กฎ 2 ข้อแรกของการเลือกซื้อฟลูตระดับนักเรียน


           สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนฟลูต ฟลูตระดับนักเรียนรุ่นมาตรฐาน (Standard Student Model)1 เป็นฟลูตที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับการเริ่มต้น

          ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องใช้ฟลูตที่มีความประณีตในการผลิตสูง หรือมีราคาแพง แต่ก็จะต้องเลือกให้ดีเพื่อที่จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของผู้เรียนเอง และที่สำคัญเพื่อไม่ให้เป็นเหมือนกับสำนวนที่ว่า “ได้ไม่คุ้มเสีย” !!!          กฎ 2 ข้อแรกในการเลือกซื้อฟลูตนักเรียนรุ่นมาตรฐาน คือ


          1. อย่าซื้อฟลูตที่นวมรั่ว

              นวมรั่ว หมายถึง การที่นวม (Pad) ไม่สามารถปิดรูบังคับเสียง (Tone holes) ได้สนิททุกด้าน (ด้วยการกดเพียงเบาๆ) จึงมีลมบางส่วนสามารถรั่วออกมาได้ ส่งผลให้ไม่สามารถเป่าให้เกิดเสียงได้ (เป่าไม่ออก)
              ข้อเสียของการเป่าฟลูตที่นวมรั่ว คือ ผู้เล่นจะต้องออกแรงกดแป้นนิ้ว (Keys) แรงๆ เพื่อให้นวมปิดรูบังคับเสียงได้สนิททุกด้าน (ถ้าไม่กดแรงๆ นวมก็จะปิดไม่สนิท ทำให้เป่าไม่มีเสียง)

              เมื่อต้องออกแรงกดนิ้วแรงๆ เพื่อให้นวมปิดสนิท จึงเป็นเหตุให้ผู้เล่นไม่สามารถเล่นโน้ตเร็วๆ ได้เลย ถือว่าเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงต่อพัฒนาการด้านเทคนิค

              การเป่าฟลูตที่มีนวมรั่วจะทำให้เกิดความเคยชินที่ไม่ดีอย่างมาก และมีผลเสียต่อการเล่นเทคนิคขั้นสูงต่อๆ ไป

              เพราะฉะนั้น ใครๆ ไม่ควรคิดว่า ฟลูตระดับมืออาชีพเท่านั้นจะต้องมีนวมที่ไม่รั่ว

              ฟลูตระดับนักเรียนก็จะต้องมีนวมที่ปิดสนิทแนบแน่นกับรูบังคับเสียงทุกด้านเช่นเดียวกัน          นวมฟลูตที่ดีจะต้องแข็ง ไม่อ่อนยวบยาบ

          นวมที่ไม่แข็งแต่อ่อนยวบยาบแม้จะปิดรูบังคับเสียงให้สนิทได้ตอนแรกที่เพิ่งซื้อมา แต่ต่อมานวมที่มีคุณภาพไม่ดีนั้นก็จะต้องแปรเปลี่ยนรูปไปอย่างแน่นอน

          ถ้านวมไม่แข็ง แม้จะปิดรูบังคับเสียงได้สนิท แต่ก็จะปิดสนิทเฉพาะช่วงแรกๆ เท่านั้น


          นวมที่ปิดสนิทสำคัญกว่าวัสดุที่ใช้ทำฟลูต

          ฟลูตที่ทำจากเงินทั้งหมดย่อมให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า (ถ้าคนเป่าเป่าได้คุณภาพเสียงที่ดี) แต่ฟลูตที่ทำจากนิกเกิลซิลเวอร์เคลือบเงิน ที่นวมปิดสนิท ยังดีเสียกว่าฟลูตที่ทำจากเงินทั้งหมดแต่มีนวมที่ปิดไม่สนิท

          อันที่จริงวัสดุที่ใช้ทำฟลูตไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญนักสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเรียนในระดับเบื้องต้น เพราะวัสดุที่ใช้ทำฟลูต จะมีผลต่อคุณภาพเสียงต่อเมื่อนักฟลูตคนนั้นๆ เป่าได้เสียงที่ดีจริงๆ แล้วเท่านั้น (เป็นการยากที่จะหานักเรียนในระดับเบื้องต้นที่สามารถทำให้ฟลูตเงินแตกต่างจากฟลูตที่ไม่ใช่เงิน)


          ความ (ไม่) ประณีตในการออกแบบและผลิต มีผลต่อการปิด (ไม่) สนิทของนวม

          ไม่ว่าจะใช้นวมที่มีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ้าหากเป็นฟลูตที่ออกแบบและผลิตอย่างไม่ประณีตแล้ว คุณภาพของนวมที่ดีนั้นก็เท่ากับไร้ความหมาย


          สรุปว่า ฟลูตที่นวมรั่ว เป็นฟลูตที่ไม่สามารถให้การยอมรับได้ไม่ว่าโดยประการใดๆ ซื้อมาเสียสตางค์เปล่าๆ
 


          2. ท่อนหัว (Head Joint) จะต้องเป่าง่าย

          สิ่งที่สำคัญรองลงมาจากข้อแรกคือ ท่อนหัว (Head Joint) จะต้องเป่าง่าย

          เป็นการยากที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจได้ด้วยพยัญชนะ เพราะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ได้จากการทดลองโดยตรง
          สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มเรียนฟลูต วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกซื้อฟลูตคือให้ครูช่วยเลือกให้
 


 
 

________________________________________

เชิงอรรถ

1
อ่าน ฟลูต 4 ประเภท จำแนกตามคุณภาพและวัตถุประสงค์การใช้งาน

 
 
 Comments