Wedding Events‎ > ‎

Ban tin doc cham quan doi ( tu 07-13/4)

 

Trong tuÇn qua, t×nh h×nh thÕ giíi, khu vùc vµ trong n­íc cã mét sè tin chÝnh ®¸ng chó ý sau ®©y:

I.                    TIN THÕ GIíI

       T¹i LHQ, ngµy 11/4 Tæng th­ ký liªn hiÖp quèc ®· cã cuéc ®èi thoai trùc tuyÕn víi thanh niªn toµn cÇu tõ trô së chÝnh cña LHQ ë Mü vÒ c¸c vÊn ®Ò then chèt cña thanh niªn nh­: c«ng nghÖ, viÖc lµm vµ quyÒn cña TN. Tæng th­ ký LHQ nhÊn m¹nh gi¸o dôc, viÖc lµm vµ trao quyÒn cho TN lµ nh©n  tè then chèt ®Ó ®¹t ®­îc tiÕn bé trªn toµn cÇu. Thanh niªn dï ë n¬i nµo còng ph¶I ®­îc quyÒn tiÕp cËn th«ng tin, kÕt nèi vµ ph¶i ®­îc tr¶ lêi vÒ c¸c vÊn ®Ò quan träng nh­ c«ng lý, b×nh ®¼ng vµ c¬ héi. C¸c chÝnh phñ vµ c¸c nhµ l·nh ®¹o ph¶I l¾ng nghe thanh niªn vµ tr¶ lêi c¸c yªu cÇu cña hä. Tuy nhiªn ng­êi ®øng ®Çu LHQ ®Æc biÖt l­u ý r»ng gi¸o dôc hiÖn nay ®µo t¹o ra qu¸ nhiÒu ng­êi kh«ng cã kü n¨ng mµ thÞ tr­êng viÖc  lµm cÇn.

      Ngµy 11/4 t¹i thñ ®« Oasint¬n, Mü, c¸c thµnh viªn tham gia nhãm bé tø b¶o trî cho tiÕn tr×nh hßa b×nh t¹i Trung §«ng gåm LHQ, Mü, Nga vµ liªn minh Ch©u ¢u (EU) ®x th¶o luËn biÖn ph¸p kh¾c phucjhoaf ®µm trùc tiÕp gi÷a Palestin vµ Itxaren. C¸c nhµ ngo¹i giao hµng ®Çu LHQ, Mü, Nga vµ EU liªn tôc lªn ¸n c¸c vô tiÕn c«ng rèc kÐt tõ gi¶i Gaza vµ lo ng¹i vÒ ho¹t ®éng më réng c¸c khu vùc ®Þnh c­ cña ng­êi Do Th¸I ë bê T©y, hèi thóc chÝnh quyÒn Palestin c¶I thiÖn luËt lÖ, ®Èy lïi chñ nghÜa cùc ®oan ®ång thêi kªu gäi phÝa Itsxaren cã biÖn ph¸p hiÖu qu¶ chÊm døt b¹o lùc ®ang ngµy cang gia t¨ng ë khu vùc bê t©y.

     Tháa thuËn ngõng b¾n b¾t ®Çu cã hiÖu lùc tõ 6h ngµy 12/4 theo tèi hËu th­ do ®Æc ph¸i viªn vÒ Sªry cña LHQ vµ liªn ®oµn ¶ rËp  Coophianan ®Ò xuÊt nh»m chÊm døt  t×nh tr¹ng b¹o lùc vèn ®· c­íp ®i bao nhiªu sinh m¹ng ng­êi ë Sªry trong nh÷ng n¨m qua.

    Ngµy 11/4 ph¸t biÓu t¹i cuéc häp, ngo¹i tr­ëng c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn (G8) t¹i Oasinht¬n, ngo¹i tr­ëng Mü ®· nãi r»ng vÉn cßn thêi gian cho mét gi¶i ph¸p ngo¹i giao ®èi víi ch­¬ng tr×nh h¹t nh©n g©y tranh c·i ë Iran. MÆc dï vËy, theo h·ng th«ng tÊn cña iran, Tæng thèng n­íc nµy cïng ngµy ®· kh¼ng ®Þnh: Tªhªran sÏ kh«ng lïi b­íc trong c¸c quyÒn cña m×nh, hµm ý r»ng trong ®µm ph¸n s¾p tíi I ran kh«ng chÊp nhËn nh÷ng søc Ðp cña ph­¬ng t©y.

      H·ng th«ng tÊn chÝnh thøc KCLA cña TriÒu Tiªn, s¸ng 12/4 ®­a tin «ng Kimjongun ®· ®­îc bæ nhiÖm lµm chñ tÞch QUTW ®¶ng lao ®éng TriÒu Tiªn(WPK) cÇm quyÒn. Tr­íc ®ã trong ngµy 11/4 «ng KimJongun ®· ®­îc bÇu lµm bÝ th­ thø nhÊt WPK  theo ®iÒu lÖ söa ®æi chøc vô míi bÝ th­ thø nhÊt WPK sÏ ®­îc t¹o ra, ng­êi gi÷ chøc vô nµy sÏ ®¹i diÖn vµ dÉn d¾t toµn ®¶ng víi t­ c¸ch lµ l·nh ®¹o cña ®¶ng ®ång thêi hiÖn thùc hãa c¸c t­ t­ëng vµ ®­êng lèi cña «ng Kim nhËt Thµnh vµ Kimjongin.

     Ph¸t biÓu t¹i cuéc häp b¸o chung t¹i Kabin víi Tæng thèng Palestin trong chuyÕn th¨m bÊt ngê ngµy 12/4. Tæng th­ ký Na to Jabi«sen Na t« cam kÕt rót qu©n khái Apganistan vµo n¨m 2014.

    2.TIN TRONG N¦íc

  NhËn lêi mêi cña ®¹i t­íng Ruancastery bÝ th­ thø nhÊt BCHTW ®¶ng CS Cu Ba, chñ tÞch héi ®ång nhµ n­íc vµ héi ®ång bé tr­ëng CH Cu ba, tæng BTBCHTW §CSVN NguyÔn Phó Träng d· th¨m,, héi nghÞ chÝnh thøc céng hßa Cu ba tõ 08-12/4. Tæng bÝ th­ NguyÔn Phó Träng ®· héi ®µm víi bÝ th­ thø nhÊt vµ chñ tÞch Jaun Cast¬r«, héi kiÕn víi chñ tÞch Quèc Héi Ric¸c®« , nèi chuyÖn t¹i tr­êng ®¶ng cao cÊp Lic«capÐc , dù mÝt tinh quÇn chóng, th¨m ch­¬ng tr×nh hîp t¸c ViÖt Nam Cu ba vÒ s¶n xuÊt lóa g¹o, th¨m mét sè c¬ së kinh tÕ, v¨n hãa, x· héi t¹i mét sè ®Þa ph­¬ng. T¹i c¸c buæi gÆp mÆt hai nhµ l·nh ®¹o ViÖt Nam Cu ba ®· th«ng b¸o cho nhau vÒ t×nh h×nh mçi ®¶nh, mçi n­íc, trao ®ái ý kiÕn vÒ t×nh h×nh mçi n­íc. Hai nhµ l·nh ddaojj bµy tá sù hµi lßng tr­íc sù ph¸t triÓn quan hÖ song ph­¬ng, nhÊt trÝ tiÕp tôc cñng cè quan hÖ chÝnh trÞ, t¨ng c­êng trao ®æi kinh nghiÖm thùc tiÔn, lý luËn c¸c vÊn ®Ò hai n­íc cïng quan t©m, ph¸t huy tiÒm n¨ng mçi n­íc, më réng quan hÖ songn ph­¬ng, t×m kiÕm c¬ chÕ ®Ó thóc ®Èy hîp t¸c.

     Víi môc ®Ých triÓn khai cã hiÖu qu¶ NQ sè 23 cña BCT vÒ ph¸t triÓn v¨n hãa nghÖ thuËt trong thêi kú míi, ngµy 10/4 t¹i Hµ Néi, héi ®ång lý luËn phª b×nh v¨n häc nghÖ thuËt TW ®· tæ chøc héi th¶o n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ PB v¨n häc, Chñ tÞch n­íc Tr­¬ng TÊn Sang, ®/c §inh ThÕ Huynh UVBCT, tr­ëng ban TGTW dù vµ chØ ®¹o héi th¶o. Ph¸t biÓu t¹i héi th¶o chñ tÞch n­íc ®Ò nghÞ Héi ®ång cÇn ph¸t huy tèi ®a vÞ trÝ, chøc n¨ng nh»m ®­a NQ 23 vµo cuéc sèng vµ t×m ra gi¶I ph¸p t¹o sù chuyÓn biÕn vÒ VHNT trong bèi c¶nh héi nhËp toµn cÇu hiÖn nay.

    Ngµy 10/4 chñ tÞch n­íc Tr­¬ng TÊn Sang còng ®· gÆp mÆt 100 BTCB ®¹i diÖn cho 500 BT tiªu biÓu xuÊt s¾c ®­îc ®¶ng ñy khèi c¸c c¬ quan TW tæ chøc lÔ vinh danh , Chñ tÞch n­íc Tr­¬ng TÊn Sang biÓu d­¬ng s¸ng kiÕn ®¶ng ñy khèi c¬ quan TW  vµ nªu râ c¸c cÊp ñy ®¶ng cÇn ph¸t huy h¬n n÷a kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, ch¨m lo båi d­ìng ®éi ngò BTCB tÝch cùc thùc hiÖn tèt NQTW4 khãa XI cïng c¸c NQ vÒ x©y dung chØnh ®èn ®¶ng ngay trong chi bé cña m×nh.

    V¨n phßng chÝnh phñ ®· th«ng b¸o sè 129, th«ng b¸o kÕt luËn cña thñ t­íng chÝnh phñ NguyÔn TÊn Dòng t¹i buæi lµm viÖc víi TW héi n«ng d©n VN. Theo néi dung kÕt luËn, TTCP ®ång ý vÒ nguyªn t¾c ®æi míi chÝnh s¸ch båi th­êng cho nh©n d©n khi nhµ n­íc hoÆc doanh nghiÖp thu håi ®Êt, khi thu håi ®Êt ph¶I b¶o ®¶m hµi hßa lîi Ých cña nhµ n­íc- ng­êi SD§ vµ nhµ ®Çu t­ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. VÒ chÝnh s¸ch ®Êt ®ai TTCP giao bé tµi nguyªn m«I tr­êng chuÈn bÞ s¬ kÕt 1 n¨m thùc hiÖn chØ thÞ 1474 (28/8/2011) B¸o c¸o thñ t­íng trong thêi gian th¸ng 9 n¨m nay ®Ó ®¶y m¹nh tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn SD§, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt cho nh©n d©n.TTCP ®ång ý vÒ nguyªn t¾c, c¬ chÕ ®Ó n«ng d©n vay vèn kh«ng ph¶I nép giÊy chøng nhËn quyÒn SD§, giao NHNN VN nghiªn cøu, h­íng dÉn cô thÓ. TTCP ®ång ý vÒ chñ tr­¬ng nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch thu mua n«ng s¶n d­ thõa.

      S¸ng 10/4 kú häp thø 7 UBTWQH khãa XIII ®· khai m¹c t¹i Hµ Néi d­íi sù chñ tr× cña chñ tÞch QH NguyÔn Sinh Hïng, phiªn häp diÔn ra trong thêi gian 10 ngµy, phÇn lín néi dung lµ c«ng t¸c x©y dung ph¸p luËt. §Æc biÖt taij phiÖn häp lÇn nµy UBTVQH sÏ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KTXH vµ ng©n s¸ch nhµ n­íc n¨m 2011, t×nh h×nh thùc hiÖn KH KTXH vµ ng©n s¸ch nhµ n­íc th¸ng ®Çu n¨m 2012, quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m 2010 cña chÝnh phñ tr­íc khi tr×nh QH th¶o luËn taij kú häp tíi.

3. TIN QU¢N Sù QUèC PHßNG

       §oµn ®¹i biÓu QS cÊp cao Q§NDVN do Th­îng t­íng §ç B¸ Tþ UVTW§- UBTVQUTW tæng tham m­u tr­ëng thø tr­ëng BQP ®· sang tham h÷u nghÞ n­íc CHND Trung Hoa. ChuyÕn th¨m ®­îc thùc hiÖn theo lêi mêi cña Th­îng t­íng TrÊn B¶o §øc-UVQUTW-tæng TMT qu©n gi¶I phãng NDTQ. §©y lµ chuyÕn  th¨m n»m trong kÕ ho¹ch ho¹t ®éng ®èi ngo¹i QP n¨m 2012. ChuyÕn th¨m nh»m kh¼ng ®Þnh thiÖn trÝ vµ ph¸ triÓn quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n vµ qu©n ®éi hai n­íc, thóc ®Èy nhËn thøc chung vÒ c¸c vÊn ®Ò quèc tÕ, khu v­c vµ quan hÖ song ph­¬ng mµ hai bªn cïng quan t©m gãp phÇn t»n c­êng vÒ chÝnh trÞ. §ång thêi bµn c¸c biÖn ph¸p ®­a quan hÖ h÷u nghÞ hîp t¸c vÒ QS lªn b­íc ph¸t triÓn míi, ®I vµo thùc  chÊt cã hiÖu  qu¶ h¬n trong thêi gian tíi.

      T¹i QK7, ngµy 9-11/4 Tæng côc HËu CÇn ®· tæ  chøc héi nghÞ tËp huÊn c«ng t¸c HC toµn quan nawm2012. Th­îng t­íng Lª H÷u §øc-UVTW§- thø tr­ëng BQP ®Õn dù vµ chØ ®¹o. Ph¸t biÓu víi héi nghÞ, ®/c Thø tr­ëng ®· biÓu d­¬ng nh÷ng thµnh tÝch mµ ngµnh HCQ§ ®· ®¹t ®­îc trong n¨m qua. §/c hoan nghªnh c¸c néi dung tËp huÊn HC toµn qu©n lÇn nµy ®· b¸m s¸t  vµo c¸c nhiÖm vô cña qu©n ®éi trong t×nh h×nh míi. Qua tËp huÊn, ®éi ngò c¸n bé, l·nh ®¹o ngµnh hËu cÇn ®· hiÓu s©u h¬n vÒ t×nh h×nh chÝnh trÞ trongn n­íc vµ quèc tÕ, nhiÖm vô x©y dung qu©n ®éi trong giai ®o¹n hiÖn nay,, c«ng t¸c b¶o ®¶m HC t¸c chiÕn KV, tØnh, TP, mét sè vÊn ®Ò x©y dung b¶o ®¶m HC ë c¸c tØnh thµnh

     S¸ng ngµy 09/4, BQP ®· tæ chøc tËp huÊn ®ît 1 triÓn khai thùc hiÖn tæng ®iÒu tra c¬ së kinh tÕ hµnh chÝnh n¨m 2012 cho c¸c ®¬n vÞ phÝa B¾c. Ph¸t biÓu khai m¹c, Th­îng t­íng Lª H÷u §øc Thø tr­ëng BQP-Tr­ëng ban chØ ®¹o tæng ®iÒu tra c¬ së kinh tÕ, hµnh chÝnh sù nghiÖp n¨m 2012 cña BQP nhÊn m¹nh: ®©y lµ cuéc tæng ®iÒu tra lín nh»m thu thËp th«ng tin x©y dung chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KTXH lµm c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn mét sè néi dung cña c¸c ch­¬ng tr×nh, môc tiªu vÒ ®Èy m¹nh CNH,H§H ®Êt n­íc, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Th­îng t­íng Lª H÷u §øc l­u ý: c¸c th«ng tin ®iÒu tra, thu thËp, tæng hîp, c«ng bè ph¶I cã ®é tin cËy cao, ®Çy ®ñ c¸c néi dung nh­ ph­¬ng ¸n ®iÒu tra ®· duyÖt.

     S¸ng 10/4 Ban chØ ®¹o ®µo t¹o BQP d· tæ chøc héi nghÞ trùc tuyÕn s¬ kÕt ®µo t¹o thÝ ®iÓm c¸n bé QS, ban chØ huy QS cÊp x· liªn th«ng tõ trung cÊp lªn cao ®¼ng ngµnh QS c¬ së theo quyÕt ®Þnh 1388 cña TTCP.

     Trong n¨m 2012, c¸c c¬ quan ®¬n vÞ sÏ phÊn ®Êu gi¶m sè ca m¾c sèt rÐt trong toµn qu©n xuèng tû lÖ 2,4 bÖnh nh©n/1000 qu©n nh©n/n¨m, ®ã lµ chØ ®¹o cña ban chØ ®¹o phßng chèng sèt rÐt Q§ t¹i héi nghi triÓn khai nhiÖm vô nh÷ng th¸ng cuèi n¨m 2012 ®­îc tæ chøc t¹i côc qu©n y BQP.