Cách ép Wing cấp 2

Chế tạo Cánh cấp 2
 
1) Nguyên liệu sử dụng bao gồm:
 
• Một viên Ngọc Chaos.
 
• Cánh cấp 1
 
• Đồ Excellent +4 trở lên.

• Lông vũ
 
2) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo) tại Noria (vị trí 180,100). Nếu đồng ý với tỉ lệ thành công , bạn chọn nút “Combine”
 
3) Nếu thành công sẽ tạo được Cánh cấp 2.
 
4) Nếu thất bại tất cả nguyên liệu và đồ đạc bỏ vào máy chao... sẽ mất hết.