Welcome!

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของคณะกรรมการจัดการสารเคมีและการป้องกันอันตรายในห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล


เนื่องจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการใช้สารเคมี สารอันตราย กระบวนการทดลองที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ทั้งในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย อีกทั้งถือเป็นนโยบายของภาควิชาเคมีที่จะให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ใช้ห้องปฏิบัติการ และ/หรือ ห้องวิจัยภายใต้การดูแลของภาควิชาเคมีทุกระดับ มีความรู้ ความชำนาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความสะดวก รวมทั้งมีระบบในการเตรียมรับสถาณการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ ตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คณะกรรมการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย ดูแลความปลอดภัยและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  แห่งภาควิชาเคมี จึงจะได้มีการสร้างระบบเพื่อช่วยเหลือป้องกันอุบัติภัย การได้รับบาดเจ็บในสถานที่ปฏิบัติงาน การเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ระบบนี้ประกอบไปด้วย การจัดการสื่อสารเกี่ยวกับสารอันตราย การประเมินความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง การสืบสวนรายละเอียดอุบัติเหตุ  การดำเนินการหลังการเกิดอุบัติภัย การฝึกอบรมและซักซ้อม และการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อทั้งนักศึกษาและบุคลากรภาควิชาเคมี

RSS Feeds of Safety Videos