การเรียนฟลูตขั้นกลาง-สูง

สำหรับฟลูต การเรียนทั้ง 2 อย่างข้างต้น สามารถแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ คือ...


แบบฝึกหัดเฉพาะ

แบบฝึกหัดเฉพาะ (Pure Exercises) หมายถึง แบบฝึกหัดที่มีการแยกแยะเทคนิคแต่ละอย่างๆ ออกจากกันเป็นอย่างๆ ไป หรือเป็นแบบฝึกหัดสำหรับแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดต่างๆ โดยแบบฝึกหัดเหล่านี้ไม่ได้มีดนตรี (Music) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย


แบบฝึกหัดประยุกต์

แบบฝึกหัดประยุกต์ (Applied Exercises) หมายถึง แบบฝึกหัดที่เป็นบทเรียนที่รวบรวมเทคนิคต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยมีดนตรี (Music) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย มักเรียกกันว่า “Etudes” หรือ “Studies”


ดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music) – วิชาที่ต้องเรียน

คำว่า “Chamber Music” นอกจากเป็นชื่อเรียกประเภทของดนตรีหรือกลุ่มผู้แสดงดนตรีแล้ว ยังเป็นชื่อของวิชาบังคับที่ต้องเรียนในวิทยาลัยดนตรีขั้นสูง (Conservatoires) อีกด้วย