Home

Welcome to Chemistry SKRU sites
                     เคมี (อังกฤษ: chemistry) เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ศึกษาในเรื่องของสสาร โดยไม่เพียงแต่ศึกษาเฉพาะในเรื่องของปฏิกิริยาเคมี แต่ยังรวมถึงองค์ประกอบ โครงสร้างและคุณสมบัติของสสารอีกด้วย การศึกษาทางด้านเคมีเน้นไปที่อะตอมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างอะตอมกับอะตอม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติของพันธะเคมี
                    บางครั้ง เคมีถูกเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ศูนย์กลาง เพราะเป็นวิชาช่วยที่เชื่อมโยงฟิสิกส์เข้ากับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสาขาอื่น เช่น ธรณีวิทยาหรือชีววิทยา ถึงแม้ว่าเคมีจะถือเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์กายภาพแต่ก็มีความแตกต่างจากวิชาฟิสิกส์ค่อนข้างมาก  มีการถกเถียงกันอย่างมากมายถึงต้นกำเนิดของเคมี สันนิษฐานว่าเคมีน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากการเล่นแร่แปรธาตุซึ่งเป็นที่นิยมกันมาอย่างยาวนานหลายสหัสวรรษในหลายส่วนของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลางโครงการสานสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม

posted Dec 3, 2016, 7:23 AM by Jacky Limsettho


ไหว้ครูประจำปี 2559

posted Aug 18, 2016, 1:29 AM by Jacky Limsettho

วันนี้นักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ร่วมกันจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำโปรแกรมวิชาประจำปี 2559 (ปีที่ 4) 
นักศึกษา เจ้าหน้าที่และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมและมีความประทับใจเป็นอย่างมาก งานสำเร็จลุล่วงจากความร่วมมือ ร่วมใจของนักศึกษาทุกชั้นปี 

ทำบุญประจำปี 2559

posted Jul 31, 2016, 6:15 AM by Jacky Limsettho

เรียนเชิญ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 
เข้าร่วมการทำบุญประจำปี 2559 ไทยพุทธ-มุสลิม ของโปรแกรมวิชาเคมีและประยุกต์ 
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 
เวลา 8:30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ผลการตรวจประกันคุณภาพ SAR

posted Jul 30, 2016, 8:29 AM by Jacky Limsettho   [ updated Jul 30, 2016, 8:45 AM ]

คณาจารย์โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน 
ผศ.ดร.สุดา จักรทอง
ผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ
อาจารย์ณิสา มาชู
ที่เสียสละอันมีค่าเพื่อการตรวจประกันคุณภาพ SAR ประจำปี 2559 และคำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่ดีเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการหลักสูตรและคณาจารย์ประจำโปรแกรมเคมีและเคมีประยุกต์ทุกท่านที่ร่วมมือกันจนการตรวจประกันคุณภาพ SAR สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ในปีถัดๆไป เราจะพยายามช่วยกันทำงานให้ดียิ่งๆขึ้นไป 

ตรวจประกันคุณภาพ SAR 2559

posted Jul 30, 2016, 8:21 AM by Jacky Limsettho

นักศึกษา เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ ยินดีต้อนรับท่านผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประกันคุณภาพ SAR ประจำปี 2559 
ผศ.ดร.สุดา จักรทอง
ผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ
อาจารย์ณิสา มาชู

ค่าย sci&tech ครั้งที่ 1

posted Jul 20, 2016, 8:29 PM by Jacky Limsettho

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Sci&Tech สานสัมพันธ์น้องพี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิณหลักสูตรปี 2557

posted Sep 29, 2015, 8:06 PM by Jacky Limsettho   [ updated Jul 20, 2016, 10:05 PM ]

โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิณหลักสูตรประจำปี 2557 
ผศ.ดร.สุดา จักรทอง
ผศ. ณัฐมล เสมือนคิด
ผศ.ดร.จีระชัย แสงฉาย

ประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต 2557

posted Sep 18, 2015, 6:50 PM by Jacky Limsettho

เรียนเชิญ คณาจาย์ บุคลากรและนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 
ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2557 
ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีปนะยุกต์

บทความไม่มีชื่อ

posted Aug 21, 2015, 8:14 AM by Jacky Limsettho


1-9 of 9