Trang chủ‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐSP SÓC TRĂNG                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         CHI BỘ  ĐÀO TẠO                                                _____________________


           

                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ ĐÀO TẠO

NĂM 2011

 

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

              - Chi bộ Đào tạo gồm có 8 đảng viên: 8 đảng viên chính thức, có 3 đảng viên  nữ. Trong đó có 4 đảng viên  là P. Hiệu trưởng, Trưởng phòng Đào tạo - NCKH,  GĐ và PGĐ trung tâm KLF, 1 đảng viên là P.Trưởng  phòng,  3 đảng viên là CB Phòng ĐT, thư viện.

                 - Chi bộ ĐT lãnh đạo Phòng ĐT - NCKH,  Trung tâm hỗ trợ học tập.

- Về trình độ chuyên môn: có 3 Thạc sĩ, 3 Đại học, 1 Cao đẳng, 1 sơ cấp.

- Về trình độ chính trị :  có 1 ĐH Chính trị, 5 Trung cấp  chính trị.

         1.Thuận lợi:

          - Chi bộ được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ trường.

          - Chi bộ  có quy chế làm việc cụ thể rõ ràng, phân công nhiệm vụ từng đảng viên,  có kế hoạch hoạt động chi bộ của  từng năm.

          - Các đảng viên luôn gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao.  Chi bộ luôn đoàn kết thống nhất,  thực hiện tốt  nhiệm vụ được giao.

          - Các bộ phận thuộc sự lãnh đạo  của Chi bộ đều có đảng viên.

2. Khó khăn:

- Chi bộ lãnh đạo 2 đơn vị: phòng ĐT - NCKH, Trung tâm KLF, hoạt động các đơn vị có những đặc trưng riêng.

- Đảng viên trong Chi bộ kiêm nhiệm nhiều công tác.

 

II.PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG:

 -  Chi bộ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của nhà trường. Đảng viên  tham gia học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết  Hội nghị BCH TW khóa XI, Nghị quyết  Đại hội Tỉnh Đảng bộ khóa XII, Nghị quyết ĐH Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2010-2015. Tích cực học tập chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện  cuộc vận động: "Học tập làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh" để nâng cao hiệu quả công tác.

- Triển khai kịp thời các đảng văn có liên quan đến công tác Đảng giúp các đảng viên  nắm bắt kịp thời chỉ đạo của cấp trên. Toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên trong chi bộ  thực hiện tốt về tiêu chuẩn đạo đức lối sống . Cam kết thực hiện cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Không vi phạm đạo đức nhà giáo”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức về tự học và sáng tạo”.

- Tiếp tục phát huy và cải tiến sửa đổi lối làm việc để nâng cao chất lượng và hiệu quả  công tác. Củng cố nâng cao hiệu quả  hoạt động của chi bộ, làm tốt công tác phát triển đảng viên, bồi dưỡng lực lượng kế thừa.  

- Chỉ đạo tốt công tác chuyên môn của các đơn vị thuộc chi bộ lãnh đạo:  nâng cao  chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát huy phong trào dạy tốt – học tốt,  thực hiện đúng quy chế đào tạo của Bộ GD-ĐT ban hành. Chỉ đạo thực hiện  quy định về kiểm định chất lượng của trường Cao đẳng, các tiểu ban có kế hoạch hoạt động cụ thể góp phần cùng nhà trường thực hiện tốt những tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng Chỉ đạo hoạt động Trung tâm hỗ trợ học tập nâng cao chất lượng hoạt động, khai thác phát huy tác dụng các phương tiện dạy học góp phần thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học trong trường sư phạm.

- Xây dựng Chi bộ  thành khối đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt  nhiệm vụ năm 2011và chỉ tiêu đề ra. Thường xuyên tổ chức phê và tự phê trong Chi bộ để tăng cường hiệu quả công tác và rèn luyện đảng viên. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

 

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

         1. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị:

          - Chi bộ Đào tạo lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng đường lối,  chủ trương chính sách của Đảng pháp luật  của Nhà nước. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ đã đề ra.

           - Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở chi bộ và các bộ phận: xây dựng kế hoạch hoạt động  của Chi bộ và hoạt động chuyên môn đều được thông qua và có sự góp ý của đảng viên, quần chúng trong chi bộ. Mỗi học kỳ tổ chức cho quần chúng góp ý kiến cho hoạt động chi bộ và đảng viên, luôn sửa chữa khắc phục hạn chế và thiếu sót kịp thời. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, quan liêu cửa quyền. Xây dựng chương trình hành động phòng chống tham nhũng, mỗi năm có sơ kết đánh giá kịp thời.

          - Thường xuyên tuyên truyền, đề cao cảnh giác chống âm mưu “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia và bí mật của cơ quan, bộ phận. Làm tốt công  tác trực cơ quan theo phân công, tích cực phòng chống cháy nổ, đảng viên  tự ý thức bảo vệ tài sản công.

         2. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng:

         -Chi bộ xác định  đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,tự giác thực hiện  các chủ trương chính sách  pháp luật của Đảng và Nhà nước.

         - Các đảng viên nắm và thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết chương trình hành động của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012.

- Toàn thể đảng viên và quần chúng tích cực học tập và thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

        - Chỉ đạo phòng Đào tạo, khoa tổ đào tạo quan tâm đến giáo dục lý tưởng cho Đoàn viên, sinh viên về truyền thống đấu tranh của dân tộc, của nghề dạy học thông qua kỷ niệm các ngày lễ lớn. Phát động các phong trào thi đua qua đó giúp SV nỗ lực, tích cực trong học tập. Nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt dưới cờ cho sinh viên.

         -  Chỉ đạo tổ chức học tập chính trị, báo cáo thời sự, qua đó giáo dục Đoàn viên, thanh niên luôn cảnh giác trước âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.

         - Chi bộ nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của đảng viên và  quần chúng, giải quyết kịp thời  những phát sinh trong mối quan hệ công tác tạo cho cán bộ, đảng viên an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

         - Các đảng viên luôn gương mẫu trong nề nếp làm việc, trong sinh hoạt. Quan hệ với  quần chúng gần gũi, có lối  sống giản dị thật thà khiêm tốn.

         -  Thực hiện tốt  Quy định 76 về đảng viên sinh hoạt ở nơi cư trú. Xây dựng gia đình đạt gia đình nhà giáo văn hóa ở cơ quan và đạt gia đình văn hóa ở địa phương.

         3 . Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên:

          - Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Chủ động có kế hoạch cụ thể kịp thời  hàng tháng. Tăng cường hiệu quả sử dụng trang Web của chi bộ.

          - Bổ sung quy chế làm việc của chi bộ, đảm bảo dân chủ hoá trong sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện để phát huy dân chủ trong nhà trường, ở các bộ phận.

          - Đẩy mạnh  công tác phê và tự phê của từng đảng viên để đảm bảo công tác này được tiến hành thường xuyên, nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực làm việc cho đảng viên.

          - Có kế hoạch cụ thể  và chỉ tiêu phấn đấu trong xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh để các đơn vị luôn thực hiện tốt nhiệm vụ và kế  hoạch đề ra.

          - Chi bộ tăng cường công tác quản lý đảng viên để đảm bảo việc giúp đỡ, nhắc nhở kịp thời, tránh tình trạng đảng  viên vi phạm các chủ trương, chính sách của Nhà nước.

          - Có kế hoạch phát triển đảng viên dài hạn, luôn có nguồn cử đi học các lớp đối tượng Đảng, trong năm phấn đấu phát triển  1 đảng viên, 1 học lớp nhận thức về Đảng.

        4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:

          - Xây dựng ý thức bảo vệ chính trị nội bộ, tạo nên một tập thể lành mạnh đoàn kết.

          - Ngăn nắp, nghiêm túc trong việc lưu trữ các tài liệu, bảo mật các tài liệu quan trọng. Lưu trữ hồ sơ phát bằng, tuyển sinh, thi cử nghiêm túc đạt yêu cầu về đảm bảo chất lượng.

          - Quan hệ chặt chẽ với chính quyền, chỉ đạo phối hợp với chính quyền cấp phòng; khoa & tổ quản lý  có chất lượng công tác chuyên môn, công tác đào tạo.

         5. Công tác kiểm tra Đảng.

         - Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, quy định, nghị quyết của Đảng, thực hiện báo cáo theo yêu cầu kịp thời.

         - Quan tâm theo dõi,  nhắc nhở đảng viên chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Đảng bộ và của cơ quan.

         - Thực hiện  chế độ hội họp, thông tin báo cáo, thu nộp đảng phí theo quy định.

         - Chi bộ luôn quan tâm nhắc nhở đảng viên và quần chúng ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, đảng viên phải gương mẫu trong tác phong, tu dưỡng rèn luyện. Thực hiện tốt chỉ thị 115 của BCH TW Đảng về những điều đảng viên không được làm.

                   - Quan tâm đến việc giải quyết các ý kiến đề xuất của quần chúng và của  sinh viên kịp thời.

   6. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

          Chỉ đạo Phòng Đào tạo - NCKH, Trung tâm KLF thực hiện  có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn .

          - Luôn có kế hoạch hoạt động cả năm, học kỳ và từng tháng để chủ động trong công tác. Có những biện pháp hiệu quả để rèn luyện  nghiệp vụ sư phạm cho SV nhằm nâng cao tay nghề sư phạm.

          - Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để đi sâu nghiên cứu về bộ môn giảng dạy, về quản lý, về phương pháp dạy học qua đó nâng cao chất lượng đào tạo. Thực hiện có hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học trong trường sư phạm và đổi mới nâng cao năng lực quản lý.

          - Hỗ trợ, mua sắm các trang thiết bị thí nghiệm thực hành, bổ sung các đầu sách tham khảo để giúp GV  các khoa & tổ nghiên cứu sâu vào bộ môn giảng dạy. Khai thác phát huy vai trò các thiết bị dạy học để phục vụ tốt cho việc đổi mới phương pháp dạy học.

          - Có kế hoạch, có trách nhiệm và đảm bảo hiệu quả trong công tác bồi dưỡng giáo viên mầm non và  phổ thông, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý giáo dục của ngành.

          - Các đảng viên có ý thức cao trong việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị.

          - Thực hiện tốt quy chế công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp, tổ chức thi, chấm thi đúng quy chế, công bằng khách quan, chính xác, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thi cử.

          - Vui vẻ tận tâm thực hiện nhiệm vụ, nhất là đối với nhân dân đến liên hệ công tác. Có tác phong nhanh nhẹn trong giải quyết thực hiện nhiệm vụ, tránh gây phiền hà.Trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tính chính xác hiệu quả, bảo mật đối với một số công việc quan trọng theo quy định.

          Phòng và trung tâm phấn đấu giữ vững danh hiệu tổ LĐ tiên tiến

         

         7 . Lãnh đạo công tác đoàn thể :

          - Lãnh đạo Công đoàn, Phòng ĐT - NCKH, Trung tâm KLF hoạt động đúng chức năng, quan tâm đến đời sống CB-GV-NV, giữ vững danh hiệu tổ Công đoàn vững mạnh.

          - Ủng hộ các phong trào hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội SV góp phần giáo dục cho sinh viên, hỗ trợ các hoạt động văn nghệ TDTT, câu lạc bộ  để tạo sân chơi giải trí lành mạnh cho SV.

          - Hợp tác tốt với các Chi bộ khác trong cơ quan, với đoàn thể trong nhà trường như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên để tạo mọi điều kiện thuận lợi trong dạy học và giáo dục SV.

          - 100% CB-GV ủng hộ các phong trào đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài. Thực hiện tốt công tác của Hội Chữ thập đỏ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          - Kế hoạch hoạt động Chi bộ  năm 2011 được  triển khai đến  các đảng viên và quần chúng trong chi bộ.

          - Chi bộ có biện pháp triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ và chính quyền tới đảng viên và quần chúng kịp thời. Tạo điều kiện thuận lợi để toàn chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

          - Chi bộ có kế hoạch chỉ đạo cụ thể hoạt động  học kỳ và hàng tháng kịp thời.

          - Xây dựng  tốt mối quan hệ trong công tác, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận để tránh các nội dung chồng chéo trong khi thực hiện nhiệm vụ.

V. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CỦA CHI BỘ:

          - 100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập chính trị, các chủ trương, Chỉ thị , Nghị quyết của Đảng và thực hiện tốt cuộc vận động  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí  Minh.

          - 100% đảng viên và quần chúng thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức lối sống theo bản đăng ký của cá nhân và tập

          - 100 % đảng viên cuối năm được xếp loại đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Có  từ  2 đảng viên xếp loại xuất sắc.

          - Bồi dưỡng kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng trong năm là 1

          - 100% đảng viên tham gia hội họp đầy đủ,  thực hiện tốt nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ.  Thực hiện tốt dân số kế hoạch hóa gia đình.

          - Giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” .

 

                                                TM CHI BỘ ĐÀO TẠO

                                                              BÍ THƯ

 

  

                                                            Lý Thị Đào

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Trang con (1): Kế hoạch tháng
Comments