คำอธิบายรายวิชา

คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ชีววิทยา ๕                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ - ๖                        เวลา ๖๐ ชั่วโมง           จํานวน ๑.๕ หน่วยกิต

 

ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิต การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กําเนิดของชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร ขนาดของประชากร รูปแบบการเพิ่มของประชากร การรอดชีวิตของประชากร ประชากรมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลองการอภิปรายการอธิบาย และสรุป เพื่อใหเกิดความรูความคิดความเขาใจ มีความสามารถในการตัดสินใจสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม