งให้การสนับสนุนต่างๆเพื่อให้ มว.ฉก.ตชด.สามารถปฏิบัติภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน
   1. ส่วน บก.ชค.ตชด.
       เป็นหน่วยที่ขึ้นตรงต่อ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีหน้าที่ ควบคุม กำกับ ดูแล บริการ ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยราชการในพื้นที่ บริหารงานด้านกำลังพลทั้งหมด (มว.ฉก.ตชด.,ชป. v150,ชป.E.O.D. ชปส.,ชค.จว.) ที่ขึ้นตรงต่อ ชค.ตชด.โดยขึ้นการบังคับบัญชาและรับนโยบายการปฏิบัติงาน และงบประมาณเบี้ยเลี้ยง จาก ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติจังหวัดชายแดนภาคใต้
   2. ส่วน บก.ชค.จังหวัดยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส 
       ทำหน้าที่เป็นส่วนบังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ดูแล และเสริมการปฏิบัติให้กับ มว.ฉก.ตชด.ที่ประจำอยู่จังหวัดนั้นๆ โดยขึ้นยุทธการ เสริมการปฏิบัติงาน ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดที่ประจำอยู่ แต่ขึ้นการบังคับบัญชา ต่อ บก.ชค.ตชด.
   3. มว.ฉก.ตชด.ขึ้นการบังคับบัญชา ต่อ บก.ชค.จังหวัด และ บก.ชค.ตชด. แต่ขึ้นยุทธการ การปฏิบัติงานต่างๆตามที่ ภูธรจังหวัดนั้นๆมอบหมายหน้าที่ตามภารกิจของ ตร.ภ.จว.
   4. ชปส.ชค.ตชด.
       ขึ้นการบังคับบัญชาต่อ ผบ.ชค.ตชด.ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติ ระหว่าง ชค.ตชด.กับ ชค.จังหวัด กับ มว.ฉก.ตชด.ต่อ หน่วยราชการในพื้นที่ ทำหน้าที่เสริมการปฏิบัติงาน และแนะนำการยุทธวิธีต่างๆให้กับ มว.ฉก.ตชด.รวมถึงภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย จาก ผบ.ชค.ตชด.

อุดมคติตำรวจตระเวนชายแดน

 เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
 กรุณาปราณีต่อประชาชน
 อดทนต่อความเจ็บใจ
 ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
 ไม่มักมากในลาภผล
 บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
 ดำรงตนในยุติธรรม
 กระทำการด้วยปัญญา
 รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
 

อุดมการณ์ตำรวจตระเวนชายแดน

  1.เทิดทูล และดำรงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ และเอกลักษ์ของความเป็นไทย รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัติย์เป็นประมุข
  2.ความอยู่รอดของชาติ และความผาสุขของประชาชน อยู่เหนือชีวิต และความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน
  3.ตำรวจตระเวนชายแดนทุกนาย จะต้องมีความเป็นอยู่ที่เรียบ ง่าย ประหยัด ขยันมั่นเพียร มีคุณธรรม รับใช้ประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม   อย่างแท้จริง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม สามารถพึ่งตนเองได้ 
 
 คุณลักษณะของตำรวจตระเวนชายแดน
 
1.)สามารถทำการรบได้อย่างทหาร
 
2.)สามารถปราบปราอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ
 
 3.)สามารถพัฒนา ช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง ข้าราชการพลเรือน

โครงสร้างการจัดของ ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน(ปี 2549-2550)
1.ส่วนบังคับบัญชาประกอบด้วย
   1.1 ฝ่ายอำนวยการ
   1.2 ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติ ชป.1 (ฝสป.1 กก.สอ.ตชด.)
   1.3 ฝ่ายสนับสนุนการปฎิบัติ ชป.2 (ฝสป.2 บก.กฝ.ตชด.)
   1.4 ชุดมวลชนสัมพันธ์ (มชส.กก.ตชด.42)
2.หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน (มว.ฉก.ตชด.) 25 มว.
   2.1 จว.ยะลา
   2.2 จว.ปัตตานี
   2.3 จว.นราธิวาส
   2.4 ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
   2.5 ตอนรถยนต์หุ้มเกราะ วี 150
โครงสร้างการจัดของ ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน(ปี 2550)
1.ส่วนบังคับบัญชาประกอบด้วย
   1.1 ฝ่ายอำนวยการ
   1.2 ชุดปฏิบัติการสนับสนุน(ชปส.)
   1.3 ร้อยเฉพาะกิจตำรวจจังหวัดยะลา
   1.4 ร้อยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานี
   1.5 ร้อยเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาส
2.หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน (มว.ฉก.ตชด.) 17 มว.
   2.1 จว.ยะลา
   2.2 จว.ปัตตานี
   2.3 จว.นราธิวาส
โครงสร้างการจัดกำลังของ ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน(ปี 2551-2553)
1.ส่วนบังคับบัญชาประกอบด้วย
   1.1 ฝ่ายอำนวยการ 1 - 6
   1.2 ชุดปฏิบัติการสนับสนุน(ชปส.ชค.ตชด.)
   1.3 ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดยะลา(ชค.ตชด.ยะลา)
         1.3.1.ฝ่ายอำนวยการ
         1.3.2.ชุดปฏิบัติการสนับสนุน(ชปส.จังหวัดยะลา)
         1.3.3.ตอนรถยนต์หุ้มเกราะ วี 150
         1.3.4.ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
         1.3.5.หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน(มว.ฉก.ตชด.) 3 มว.
                1.3.5.1 มว.ฉก.ตชด.3101
                1.3.5.2 มว.ฉก.ตชด.3201
                1.3.5.3 มว.ฉก.ตชด.3401
   1.4 ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดปัตตานี(ชค.ตชด.ปัตตานี)
         1.4.1.ฝ่ายอำนวยการ
         1.4.2.ชุดปฏิบัติการสนับสนุน(ชปส.จังหวัดปัตตานี)
         1.4.3.ตอนรถยนต์หุ้มเกาะ วี 150
         1.4.4.ชุดเก็บกู้และลายวัตถุระเบิด
         1.4.5.หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน(มว.ฉก.ตชด.) 3 มว.
                1.4.5.1 มว.ฉก.ตชด.2101
                1.4.5.2 มว.ฉก.ตชด.3301
                1.4.5.3 มว.ฉก.ตชด.4201
   1.5 ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดนราธิวาส(ชค.ตชด.นาธิวาส)
         1.5.1.ฝ่ายอำนวยการ
         1.5.2.ชุดปฎิบัติการสนับสนุน(ชปส.จังหวัดนราธิวาส)
         1.5.3.ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
         1.5.4.หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน(มว.ฉก.ตชด.) 3 มว.
                1.5.4.1 มว.ฉก.ตชด.2201
                1.5.4.2 มว.ฉก.ตชด.2301
                1.5.4.3 มว.ฉก.ตชด.2401
โครงสร้างการจัดกำลังของ ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน(ปี 2554)
1.ส่วนบังคับบัญชาประกอบด้วย
   1.1 ฝ่ายอำนวยการ 1 - 6
   1.2 ชุดปฏิบัติการสนับสนุน(ชปส.ชค.ตชด.)
   1.3 ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดยะลา(ชค.ตชด.ยะลา)
         1.3.1.ฝ่ายอำนวยการ
         1.3.2.ชุดปฏิบัติการสนับสนุน(ชปส.จังหวัดยะลา)
         1.3.3.ตอนรถยนต์หุ้มเกราะ วี 150
         1.3.4.ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
         1.3.5.หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน(มว.ฉก.ตชด.) 3 มว.
                1.3.5.1 มว.ฉก.ตชด.3101
                1.3.5.2 มว.ฉก.ตชด.3201
                1.3.5.3 มว.ฉก.ตชด.3401
   1.4 ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดปัตตานี(ชค.ตชด.ปัตตานี)
         1.4.1.ฝ่ายอำนวยการ
         1.4.2.ชุดปฏิบัติการสนับสนุน(ชปส.จังหวัดปัตตานี)
         1.4.3.ตอนรถยนต์หุ้มเกาะ วี 150
         1.4.4.ชุดเก็บกู้และลายวัตถุระเบิด
         1.4.5.หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน(มว.ฉก.ตชด.) 3 มว.
                1.4.5.1 มว.ฉก.ตชด.2101
                1.4.5.2 มว.ฉก.ตชด.3301
                1.4.5.3 มว.ฉก.ตชด.4201
   1.5 ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดนราธิวาส(ชค.ตชด.นาธิวาส)
         1.5.1.ฝ่ายอำนวยการ
         1.5.2.ชุดปฎิบัติการสนับสนุน(ชปส.จังหวัดนราธิวาส)
         1.5.3.ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
         1.5.4.หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน(มว.ฉก.ตชด.) 3 มว.
                1.5.4.1 มว.ฉก.ตชด.2201
                1.5.4.2 มว.ฉก.ตชด.2301
                1.5.4.3 มว.ฉก.ตชด.2401
   1.6 ศฝด.431
   1.7 EOD กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
   1.8 กก.ตชด.44
         1.8.1 ร้อย ตชด 441-447
         1.8.2 ศฝด.441 สย.1,2
   1.9 ฉก.ตชด.43
         1.9.1 ร้อย ฉก.ตชด.41-44
         1.9.2 พนส.1-7
   1.10 ฉก.ตชด.44
         1.10.1 ร้อย ฉก.ตชด.441-443
         1.10.2 ร้อย รพส.
หมายเหตุ เป็นส่วนที่อยู่ในบังคับบัญชาของ ผบก.ตชด.ภาค 4/ผบ.ชค.ตชด. และยังมีการ บรรจุ กอ.รมน.ภาค 4 สน.
ให้เพิ่ม 1 อต.(ผช.ผบ.ชค.ตชด.)
   1.11 ฉก.ตชด.ภาค 4 
         1.11.1 ชป.รปภ.ศาล.จว.ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส,เบตง และ นาทวี

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44     http://www2.bpp.go.th/jl/bpp44/

หน่วยเฉพาะกิจ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43  http://www.bpp43it.com/site/

หน่วยเฉพาะกิจ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44  http://www2.bpp.go.th/jl/bpp44/index.php/44/143-4-

ชุดควบคุมสนับสนุนทางอากาศ ตำรวจตระเวนชายแดน http://www2.bpp.go.th/paru1/duty.html

สถานภาพ ผู้บังคับบัญชา

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                  พล.ต.อ.วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี

ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน     พล.ต.ท.ประยูร  อำมฤตคำขวัญประจำหน่วย

"บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว" โดย...พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร. 

จนท.ชค.ตชด.

กิจกรรม จนท.ชค.ตชด.
             


 


หน้าเว็บย่อย (1): ภารกิจ ผู้บังคับบัญชา
Comments