Văn bản

VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN 
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

- Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14;

- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Chính Phủ về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;

Kế hoạch hành động số 100/KH-UBND ngày 12/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 06-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh Ủy Tiền Giang về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

- Kế hoạch hành động số 49a/KH-UBND ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây về việc triển khai thực hiện  Kế hoạch hành động số 100/KH-UBND ngày 12/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang;

Chương trình hành động số 20-CTr/HU ngày 26/10/2017 về thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 26/12/2017 của UBND huyện về việc thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động 19-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động 21-CTr/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

- Chương trình số 05/CTr-UBND ngày 21/12/2016 về Chương trình Khởi nghiệp;

- Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 20/9/2017 về hoạt động tuyên truyền vận động, hỗ trợ, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển sang mô hình doanh nghiệp và đề cương tuyên truyền;

-....................................................

(Đính kèm các văn bản của tỉnh, huyện Gò Công Tây, triển khai thực hiện các văn bản trên cho các Doanh nghiệp nghiên cứu)

ĉ
Quan Gianghocong,
19:00, 29 thg 7, 2018
ĉ
Quan Gianghocong,
02:35, 30 thg 5, 2018
ĉ
Quan Gianghocong,
02:35, 30 thg 5, 2018
ĉ
Quan Gianghocong,
02:35, 30 thg 5, 2018
ĉ
Quan Gianghocong,
02:34, 30 thg 5, 2018
ĉ
Quan Gianghocong,
02:34, 30 thg 5, 2018
ĉ
Quan Gianghocong,
02:36, 30 thg 5, 2018
Comments