Ngày 30 tháng 10 năm 2011

Bất Động Sản


Bất Động Sản
là tài sản không thể di dời được bao gồm: Đất đai, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả tài sản gắn liền với nhà ở, với công trình xây dựng, và các tài sản khác gắn với đất.

Thị trường Bất Động Sản bao gồm :
Hạ tầng cơ sở, nhà ở, nhà xưởng, văn phòng làm việc - cho thuê và các dịch vụ khác

Những đối tượng tham gia vào thị trường Bất Động Sản :
  • Công dân có Quốc tịch Việt Nam (thuộc đối tượng mua để ở hoặc kinh doanh)
  • Người Việt Nam sống ở nước ngoài (thuộc đối tượng mua để ở và kinh doanh đối với người còn Quốc tịch VN)   
  • Các Doanh nghiệp có vốn nước ngoài mua nhà ở cho nhân viên (thuộc đối tượng mua để ở)
  • Cá nhân người nước ngoài  (thuộc đối tượng mua để ở)
  • Các tổ chức Doanh Nghệp Việt Nam, hoặc các Công ty liên doanh với nước ngoài       (thuộc đối tượng kinh doanh)

Nghĩa vụ của người kinh doanh hoặc tham gia thị trường Bất Động Sản là đóng tiền thuê đất - bao gồm 2 dạng:
  • Đóng 1 lần  (hay còn gọi là giao thuê).
  • Hoặc đóng hằng năm.