ตลาดสี่มุมเมือง

ความเป็นมา

        ตลอดระยะเวลา 40ปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้าน

ของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายของตัวเมือง อันเป็นผลมาจากการสร้างโครงข่าย

การคมนาคมและการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค รวมทั้งความเจริญของเทคโนโลยีสมัยใหม่

ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัย อยู่ในกรุงเทพ

มหานคร การจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคจึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ตามวิถี

ชีวิตที่ดำเนินมาแต่ดั้งเดิม คนไทยจะซื้อสินค้าประเภทอาหารสดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้

ในตลาดสดที่ อยู่ใกล้ที่พักอาศัยและคุ้นเคย ผลผลิตประเภทผักผลไม้เหล่านี้มีระบบการจัด

จำหน่ายโดยการลำเลียงจากแหล่งเพาะ ปลูกในชนบทผ่านพ่อค้าคนกลางไปยังตลาดค้าส่งในใจ

กลางกรุงเทพ แล้วจึงกระจายออกไปยังตลาดสดขายปลีกทั้งในเมืองและชานกรุงเทพรวมทั้ง

และต่าง จังหวัด ช่องทางการลำเลียงสินค้าดังกล่าวเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย ตั้งแต่ความ

แออัดด้านการจราจรในกรุงเทพซึ่งเป็นต้นเหตุให้ค่าใช้จ่ายของผู้ ประกอบการเพิ่มสูงขึ้นทั้งใน

รูปของเวลาที่เสียไปและค่าเชื้อเพลิงของยาน พาหนะผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าที่มีราคาแพง เพราะ

กว่าสินค้าจะมาถึงตลาดสดขายปลีกต้องเสียค่าขนส่งหลายต่อ ทำให้สินค้ามีราคาสูง นอกจากนี้

เกษตรกรไม่มีอำนาจการต่อรองราคาสินค้า เพราะตลาดถูกผูกขาดด้วยพ่อค้าคนกลาง


ในปี พ.ศ.2525 ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5

รัฐบาลได้กำหนดให้มีตลาดกลางสำหรับสินค้าเกษตรขึ้นในสี่ทิศชานเมือง ของกรุงเทพมหานคร

เรียกว่า "ตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตัดพ่อค้าคนกลาง ทำให้

เกษตรกรได้พบกับผู้ซื้อโดยตรง เปิดโอกาสในการแข่งขันอย่างเสรี โดยให้เอกชนเป็นผู้ดำเนิน

การภายใต้การสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์


ในครั้งนั้น บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด ได้รับเลือกจากกรมการค้าภายในให้ดำเนินการจัดตั้ง

ตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง ด้านทิศเหนือ หรือตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง(รังสิต) เปิดดำเนินการ

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2526 ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 29 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี ตลาดกลางสี่มุมเมืองปัจจุบันนี้มีเนื้อที่กว่า 400 ไร่ ตำแหน่งที่ตั้งของตลาดอยู่

ทำเลที่ดีเลิศเพราะอยู่บนถนนสายหลักซึ่งเชื่อมกับ จังหวัดต่างๆในภูมิภาคทั่วประเทศ การขน

ส่งสะดวกและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทำให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายได้โดย

สะดวกอีกทั้งผู้ซื้อก็สามารถเข้า ไปหาซื้อสินค้าทุกชนิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

.............................................


กฎระเบียบการค้า

**
 
         ตลาดกลางสี่มุมเมืองมีจุดมุ่งหมายให้การประกอบการค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้

ออกกฎระเบียบการค้าเบื้องต้น ดังนี้ 
1. ทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ
2. ไม่ปลอมปน หรือตกแต่งสินค้า เพื่อหลอกลวงผู้ซื้อ
3. ชำระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภค ตามอัตราและเวลาที่กำหนด
4. ห้ามจำหน่ายสินค้าในลักษณะขายปลีก
5. ห้ามจำหน่ายสินค้าผิดประเภทตามที่กำหนดไว้ในแต่ละโซนพื้นที่
6. ห้ามวางสิ่งของรุกล้ำบนถนนและบนเส้นทางในอาคารตลาด 
7. ทิ้งขยะในถังหรือสถานที่รองรับที่ตลาดฯจัดไว้ให้
8. ห้ามนำขยะจากภายนอกมาทิ้งยกเว้น เศษผักผลไม้ ที่จำหน่ายในตลาด
9. ห้ามนำเศษผัก ผลไม้ ออกนอกตลาดฯโดยไม่ได้รับอนุญาต
10. ห้ามดัดแปลงแก้ไข ระบบสาธารณูปโภคของตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาต
11. ห้ามนำลังพลาสติกที่มีการลบชื่อหรือปกปิดชื่อมาใช้ในตลาด
12. ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
13. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตลาด

........................................................

ตัวอย่าง สินค้า

ผักชนิดต่างๆ

 ผักทั่วไป  ผักปรุงรส  ผักเมืองหนาว  ผักพื้นบ้าน  
 
กระเจี๊ยบเขียว กระชาย(หัว) กรีนคอส ยอดกระถิน 
กุ้ยช่ายขาว กระชายซอย กะหล่ำดอก(ขาว) ฝักอ่อนกระถิน 
กุ้ยช่ายเขียว ขมิ้นขาว กะหล่ำดอก(แดง) กะโตวา 
กุ้ยช่ายดอก ขมิ้นเหลือง กะหล่ำปลีเขียว ยอดอ่อนกระชาย 
ข้าวโพดฝักอ่อน ข่าแก่ กะหล่ำปลีขาว(แกะเปลือก) ยอดแค 
ขึ้นฉ่าย ข่าอ่อน กะหล่ำปลีม่วง ดอกแค 
แขนงคะน้า ขิงแก่ กะหล่ำปลีหัวใจ ดอกกระเจี๊ยบ 
ต้นคะน้า ขิงซอย คะน้าฮ่องกง ใบกระเจี๊ยบแดง 
ยอดคะน้า ขิงอ่อน คาราจีโอ้ ดอกกระเจียว 
ชะอม ต้นตะไคร้ ขึ้นฉ่ายฝรั่ง ดอกขี้เหล็ก 
แตงกวาทั่วไป ต้นหอม แครอทไทย ดอกงิ้ว 
แตงกวาเล็กอ่อน ใบกระเพรา แครอทนอก ดอกสลิด 
แตงไทอ่อน ใบมะกรูด ซูก้าสแน็ค(ถั่วหวาน) ดอกโสน 
แตงโมอ่อน ลูกมะกรูด ซุกินี่ ยอดคูณ 
แตงร้าน ใบแมงลัก เซลอรี่ ตังออ 
ถั่วแขก ใบสะระแหน่ ดอกกะหล่ำเจดีย์ ใบทองหลาง 
ถั่วงอก ใบโหระพา ดอกหอม ใบกระโดน

ฯลฯ
 
  


ตลาดสินค้า
 
 
ตลาดส้ม(1)

**
 
         ตลาดส้ม (1)  รองรับผลผลิตส้มทุกชนิด   โดยส้มที่มีเข้ามาจำหน่ายในตลาด จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ ส้มรังสิต  ส้มเหนือ ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มสีทอง ส้มผิวทอง ส้มฟรีมองค์ ส้มสีน้ำตาล ส้มโชกุน ซึ่งส้มแต่ละสายพันธุ์จะมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

แหล่งเพาะปลูกจำแนกตามรายภาคของประเทศ มีดังนี้
     ภาคเหนือ      เชียงใหม่ กำแพงเพชร เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา   
    ภาคกลาง       ปทุมธานี สระบุรี   ลพบุรี อ่างทอง
    ภาคตะวันตก   ราชบุรี สมุทรสาคร       
    ภาคใต้           ชุมพร สุราษฏร์ธานี 
 .............................................

 
 
ตลาดผลไม้ฤดูกาล(3)

**

   
   
  *


 
         ตลาดผลไม้ฤดูกาล(3) รองรับผลไม้ฤดูกาลที่มีระยะการออกผลผลิตสั้น แต่มีปริมาณมาก ในช่วงเวลาที่มีผลผลิต ตลาดจะเป็นศูนย์รวมที่รองรับผลผลิตและสามารถช่วยกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งยังคงรักษาความสดใหม่จนถึงมือผู้บริโภค ผลไม้ฤดูกาลที่มีเข้ามาจำหน่ายในตลาดมีอยู่มากมายหลายชนิด ได้แก่ เงาะ มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย ทุเรียน สละ ลองกอง น้อยหน่า มะขามหวาน เป็นต้น  ซึ่งผลไม้ฤดูกาลแต่ละชนิดจะมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ


ตลาดกล้วย ขนุน มะละกอ(4)

 

**

         ตลาดกล้วย ขนุน มะละกอ(4) จำหน่ายผลผลิตแต่ละชนิดซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยหักมุก ขนุนทองประเสริฐ ขนุนจำปากรอบ ขนุนทองสุดใจ มะละกอแขกดำ มะละกอฮาวาย มะละกอปักไม้ลายเป็นต้น

............................................................

 
 
ตลาดดอกไม้(6)

**

 
         ตลาดดอกไม้ (6) มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,040 ตรม. มีแผงค้า 109 แผงค้า จำหน่ายดอกไม้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงจำหน่ายดอกไม้ไหว้พระต่างๆ ดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์ ไม้ใบ สินค้าจำพวกเครื่องสังฆภัณฑ์ และอุปกรณ์จัดดอกไม้ทุกชนิดให้เลือกใช้ตามความสะดวก

**

...............................................

 
 
ตลาดสดค้าส่ง(7)

**
 
         ตลาดสดค้าส่ง (7) มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,270 ตรม. มีแผงค้า 272 แผงค้า จำหน่ายอาหารสดหลากหลายชนิด ได้แก่ เนื้อ หมู ไก่ เป็ด อาหารทะเล ปลาน้ำจืด ขนมหวานและของชำทุกชนิด

.................................................

ตลาดหอม กระเทียม พริกแห้ง(10)

 

**
         ตลาดหอม กระเทียม พริกแห้ง (10) จำหน่าย หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเทียมจุก กระเทียมแกะกลีบ พริกแห้งเม็ดใหญ่ -เม็ดเล็ก มะขามเปียก

 

Comments