The LIGHTUP TEAM

Director: Huina Chen

Artistic director: Ting-Ting Chu

Associate director: Xuezhong Cai

Volunteer Recruitment & Coordination: Lijun Chen, Wenqin Pan

 

Accounting: Lixin Bai, Shiqin Zhu

Advertising: Naxine Chang, Jing Fu

Copywriting: Yuehan Ma

Dragon Dance Workshop: Zhiyong Li, Xiaoshu Wan

Event advisor: Fiona Lin

Food Craft: Jihong Wu

Food Vendor: Hongying Li

Game: Xiaoqian Niu

Live Studio: Rong Jiang

Logistics: Yu Lou, Jun Liang

Hands-on activities: Limei Zhu

Legal counsel: Chun Hu

Main Exhibit: Xilong Zhao

Marketing: Qun Wan

Performance: Hui Di, Tianli Zheng

Reception: Yunli He

Sponsorship: Hongbin Gu, Yuan Yang

Social Media: Qiong Luo

Venue Setup and Security: Hui Ding, Qun Wan

Website: Wenli Chen, Xiaojun Gu