อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

           การจัดจำพวกของสิ่งมีชีวิตออกเป็นอาณาจักรต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแนวคิดของนักอนุกรมวิธาน
*
เอิร์น แฮคเคล (Ernst Haeckel) แบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น 3 อาณาจักร คือ อาณาจักรพืช    อาณาจักรสัตว์
อาณาจักรโพรติสตา
*
โคปแลนด์ (Copeland) แบ่งออกเป็น 4 อาณาจักร คือ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพร
ติสตา อาณาจักรมอเนอรา
* วิทเทเคอร์ (Whittaker) แบ่งออกเป็น 5 อาณาจักร คือ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรติสตา

อาณาจักรสัตว์ (Kingcom Animalia หรือ Metazoa)
      สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ มีลักษณะสำคัญ คือ เป็นเซลล์ยูคาริโอต มีหลายเซลล์ เซลล์ทำหน้าที่ร่วมกันเป็นเนื้อเยื่อ สร้าง
อาหารไม่ได้(Heterotrophic organism) มีไรโบโซมขนาด 80s แบ่งออกได้เป็นไฟลัมต่าง ๆ ดังนี้

1.ไฟลัมพอริเฟอรา (Phylum Porifera) ได้แก่ พวกฟองน้ำ มีสปิคุล เป็นโครงร่างค้ำจุนร่างกายสารที่เป็นองค์ประกอบใน
ฟองน้ำมีดังนี้ โปรตีน หินปูน ซิลิกา

2.ไฟลัมซีเลนเทอราตา(Phylum Coelenterata)ได้แก่ สัตว์พวกซีแอนนีโมนี ปะการัง กัลปังหา แมงกะพรุน ไฮดรา

3.ไฟลัมแพลทีเฮลมินเทส (Phylum Platyhelminthes) ได้แก่ พวกหนอนตัวแบน เช่น พลานาเรีย อยู่ในคลาส Turbellaria
สัตว์ในไฟลัมนี้ไม่มีระบบเลือด มีสองเพศในตัวเดียวกัน สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ ทางเดินอาหาร ไม่สมบูรณ์ ยกเว้นพยาธิตัวตืด จะไม่มีทางเดินอาหาร

4.ไฟลัมนีมาโทดา (Phylum Nematoda) กลุ่มสัตว์ในไฟลัมนี้เรียกว่า นีมาโทด ได้แก่ พวกหนอนตัวกลม เช่น หนอนใน
น้ำส้มสายชู ดำรงชีวิตอิสระ สัตว์ในไฟลัมนี้ไม่มีระบบเลือด ลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้อง ไม่มีรยางค์ มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น ผิวหนัง มีคิวทิเคิล (Cuticle) เคลือบหนาเพื่อป้องกันการถูกทำลายจากน้ำย่อยของโฮสต์

6.ไฟลัมอาร์โทรโพดา (Phylum Arthropoda) กลุ่มสัตว์ในไฟลัมนี้เรียกว่า อาร์โทรพอต มีชนิดและจำนวนมากที่สุดในโลก
มีระบบเลือดแบบวงจรเปิด มีระบบประสาท ระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์ สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ มีช่องว่างในลำตัวเรียกว่า
Haemocoel

7.ไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Mollusca) ได้แก่ สัตว์พวกหอย ลิ่นทะเล และหมึกชนิดต่าง ๆ มีลำตัวนิ่มปกคลุมด้วยเยื่อ
บาง ๆ เรียกว่า แมนเทิล (Mantle) เยื่อนี้พัฒนาไปเป็นเปลือกแข็งได้ ระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปิดยกเว้นหมึกทะเล

8.ไฟลัมเอไคโนเดอมาตา (Phylum Echinodermata) เป็นสัตว์ทะเลทั้งสิ้น เช่น ดาวทะเล เม่นทะเล ปลิงทะเล ตัวอ่อน
สมมาตรแบบเหมือนกัน 2 ซีก ตัวเต็มวัยสมมาตรแบบรัศมี ระบบไหลเวียนเลือดแบบวงจรปิด

9.ไฟลัมคอร์ดาตา (Phylum Chordata) ได้แก่ สัตว์ที่มีช่องเหงือก ระบบประสาทอยู่เหนือทางเดินอาหารมีกระดูกสันหลัง
หรือมีโนโตคอร์ด

อาณาจักรพืช (Kingdom Plantae)
            
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชแบ่งออกเป็นดิวิชัน (Dibision) ต่าง ๆ ดังนี้
1.ดิวิชันไบรโอไฟตา (Division Bryophyta) เป็นกลุ่มพืชที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง

2.ดิวิชันไซโลไฟตา(Division Psilophyta) ลำต้นเป็นเหลี่ยมแตกกิ่งออกเป็นคู่ ๆ มีอับสปอร์อยู่ที่กิ่งมีโครงสร้างคล้ายรากเรียกว่า ไซรอยด์

3.ดิวิชันไลโคไฟตา (Division Lycophyta) มีใบขนาดเล็กและมีท่อลำเลียง 1 ท่อ เรียกว่า Microphyll ทำหน้าที่สร้างสปอร์
เรียกว่า Sporophyll

4.ดิวิชันสฟีโนไฟตา (Division Sphenophyta) ลำต้นมีขนาดเล็ก มีข้อและปล้องเห็นชัดเจน มีสโตรบิลัสที่ปลายยอด

5.ดิวิชันเทโรไฟตา (Division Pterophyta) ใบอ่อนจะม้วนเป็นวงเหมือนลานนาฬิกา ต้นที่เห็นคือระยะสปอโรไฟต์

6.ดิวิชันโคนิเฟอโรไฟตา (Division Coniferophyta) เมล็ดไม่มีผนังรังไข่ห่อหุ้มจึงเรียกว่า เมล็ดเปลือย

7.ดิวิชันไซแคโดไฟตา (Division Cycadophyta) ต้นตัวผู้ตัวเมียแยกกัน ปฏิสนธิเกิดขึ้นครั้งเดียว เมล็ดมีแป้งสะสมไว้มากเพื่อ
ใช้เป็นอาหาร

8.ดิวิชันกิงโกไฟตา (Division Gindkgophyta) แผ่นใบกว้างคล้ายรูปพัด เมล็ดขนาดใหญ่ไม่มีผนังรังไข่หุ้มรับประทานได้

9.ดิวิชันแอนโทไฟตา (Division Anthophyta) มีดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ เมล็ดมีรังไข่ห่อหุ้มและเจริญอยู่ในรังไข่
 
                อ้างอิงจาก :  http://www.geocities.com/entbiology/p-2.html
 
Comments