قوانین سکس از نظر بزرگان اسلام


حلیة المتقین، باب چهارم، فصل چهارم


 -- و اما در باب جماع احادیث معتبره بسیار است که مومن را وقوف بدانها ضرور است. و از اهّم آنهاست آنچه در این باره از حضرت رسول اکرم(ص)روایت شده است. و در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق (ع) نقل شده است که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله به حضرت امیرالموًمنین علیه السلام وصیت فرمود که: «یا علی! ایستاده با زن خود جماع مکن که آن فعل خران است، و اگر فرزندی بهم رسد مانند خران بر رختخواب بول کند. یا علی! در ساعت اول شب جماع مکن که اگر فرزندی بهم رسد بسا که ساحر باشد. و به فرج زن خود نگاه مکن که باعث کوری فرزند شود، و در وقت جماع سخن مگو که اگر فرزندی حاصل شود بسا که لال باشد. و همه این وصیت را از من بیاموز، چنانکه من آنرا از حضرت جبرئیل آموختم. حلیة المتقین، باب خاتمه


-- بدان که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نهی فرمود از جماع کردن در زیر آسمان و بر راه که مردم تردد کنند، و فرمود که بیاموزید از کلاغ جماع کردن پنهان را، و فرمود که مکروه است جماع کردن میان طلوع صبح و طلوع آفتاب ودر آن روزی که آفتاب در آن بگیرد، و در شبی که در آن ماه بگیرد و در شب یا روزی که در آن باد سیاه یا باد سرخ یا باد زرد حادث شود، که اگر جماع کند در این اوقات و سپس فرزندی بهم رسد، نبیند در آن فرزند چیزی را که دوست بدارد، زیرا که آیات غضب الهی را سهل شمرده.

 حلیة المتقین باب چهارم،  باب پنجم، باب نهم


 - او حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث معبتر منقول است که فرمودند: چون شوهر با زنش مجامعت کند، دو ملک از ملائک آسمان او را احاطه کنند، و مانند آن باشد که شمشیر کشیده و در راه خدا جهاد کند پس چون مجامعت کند گناهان از او میریزد چنانکه برگ درخت بریزد


 -- و فرمود: بر زن لازم است هر وقت شوهرش اراده جماع داشته باشد از او مضایقه نکند، اگر چه بر پشت پالان شتر باشد.


-- و فرمود: دختران باکره بخواهید، که دهن هایشان خوشبوتر و رحم هایشان خنکتر  و پستانهایشان پرشیرتر است و منقول است که چون آن حضرت را به خواستگاری زنی میفرستادند میفرمودند که گردنش را بو کنند که خوشبو باشد و قوزک پایش پرگوشت باشد.


-- و فرمود که: نمیدانید ترکیب هلیله سیاه و هلیله زرد و سقمونیا و فلفل و دارفلفل و زنجبیل خشک و زنیان و خشخاش سرخ و نمک هندی و نار مشک و قاقله و شقاقل و چوب بلسان و دانه بلسان و سلیخه مقشر و علک رومی و عاقرقرها و دارچینی و عسل، که اگر از آن دو مثقال ناشتا و دو مثقال در وقت خواب بخوردند، چه اندازه قوت جماع میبخشد.

 حلیة المتقین، باب چهارم


 در  حدیث است که دختری که شش سالش تمام شود، مادر او را برهنه در پهلوی خود نخواباند که بمنزله زنا است.

 حلیة المتقین، باب سوم، باب چهارم


-- از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که هر گاه کسی را دردی در بدن بهم رسد یا حرارت بر مزاجش غالب شود، پس با زن خود جماع کند تا ساکن شود.


-- و نیز فرمود که خوردن انجیر قوت مجامعت را میافراید، و دفع میکند بواسیر و نقرس را، و برای بادهای قولنج ناقع است.

-- و نیز فرمود که بخواه زن گندمگون فراخ چشم سیاه چشم بزرگ سرین و میانه بالا. پس اگر او را نخواستی بیا و مهرش را از من بگیر.

-- و از حضرت امام محمد باقر (ع) منقول است که فرمود: خوشم نمیاید که دنیا و آنچه را در آن است داشته باشم، اما یکشب بی زن بخوابم.

 --  و فرمود که با زن آزاد در مقابل زن آزاد دیگر جماع مکن، اما کنیز را در برابر کنیز دیگر جماع کنی باکی نیست.

 نامه ای از امام موسی٬ ‌کاشف العظا برگ ۲۸:


پیغمبر برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد. دستور می دهد که مجامعت چگونه صورت بگیرد و خوراک انسان در آن هنگام یا در موقع انعقاد نطفه چه باید باشد.

 حلیة المتقین، باب دوم، باب سوم، باب چهارم


 -- حضرت امام جعفر صادق فرمود: سرمه به چشم بکشید که قوت جماع را زیاد میکند و دهان را شیرین میکند و کمک میکند بر طول دادن سجود
-- و فرمود: نعلین سیاه مپوش که ّذکّر را سست میکند، و نعلین زرد بپوش که ّذکّر را سخت میکند و پوشش پیغمبران است .


-- و فرمود: پیغمبری از پیغمبران به حق تعالی شکایت نمود از کمی قوت جماع. حق تعالی او را امر فرمود که هریسه بخورد. 


-- و فرمود: هر که ترک کند طعام خوردن در  شب شنبه و شب یکشنبه از پی هم، قوت جماع از او برطرف شود و تا چهل روز به او برنگردد. 


-- و فرمود: جماع کردن با زن پیر بدن را خراب میکند، و بسیار باشد که آدمی را بکشد. 


-- و فرمود: قاووت خشک پیسی را زایل میگرداند، و خوردن آن با زیتون گوشت را میرویاند و استخوان را سخت میکند و قوت جماع را زیاد میکند.


-- و فرمود: بخورید خربزه را که قوت جماع را زیاد میکند. 


-- و فرمود: سنت پیغمبران است زنان بسیار داشتن و بسیار با ایشان مقاربت کردن. 


-- و فرمود:  در خروس پنج خصلت هست که از خصلتهای پیغمبران است، و از جمله آنها بسیار جماع کردن است. 


 -- و فرمود: که از ما بین ناف تا زانو تمتع بردن از زنان مکروه است، و بهتر آن است که اگر با زن خود که کنیز نباشد جماع کند منی خود را بیرون فرج نریزد. 


-- و فرمود: نباید مرد را دخول کردن به زن خود در موقع تحت الشاع و در شب چهارشنبه. 


-- و فرمود: جماع مکن در اول ماه و میان ماه و آخر ماه، و نمی بینی کسی را که صرع میگیرد؟  


-- و نیز از آن حضرت پرسیدند: اگر کسی به دست و انگشت با فرج زن یا کنیز خود بازی کند چون است؟ فرمودند که باکی نیست. اما چیز دیگری را بغیر از اجزای بدن خود در آنجا داخل نکند


--و نیز از آن جناب پرسیدند که میتوان در میان آب جماع کرد؟ فرمود: باکی نیست، ولی در کشتی جماع نکند. 


 حلیة المتقین، باب سوم، باب چهارم، باب هفتم


 -- حضرت امام موسی کاظم (ع) فرمود: هر که لذت جماع کردن با کنیزان را دریافت کند هرگز آن را ترک نکند. 

 -- و فرمود: چیز خوردن شب را ترک مکنید که غذای شب باعث قوت بدن و قوت جماع است. 


 -- و فرمود: گوشت قبره خوردن از برای دفع بواسیر و درد پشت نافع است، و کمک میکند بر بسیاری در جماع.


 -- و فرمود: خوردن گزر قوت جماع را زیاد میکند. 


 -- و فرمود: اگر کسی فرج زن را ببوسد باکی نیست.


 -- و از آن حضرت پرسیدند: قرآن خواندن و جماع کردن در حمام چون است؟ فرمود که بسیار خوب است. 


 -- باکی نیست اگر در حالت جماع جامه از روی زن و مرد دور شود. 


 -- هر که جماع کند با زن خود در تحت الشعاع٬ پس منتظر افتادن فرزند از شکم باشد. 


 -- دوست نمی دارم کسی که در سفر آب نیابد برای غسل کردن٬‌جماع کند٬‌مگر آنکه بر خود خوف ضرری داشته باشد.


 حلیة المتقین، باب چهارم


 حضرت امام رضا (ع) فرمود که جدم حضرت صادق(ع) گاهی بعد از جماع و پیش از غسل مجددا ارداه جماع می فرمودند٬ ‌و فقط وضو می شاختند. 


و در فقه الرضا از آن حضرت منقول است که اگر بعد از غسل دادن میت و پیش از آنکه خود غسل کرده باشی٬‌ خواستی جماع کنی پس وضو بساز و بعد از آن جماع کن. 


اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب الکبائر


-- علی ابن ابراهیم از پدرش، و او از حماد، و او از ربعی، و او از فضیل روایت کند که حضرت امام ابی عبدالله صادق علیه السلام فرمودند: تا زمانی که مرد زناکار بر روی شکم زن زناکار باشد ایمان از او سلب شود، و چون برخاست ایمانش بازگردد. 


آیت الله خمینی، توضیح المسائل، در مسائل متفرقه زناشوئی و مجامعت


-- اگر انسان جماع کند و باندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، چه در زن باشد، چه در مرد، چه در قبل(جلو) باشد و چه در دبر(عقب)او، چه بالغ باشدو چه نابالغ، اگر چه منی بیرون نیاید، هر دو جنب (نجس)میشوند. ولی اگر شک کند که بمقدار ختنه گاه داخل شده یا نه، غسل بر او واجب نیست. 


-- کسی که آلتش را بریده اند، اگر کمتر از ختنه گاه را هم داخل کند روزه اش باطل است. 


-- کسی که آلتش را بریده اند، اگر شک کند که دخول شده یا نه روزه اش صحیح است. 


-- اگر مرد با زنی که در حال حیض است زنا کند یا با زن نامحرمی که در حال حیض باشد بگمان اینکه عیال خود او است جماع کند،احتیاط واجب آن است که کفاره بدهد. 


-- اگر انسان بعد از آنکه در حال حیض جماع کرده و کفاره آنرا داده دوباره یا چند مرتبه با آن زن جماع کند بنابر احتیاط واجب باید برای هر جماع یک کفاره بدهد. 


-- باید با زنی که در حال حیض است به مقدار ختنه گاه را داخل نکند اگر چه منی هم بیرون نیاید، و احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند، دخول کردن در دبر (مقعد) زنی که در حال حیض است نیز کراهت شدیده دارد، ولی کفاره ندارد. 


-- اگر شماره روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود، و مرد در قسمت اول آن با زن خود جماع کند باید هیجده نخود طلا کفاره دهد، و اگر در قسمت دوم جماع کند نه نخود، و اگر در قسمت سوم جماع کند چهار نخود و نیم بدهد. ولی وطی در دبُرُ(پشت) او کفاره ندارد. 

Comments