หน่วยตรวจสอบภายในและ ONE STOP SERVICE

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ 30 กรกฏาคม 2556 : แจ้งเพื่อทราบถึงทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียน และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้ที่เมนู
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ONE STOP SERVICE
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 : แจ้งเพื่อทราบ สำหรับผู้มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองเงินเดือน ให้แนบสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) มาพร้อมแบบฟอร์มคำของหนังสือสือรับรองเงินเดือน ทุกครั้ง

วันที่ 5 กันยายน 2556 : แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมากที่มาทำบัตรข้าราชการแล้ว แต่ไม่ได้มารับ  ขอให้ข้าราชการครูและบุคคลากรที่มีรายชื่อดังแนบมารับได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2556 เท่านั้น