Biên bản họp Chi đoàn

đăng 07:46, 10 thg 10, 2011 bởi Chi Doan   [ đã cập nhật 18:50, 11 thg 10, 2012 ]

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

BCH Đoàn xã Thượng Hóa

Chi đoàn Trường THCS                 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

    Độc lập-Tự do-hạnh phúc

 

BIÊN BẢN GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ VÀO ĐẢNG

(Trích biên bản họp Chi đoàn tháng 9 năm 2011) 

 

Thời gian: 15h00 phút, ngày 13 tháng 9 năm 2011

Địa điểm: Văn phòng  Trường THCS Thượng Hoá

          Thành phần:Toàn thể các đoàn viên của Chi đoàn

         Có mặt 08 đ/c.   Vắng mặt 01 đ/c.   Có lý do 01 đ/c(đ/c Hương) Không có lý do 0 đ/c

          Chủ tọa: Đ/c Trần Thanh Lâm   – Chức vụ:Bí thư

          Thư ký: Đ/c Đinh Quý Quỳnh Nga

          Nội dung: Căn cứ vào quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về thủ tục, quyền hạn của tổ chức Đoàn giới thiệu, đề nghị kết nạp Đảng đối với Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh; toàn thể Chi đoàn Trường THCS Thượng Hoá thống nhất nhận xét các đoàn viên như sau:

1)Đồng chí: Đinh Thị Tuyết

Quê quán: Trung Hoá-Minh Hoá-Quảng Bình

Có những ưu điểm và hạn chế sau:

  * Ưu điểm:

+ Phẩm chất chính trị:Có phẩm chất chính trị vững vàng,kiên định theo đường lối của Đảng

+ Đạo đức lối sống:Có lối sống lành mạnh,trong sáng

+ Năng lực học tập, công tác:Tham gia nhiệt tình các hoạt động của trường,chi đoàn và địa phương

+ Quan hệ quần chúng:Có quan hệ mật thiết gắn bó,gần gũi với mọi người

  * Hạn chế:Chưa thật sự phát huy hết năng lực của người đoàn viên,nhiều hoạt động bề nỗi của Chi đoàn còn hạn chế tham gia

Căn cứ vào những ưu điểm và hạn chế của đồng chí Đinh Thị Tuyết, Chi đoàn Trường THCS Thượng Hóa nhất trí đề nghị Đoàn cấp trên xem xét và đề nghị để Chi bộ, Đảng ủy  kết nạp đồng chí Đinh Thị Tuyết vào Đảng.

  Biểu quyết nhất trí: 08/08 đồng chí.

2)Đồng chí Cao Thị Phượng

Quê quán:Thượng Hóa-Minh Hóa-Quảng Bình

Có những ưu điểm và hạn chế sau:

  * Ưu điểm:

  + Phẩm chất chính trị:Tư tưởng chính trị vững vàng

  + Đạo đức lối sống:Có lối sống lành mạnh trong sáng

  + Năng lực học tập, công tác:Có năng lực cô g tác tốt,nhiệt tình trong công việc

  + Quan hệ quần chúng:Có quan hệ mật thiết gắn bó với mọi người trong đơn vị cũng như ở địa phương

  * Hạn chế:Chưa thật sự nhiệt tình trong một số hoạt động do Chi đoàn tổ chức

Căn cứ vào những ưu điểm và hạn chế của đồng chí Cao Thị Phượng, Chi đoàn Trường THCS Thượng Hóa nhất trí đề nghị Đoàn cấp trên xem xét và đề nghị để Chi bộ, Đảng ủy kết nạp đồng chí Cao Thị Phượng vào Đảng.

  Biểu quyết nhất trí: 06/08 đồng chí.

3)Đồng chí Cao Đình Kỳ

Quê quán:Thượng Hóa-Minh Hóa-Quảng Bình

Có những ưu điểm và hạn chế sau:

  * Ưu điểm:

  + Phẩm chất chính trị:Tư tưởng chính trị vững vàng,kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng,pháp luật nhà nước

  + Đạo đức lối sống:Có lối sống trong sáng lành mạnh,giản dị

  + Năng lực học tập, công tác: Năng lực công tác tốt

  + Quan hệ quần chúng:Hòa đồng với mọi người trong đơn vị và hàng xóm láng giềng nơi đồng chí sinh sống

  * Hạn chế:Chưa thật sự nhiệt tình trong một số hoạt động bề nỗi do Chi đoàn và các tổ chức khác trong nhà trường tổ chứ

Căn cứ vào những ưu điểm và hạn chế của đồng chí Cao Đình Kỳ, Chi đoànTrường THCS Thượng Hóa  nhất trí đề nghị Đoàn cấp trên xem xét và đề nghị để Chi bộ, Đảng ủy trường kết nạp đồng chí Cao Đình Kỳ vào Đảng

  Biểu quyết nhất trí: 06/08 đồng chí

Biên bản kết thúc lúc 16h00 phút cùng ngày

 

                   CHỦ TỌA                                                      THƯ KÝ

                    

 

 

                        Trần Thanh Lâm                                             Đinh Quý Quỳnh Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments