คำอธิบายราบวิชาเคมี 5

คำอธิบายรายวิชา

                                                   รายวิชา  เคมีเพิ่มเติม ๕    รหัสวิชา   ว๓๐๒๒๕                                       

                                                                    จำนวน(นก.)  ๑.๕  หน่วยกิต                                                       

 เวลาเรียน  ๓   ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อัตราส่วนคะแนน  ระหว่างเรียน  :  ปลายภาค  =    ๗๐   :   ๓๐

                                                  คะแนนระหว่างเรียน         K  :  P  :  A  =    ๓๐  :   ๓๐   :   ๑๐

 

                ศึกษาวิเคราะห์ ปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ฝึกเขียน และดุลสมการรีดอกซ์ หลักการของเซลล์กัลป์วานิก การหาค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ การคำนวณหาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ หลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ การคำนวณหาค่าศักย์ฟ้าของเซลล์ หลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ การนำหลักการของเซลล์อิเล็กโทรไลต์ ไปใช้ในการแยกสาร การทำโลหะให้บริสุทธิ์ การชุบโลหะ การถลุงแร่ ปฏิกิริยาการเกิดการผุกร่อนของโลหะ การป้องกันการผุกร่อนของโลหะ ปฏิกิริยาในเซลล์

ปฐมภูมิ และทุติยภูมิบางชนิด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี ธาตุ และสารประกอบที่สำคัญในประเทศไทย แร่เศรษฐกิจและการนำไปใช้เพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเคมีที่ใช้โซเดียมคลอไรด์เป็นวัตถุดิบ อุตสาหกรรมปุ๋ย  อุตสาหกรรมแร่  อุตสาหกรรมเซรามิกส์  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลองสรุปรายงาน  เพื่อพัฒนาฝึกทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางวิทยาศาสตร์และการนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

                เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีความรอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความรักชาติศาสน์กษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย 

และมีจิตสาธารณะ