หน้าหลัก

แผงผังงานแนะแนวและจัดหาอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีนายนิรุตต์ ประยูรเจริญ

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ                                                                                                 
                                                                                              นางสาวธนภรณ์ บุตรสมบัติ
                                                             หัวหน้างานแนะแนว
                                                                                           
                    นายประพัทธ์พงศ์    ทากุ                                                                                               นางสาววันวิสา ชำนาญสวน
   ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน                                           เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน