ปกิณกะ

นักการศึกษาได้ยอมรับกันมาช้านานว่า การเรียนดนตรีตั้งแต่เด็ก มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก ช่วยพัฒนาสมองและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ อย่างสัมพันธ์กัน ทำให้มีความจำดี และมีสุขภาพจิตที่ดี
การพัฒนาดังกล่าวนี้ กล่าวกันว่าจะต้องพัฒนาให้ทันเวลา คือเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด ควรให้เด็กเริ่มเรียนดนตรีเมื่ออายุน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้...

...จะเห็นได้ว่า การเรียนดนตรีเป็นการเรียนรู้ครบทั้ง 3 ด้านนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนดนตรีโดยใช้เครื่องดนตรี ที่เป็นการเรียนรู้การเคลื่อนไหวร่างกายที่ซับซ้อน กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในสมอง ก่อให้เกิดความเฉลียวฉลาด มีสมาธิและความจำดีเรียนดนตรีที่ไหนดี?

คำถามนี้เป็นคำถามที่พบบ่อย...หัวใจของการเล่นในวงออร์เคสตร้าคือ วิชาดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music)

... เพราะอันที่จริงแล้ว การเล่นดนตรีในวงออร์เคสตร้า ก็เหมือนกับการเล่นดนตรีในกลุ่มเล็กๆ ๒ คนถึง ๑๐ คน ถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถหรือไม่รู้จักวิธีการเล่นดนตรีในกลุ่มเล็กๆ แล้ว การเล่นดนตรีในกลุ่มที่ใหญ่กว่าให้มีคุณภาพดีย่อมเป็นไปไม่ได้เลย...ดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music) – วิชาที่ต้องเรียน

คำว่า “Chamber Music” นอกจากเป็นชื่อเรียกประเภทของดนตรีหรือกลุ่มผู้แสดงดนตรีแล้ว ยังเป็นชื่อของวิชาบังคับที่ต้องเรียนในวิทยาลัยดนตรีขั้นสูง (Conservatoires) อีกด้วย       “flute” แปลว่า ขลุ่ย แต่คนไทยเราไม่นิยมเรียกขลุ่ยแบบตะวันตกว่า “ขลุ่ยตะวันตก”, “ขลุ่ยยุโรป” หรือ “ขลุ่ยฝรั่ง” แต่นิยมเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษแทน ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิด เพราะเป็นชื่อเฉพาะและทำให้รู้ความหมายว่าหมายถึง “ขลุ่ยแบบตะวันตก”

       ความจริงมีผู้ได้ทับศัพท์นี้เป็นภาษาไทยไว้แล้วโดยใช้รูปว่า “ฟลูต”1 ซึ่งเป็นการทับศัพท์โดยอิงอาศัยหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน แต่เนื่องจากยังมีการใช้กันอยู่หลายรูป โดยสะกดด้วย “ต” บ้าง “ท” บ้าง ใช้สระ “อู” เสียงยาวบ้าง สระ “อุ” เสียงสั้นบ้าง ใส่วรรณยุกต์บ้าง ไม่ใส่วรรณยุกต์บ้าง เรื่องนี้จึงควรมีการแสดงวินิจฉัยให้เห็นชัดเจนตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน
          การเรียนดนตรีมีการเรียนอยู่ 2 อย่างคือ
          1. เทคนิค (Technique)
          2. ดนตรี (Music)