Thông báo

THÔNG BÁO

Về việc vận động quà cho học sinh nghèo

trên địa bàn huyện Gò Công Tây

**********

 


Ñöôïc söï thoáng nhaát cuûa laõnh ñaïo Huyeän uûy; y ban nhân dân huyện Goø Coâng Taây chaáp thuaän cho Chi hội Doanh nghiệp huyện vaän ñoäng doanh nghieäp trong chi Hoäi ñoùng goùp uûng hoä cho caùc em hoïc sinh coù hoaøn caûnh khoù khaên coù ñieàu kieän ñeå ñeán tröôøng, chuùng toâi mong raèng moùn quaø tuy khoâng lôùn nhöng seõ laø ñoäng löïc giuùp caùc em hoïc toát hôn trong naêm hoïc 2018-2019 vaø nhöõng naêm tieáp theo.

Cuï theå trong ñôït phaùt quaø laàn naøy goàm 60 xe ñaïp Martin vaø 50 caëp hoïc sinh. Danh saùch caùc danh nghieäp uûng hoä như sau:

1/ Coâng ty TNHH TM DV XD Minh Thaùi

Ñaïi dieän: OÂng Leâ Minh Thaùi

uûng hoä 20 xe ñaïp martin

2/ Coâng ty TNHH TM DV XD Phöôùc Huøng

Ñaïi dieän: OÂng Voõ Vaên Huøng

uûng hoä 20 xe ñaïp martin

3/ Coâng ty TNHH Vaên Haûi

Ñaïi dieän: OÂng Traàn Vaên Haûi

uûng hoä 10 xe ñaïp martin

4/ DNTN Huøng Duõng

Ñaïi dieän: OÂng Huyønh Vaên Cöôøng

uûng hoä 10 xe ñaïp martin

5/ Coâng ty TNHH Incom

Ñaïi dieän: OÂng Luïc Vaên Thaéng

uûng hoä: 50 caëp hoïc sinh

Veà tổng kinh phí phaùt quaø cho hoïc sinh ngheøo trong huyeän ñôït naøy laø 110.000.000 ñoàng (moät traêm möôøi trieäu ñoàng).THÔNG BÁO

******

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp trên địa bàn huyện

 

Thực hiện Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v “ban hành quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp Tiền Giang tiêu biểu”.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2018, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ đề nghị UBND tỉnh xét tôn vinh danh hiệu Doanh nghiệp Tiền Giang tiêu biểu. Nếu quý doanh nghiệp thấy doanh nghiệp mình đạt tiêu chuẩn theo quy chế của UBND tỉnh đề ra (doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên; có doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, kim ngạch xuất khẩu (nếu có),… bằng hoặc cao hơn năm trước) thì doanh nghiệp viết thành tích và làm thủ tục theo quy chế quy định gởi về Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang (địa chỉ 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)Hạn chót vào ngày 25/9/2018.

Thủ tục hồ sơ đề nghị gồm: 02 bộ (bản chính).

1.     Tờ trình đề nghị của doanh nghiệp.

2.     Báo cáo thành tích (theo mẫu). 

3.     Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2017 đến thời điểm hiện tại.

Mong quý doanh nghiệp tích cực tham gia.

Chi tiết xem file đính kèm kính mời quý doanh nghiệp vào wedsite của Chi hội doanh nghiệp qua địa chỉ: chdngct.cf vào mục hội thảo-đào tạo

Trân trọng kính chào./.


THÔNG BÁO

Về việc Dời tổ chức buổi cà phê doanh nghiệp

ngày 01/9/2018 sang ngày 8/9/2018

***********

 


Kính gửi: Quý Doanh nghiệp hội viên và các doanh nghiệp trên địa bàn


Buổi cà phê Doanh nghiệp được tổ chức vào sáng thứ bảy tuần đầu của hàng tháng và trong tháng 9 này rơi vào ngày 01/9/2018. Nhằm tạo điều kiện cho Quý Doanh nghiệp nghỉ lễ 2/9 cùng với gia đình và đồng nghiệp, bạn bè. Nên Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây và Chi hội Doanh nghiệp huyện Gò Công Tây thông báo đến Quý doanh nghiệp hội viên và các doanh nghiệp trên địa bàn sẽ dời tổ chức buổi Cà phê doanh nghiệp ngày 01/9/2018 sang 08/9/2018.

Chúc Quý doanh nghiệp một kỳ nghỉ lễ vui vẽ và hạnh phúc.

Xin trân trọng kính chào./.THÔNG BÁO

***********

Kính gửi Quý Cơ quan/ Doanh nghiệp,

Chi phí sản xuất là một trong những yếu tố quyết định đến lợi nhuận và giá thành sản phẩm. Việc cắt giảm chi phí  giúp làm tăng lợi nhuận và giảm được giá thành sản phẩm. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp (DN) nào cũng cắt giảm chi phí hiệu quả. Trong nhiều trường hợp, những nỗ lực cắt giảm chi phí để nâng cao năng lực cạnh tranh đã vô tình làm cho một vài năng lực quan trọng mất đi và kết quả thu được trở nên ngược lại với mong muốn. Nguyên nhân là do DN chưa giảm thiểu hoặc loại bỏ được các lãng phí vốn làm tăng chi phí không cần thiết. Ngược lại, nếu DN xác định được các lãng phí và loại bỏ hoặc giảm thiểu được chúng thì chi phí sản xuất kinh doanh sẽ giảm đáng kể mà không ảnh hưởng gì đến chiến lược phát triển của DN

Còn quan niệm cắt giảm chi phí đồng nghĩa với việc phải “ thắt lưng buộc bụng”, thu hẹp hoặc làm công ty yếu thế hơn cũng là một sai lầm

Trong hội thảo 5S- Nền tảng cho sự thành công , Anh/Chị sẽ được chia sẻ các dạng lãng phí là nguyên nhân làm tăng chi phí trong sản xuất kinh doanh .Ngoài ra, Anh/Chị còn được cung cấp một phương pháp hữu hiệu giúp doanh nghiệp cải thiện năng suất, chất lượng và giảm chi phí sản xuất kinh doanh…Đó chính là 5S

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

      Các đối tượng và mục tiêu trong quản trị sản xuất kinh doanh

      Các loại lãng phí

      Các phương pháp để loại bỏ lãng phí

      5S là gì? Các bước thực hiện của 5S

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

      Thời gian: 8:30 – 11:30, Thứ Sáu, ngày 24/08/2018. Check in:  8:00 - 8:30

      Địa điểm: Hội trường Khách sạn Chương Dương- Số 10, đường 30/4, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

      Diễn giả: Thạc sĩ Phạm Quốc Chương, Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại cácTập đoàn Đa quốc gia và Tập đoàn trong nước về các chương trình 5S,TPM, Lean, KAIZEN

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

      Ban lãnh đạo doanh nghiệp, Giám đốc các bộ phận, các Trưởng, Phó phòng ban, các bộ phận quản lý

Ø  Mỗi doanh nghiệp đăng ký tối đa 3 người

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

·         Đăng ký trực tiếp qua form trên website  tại đây

·         Đăng ký qua email : daotao@nawasa.edu.vn (ghi Tên đơn vị, tên người tham dự + Chức danh + Email + Số điện thoại) ( có thể sử dụng form đính kèm)

·         Đăng ký qua hotline 0916 302 939 hoặc (0273) 3871 873

Vì chương trình hạn chế số lượng người tham dự, nên ưu tiên cho các Anh/Chị đăng ký trước!

Nawasa academy tài trợ 100% chi phí tham dự

Xem  video clip về hiệu quả của 5S

 

Trân trọng,

GĐ Phạm Quốc Chương

MB: 0983 373 505

Email: chuong.phamquoc@gmail.com

Website: www.nawasa.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/nawasa-academy

THÔNG BÁO

Về việc gửi các khó khăn, vướng mắc, 

kiến nghị của doanh nghiệp

***********

Kính gửi: Quý hội viên doanh nghiệp huyện Gò Công Tây
Thực hiện Công văn số 66/HHDN ngày 10/8/2017 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang về việc kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp. Chi hội Doanh nghiệp huyện Gò Công Tây thông báo đến quý doanh nghiệp hội viện có các phản ánh về khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị gửi về Chi hội doanh nghiệp huyện Gò Công Tây tổng hợp báo cáo gửi Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đúng thời gian quy định
        Xin trân trọng kính chào./.

(Đính kèm công văn số 66/HHDN ngày 10/8/2017 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang)

THÔNG BÁO

Về việc thông tin chương trình học tập & khảo sát tại 

Canada và Cuba tháng 11/2018


************

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp

 Canada và Cuba, tuy có rất nhiều sự khác biệt về nền tảng kinh tế, văn hoá, nhưng hiện nay đang là các quốc gia thu hút sự hợp tác và đầu tư của nhiều nước trên thế giới. Canada là một trong những quốc gia có tổng kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều với Việt Nam tăng cao trong những năm gần đây. Là thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), G8 và là một trong 10 quốc gia có quy mô thương mại lớn trên thế giới cùng hệ thống ngân hàng vô cùng lành mạnh, Canada luôn được đánh giá là một đối tác tin cậy để các quốc gia kết nối hợp tác phát triển kinh tế. Còn đất nước Cuba đang đẩy nhanh quá trình cải cách kinh tế, mở cửa đón nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Các chính sách thông thoáng về môi trường đầu tư được Cuba áp dụng với kỳ vọng tạo ra một “làn sóng” đầu tư từ các nước trong đó có Việt Nam. Bằng chứng là Cuba đã ban hành Luật Đầu tư mới và đưa ra danh mục hàng loạt các lĩnh vực mà nước này kêu gọi nhà đầu tư lưu tâm như công nghiệp, nông nghiệp, khai khoáng, thăm dò khai thác dầu khí, năng lượng…

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường tiếp cận tín dụng thông qua nâng cao năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình khảo sát thực tế tại 02 quốc gia này với mục tiêu xây dựng chiến lược tiếp cận tín dụng hiệu quả và học tập kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị tài chính tại Canada, kết hợp khảo sát tìm hiểu thị trường và đầu tư tại Cuba.

Thời gian : từ ngày 08 – 20 tháng 11 năm 2018

Địa điểm : Canada và Cuba

Công văn mời tham dự (Tải về)

Nội dung chương trình (Tải về)

Phiếu đăng ký (Tải về)

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp cử đại diện tham gia chương trình này. Chi tiết nội dung chương trình và phiếu đăng ký gửi kèm công văn này.

Trân trọng kính chào./.

THÔNG BÁO

về việc mời tham gia Diễn đàn kết 

nối kinh doanh với Indonesia

********

Kính gửi: Quý doanh nghiệp hội viên

         Văn phòng Hiệp hội kính chuyển thông tin đến quý doanh nghiệp hội viên về việc mời tham gia Diễn đàn kết nối kinh doanh với Indonesia. Chi tiết xem file đính kèm.

          Trân trọng kính chào./.


THÔNG BÁO

về việc đề cử Doanh nhân, Doanh nghiệp khu vực 

ĐBSCL năm 2018

********

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gò Công Tây


Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhận được công văn số 2673/UBND-NC ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh về việc đề cử Doanh nhân, Doanh nghiệp khu vực ĐBSCL năm 2018.

Năm 2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ tổ chức tôn vinh các danh hiệu sau:

1.     Doanh nghiệp Phát triển bền vững ĐBSCL.

2.     Doanh nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng ĐBSCL.

3.     Doanh nhân tiêu biểu khu vực ĐBSCL.

4.     Doanh nghiệp tiêu biểu khu vực ĐBSCL.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề nghị quý doanh nghiệp nghiên cứu quy chế khen thưởng, nếu đáp ứng các tiêu chí thì đăng ký tham gia khen thưởng.

Quý doanh nghiệp gửi phiếu đăng ký về Văn phòng Hiệp hội, hạn chót ngày 13/7/2018.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, số 84o, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1, TP.Mỹ Tho, TG; ĐT: 0273 3873272 gặp anh Bảo (0949284807)

Trân trọng kính chào./.

(Kèm Quy chế khen thưởng, phiếu đăng ký, mẫu báo cáo thành tích )

THÔNG BÁO

********

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gò Công Tây

            

 Trong những ngày qua, có hiện tượng một số kẻ xấu kích động, lôi kéo người lao động ở các doanh nghiệp chưa có đầy đủ thông tin về dự án Luật Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt, tham gia vào các hoạt động bãi công, đình công, biểu tình làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chi hội Doanh nghiệp huyện Gò Công Tây đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp hội viên  tuyên truyền, giải thích cho công nhân và người lao động doanh nghiệp mình hiểu rõ về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về dự án Luật Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt, để không tham gia vào bãi công, đình công, biểu tình làm mất an ninh trật tự

        Xin trân trọng cảm ơn và kính chào./. 
        (Đính kèm Công văn khẩn của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang)
        
        Ngoài ra Chi hội Doanh nghiệp huyện Gò Công Tây Thông báo đến quý hội viên và Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chương trình đánh giá công bố Doanh nghiệp bền vững do phòng Thương Mại Công nghiệp VICC tổ chức. Kính đề nghị các Quý doanh nghiệp Đăng ký tham dự gửi về Chi hội Doanh nghiệp huyện Gò Công Tây qua địa chỉ mail: chihoidoanhnghiepgct2017@gmail.com, để tổng hợp. Xin trân trọng kính chào./.
        (Đính kèm Công văn của UBND tỉnh và Công văn của phòng Thương Mại Công nghiệp VICC).


ĉ
Quan Gianghocong,
02:58, 30 thg 5, 2018
ą
Quan Gianghocong,
23:39, 17 thg 6, 2018
ą
Quan Gianghocong,
01:27, 10 thg 8, 2018
ą
Quan Gianghocong,
18:07, 2 thg 8, 2018
ą
Quan Gianghocong,
18:07, 2 thg 8, 2018
ĉ
Quan Gianghocong,
02:58, 30 thg 5, 2018
ĉ
Quan Gianghocong,
02:54, 30 thg 5, 2018
ċ
TON VINH DOANH NGHIEP.zip
(890k)
Quan Gianghocong,
19:23, 5 thg 7, 2018
Comments