แอลกอฮอล์ ชื่อนี้สำคัญนัก


แอลกอลฮอล์ ชื่อนี้สำคัญนัก

          ชื่อ แอลกอฮอล์” (alcohol) นี้น่าจะเป็นที่คุ้นเคยมาก น่าจะมาทำความ

รู้จักถึงคุณและโทษของมัน เพราะ
ความไม่รู้นี่เองที่เป็นสาเหตุของอันตราย

แอลกอฮอล์เป็นชื่อเรียกกลุ่มสารกลุ่มหนึ่งที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ที่รู้จักกันมากที่

สุดคือ
เมทานอล” (methanol) และ เอทานอล” (ethanol) หรือที่เรียกกันว่า

เมธิลแอลกอฮอล์” (methyl) และ เอธิลแอลกอฮอล์” (ethyl) ตามลำดับ

สารทั้งสอง สามารถละลายในน้ำได้ดีเหมือนกัน ละลายในไขมันได้ มีที่ใช้ต่างกัน

แต่อาจจะใช้แทนกันได้ในบางกรณี ขณะที่บางกรณีถ้าใช้แทนกันจะเกิดอันตรายถึง

ตายได้ ดังเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า
เวลาเราพูดถึงแอลกอฮอล์มักจะนึก

ถึงเหล้า แอลกอฮอล์ในเหล้าคือ เอทานอลซึ่งเป็นตัวเดียวกับแอลกอฮอล์ล้างแผล

และแอลกอฮอล์ในของหมักดองต่างๆ ถ้าต้องการซื้อเอทานอลก็ไปที่ร้านขายยา

 ส่วนเมทานอลนั้น ใช้เป็นตัวทำละลาย เช่น ใช้ผสมในทินเนอร์ ดังนั้นถ้าจะซื้อเมทา

นอลก็จะได้จากร้านขายวัสดุก่อสร้าง ลักษณะการใช้งานเพื่อเป็นตัวทำละลายจึงใช้

แทนกันได้


Comments