ചെമ്പന്തൊട്ടി  ഫൊറോന പള്ളിയിലേക്ക്  സ്വാഗതം! 

                           തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ കീഴില്‍ 1953 ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍

                           ചെമ്പന്തൊട്ടി ഒരു ഇടവകയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു.

                           ദൈവവിളികളാല്‍ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഇടവകയാണ്  ചെമ്പന്തൊട്ടി.

                           23 വൈദികരും 89 സിസ്റെറര്സും  പലയിടങ്ങളിലായി സേവനം ചെയ്യുന്നു.

                           ആയിരത്തി ഇരുനൂറോളം കുടുംബങ്ങളും അയ്യായിരതിനടുത്തു

                            ഇടവകാംങ്ങഗങ്ങളും ഇവിടെ  ഉണ്ട്. 

                            ജനങ്ങളുടെ ഒത്തൊരുമയും ഉദാരമനസ്കതയും  പ്രാര്‍ഥന തീഷ്ണതയും
 
                            ഈ ഇടവകയെ മനോഹരമാക്കുന്നു. 


             Our Parish Priest                                                                                                        Out Assist.Parish Priest                              
       Fr. Emmanuel Poovathinkal                                                                                                    Rev. Fr. Mathew Anakuthiyil