การเลือกซื้อฟลูต


ฟลูต 4 ประเภท จำแนกตามคุณภาพและวัตถุประสงค์การใช้งาน

ในยุคปัจจุบัน ฟลูตที่มีขายตามท้องตลาดมีหลายรุ่นหลายแบบ ซึ่งเมื่อจำแนกตามคุณภาพและวัตถุประสงค์การใช้งานสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ หรือ 4 ประเภทย่อย คือ...


กฎ 2 ข้อแรกของการเลือกซื้อฟลูตระดับนักเรียน

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเรียนฟลูต ฟลูตระดับนักเรียนรุ่นมาตรฐาน (Standard Student Model)1 เป็นฟลูตที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับการเริ่มต้น

ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องใช้ฟลูตที่มีความประณีตในการผลิตสูงหรือมีราคาแพง แต่ก็จะต้องเลือกให้ดีเพื่อที่จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของผู้เรียนเอง และที่สำคัญเพื่อไม่ให้เป็นเหมือนกับสำนวนที่ว่า “ได้ไม่คุ้มเสีย” !!!


ความ (ไม่) ประณีตในการออกแบบและผลิต มีผลต่อการปิด (ไม่) สนิทของนวม

ไม่ว่าจะใช้นวมที่มีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถ้าหากเป็นฟลูตที่ออกแบบและผลิตอย่างไม่ประณีตแล้ว คุณภาพของนวมที่ดีนั้นก็เท่ากับไร้ความหมาย