แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

      -    โปรแกรมจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

      -     โปรแกรมต่างๆ ที่จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

      -     โปรแกรม  Flip Album 6 /โปรแกรม  Desktop Author 4

      -     โปรแกรม  Acorbat/โปรแกรม  Word  ฯลฯ

      -     ความแตกต่างของแต่ละโปรแกรม

      -     ข้อดีและข้อด้อยในแต่ละโปรแกรม

      -     คุณสมบัติที่เหมาะสมของโปรแกรม Flip Album ในการนำมาใช้ จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์