การศึกษาชีววิทยา

การศึกษาชีววิทยาของนักวิทยาศาสตร์
               การศึกษาชีววิทยาของนักวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการค้นคว้าหาความจริงของปรากฏการณ์ในธรรมชาติ
อย่างมีระเบียบแบบแผนตามขั้นตอนของ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Scientific process)ซึ่งประกอบด้วย
      1.กำหนดปัญหา (Statement of the problem) ปัญหาเกิดขึ้นจากการเป็นคนช่างสังเกตช่างคิด มีความอยากรู้
อยากเห็นและใจกว้าง เช่น นักจุลชีววิทยาชาวอังกฤษชื่ออเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง สังเกตว่าแบคทีเรียในจานเพาะเชื้อ
ไม่เจริญ ถ้ามีเพนิซิลเลียม(Penicilium sp.) เจริญอยู่ด้วย และยังพบว่าราชนิดนี้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียได้ เขาจึงเกิดความสงสัยและตั้งปัญหาว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
             จะเกิดได้ว่าปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอ แต่การตั้งปัญหาให้ชัดเจนสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงและความรู้เดิมของผู้ตั้ง
ปัญหานั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายเสมอไป ไอร์สไตน์ถือว่า "การตั้งปัญหานั้นสำคัญกว่าการแก้ปัญหา"ก็เพราะว่าเมื่อ
กำหนดปัญหาได้ชัดเจนและสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงและความรู้เดิม ผู้ตั้งปัญหาย่อมมองเห็นลู่ทางที่จะค้นหาคำตอบ
ได้เพราะฉะนั้นจึงถือว่า"การตั้งปัญหาเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างแทัจริง"
         2.ตั้งสมมติฐาน(Formulation of hypothesis) คำอธิบาย  หรือการคาดคะเนคำตอบที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง
เรียกว่า    สมมติฐาน สมมติฐานเกิดขึ้นหลังจากได้กำหนดปัญหาชัดเจนแล้วในการตั้งสมมติฐานมักใช้ประโยค
"ถ้า..ดังนั้น.."ส่วนที่ขึ้นต้นด้วย"ถ้า"จะระบุข้อความที่เป็นเหตุหรือเป็นคำตอบที่เป็นไปได้สำหรับส่วนหลังที่ขึ้นต้นด้วย
"ดังนั้น" จะระบุข้อความที่แนะวิธีตรวจสอบสมมติฐาน ถ้าสมมติฐานมีแต่เพียงส่วนแรกที่เป็นคำตอบที่น่าเป็นไปได้
ก็จะไม่เห็นแนวทางว่าจะตรวจสอบสมมติฐานด้วยวิธีใด
              3.การตรวจสอบสมมติฐาน(Test hypothesis)ในทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะมีวิธีทดลองโดยออกแบบการ
ทดลองที่มีการกำหนดและควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดลองซึ่งตัวแปรแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ
                    1.ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ
                    2.ตัวแปรตาม
                    3.ตัวแปรควบคุม
             4.การแปรผลและสรุปผลการทดลอง(Conclusion)หลังจากการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้นนัก
วิทยาศาสตร์จะแปลความหมายข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และลงข้อสรุปภายในขอบเขตของผลการทดลองหรือผลการ
ศึกษาที่เป็นจริง หากผลสรุปเหมือนกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สมมติฐานนั้นก็ตั้งเป็นทฤษฎีได้

ชีววิทยาคืออะไร 
     คำว่า ชีววิทยา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Biology ซึ่งมาจากรากศัพ์เดิมที่เป็นภาษากรีก 2 คำ คือ bios หมายถึง ชีวิต และlogos หมายถึง ความคิดและเหตุผล ดังนั้นชีววิทยาจึงหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอย่างมีเหตุผล
          คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต
1.เคลื่อนไหวได้ด้วยพลังงานภายในตัวเอง
2.มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
3.ต้องใช้อาหารในการดำรงชีพ
4.มีการหายใจ
5.มีการเจริญเติบโต
6.มีการขับถ่าย
7.สามารถสืบพันธุ์ได้

*ข้อควรทราบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การกำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน การตรวจสอบสมมติฐาน การแปรผล
และสรุปผล
ชีววิทยา คือ การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เช่น สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา สรีรวิทยา คัพภะวิทยา และพันธุศาสตร์
สมมติฐาน คือ คำตอบที่อาจเป็นไปได้ของปัญหา ยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริง เป็นการคาดคะเนโดยนำข้อเท็จจริงที่รวบ
รวม ได้จาก การสังเกต หรือการนำปัญหามาวิเคราะห์ เพื่อค้นหาคำตอบ ดังนั้น จึงเป็นการคาดคะเนคำตอบที่สัมพันธุ์
กับข้อสงสัย หรือปัญหานั้น ๆ มากที่สุด
ข้อเท็จจริง คือ สิ่งที่ได้จากการสังเกตโดยตรงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ใน
ธรรมชาติย่อมถูกต้องเสมอ แต่การสังเกตข้อเท็จจริงอาจผิดพลาดได้
ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติหรือที่รวบรวมได้จากการทดลอง
ทฤษฎี คือ สมมติฐานที่ได้รับการตรวจสอบแล้วหลายครั้ง ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงหรือทำนายข้อเท็จจริงได้
กฏ คือ ความจริงหลักที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล สามารถทดสอบได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้งและไม่มีข้อโต้
แย้งใด ๆ
ความรู้ คือ ผลจากการกระทำของมนุษย์โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

                             

                อ้างอิงจาก : http://www.geocities.com/entbiology/p-2.html

 

Comments