ศูนย์ฝึกอบรมภาษาหัวเฉียวโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สมาคมส่งเสริมภาษานานาชาติและสถาบัน OCA เห็นความสำคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษาภาษาจีนโดยการยื่นโอกาสสำคัญในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่เยาวชนและเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์รวมทั้งได้ความรู้และความสนุกสนาน ทางศูนย์ฝึกอบรมภาษาหัวเฉียวจึงได้มีการจัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนซึ่งนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะทางภาษาโดยเรียนรู้จากเจ้าของภาษาซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน