การเรียนฟลูตเบื้องต้นเริ่มเรียนฟลูตเมื่ออายุ 5-6 ขวบ

ฟลูต (Flute)
 เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีไม่กี่ชนิดที่เหมาะสมกับการเริ่มเรียนดนตรีของเด็กอายุน้อยๆ เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก และท่อนหัวของฟลูตยังสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้แบบโค้งงอ (Curved Headjoint) ซึ่งจะทำให้ฟลูตมีขนาดสั้นลง (ความจริงความยาวของฟลูตยังเท่าเดิม)
การเรียนฟลูตเบื้องต้น หมายถึง การเรียนฟลูตตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในขั้นกลางและสูงต่อไป...

...ไม่ว่าผู้เรียนจะเรียนด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม การเรียนฟลูตในระดับนี้ก็ควรเป็นพื้นฐานที่ทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพที่จะเรียนในระดับสูงๆ ต่อไปได้...ไม่ควรเริ่มต้นด้วยโน้ตเสียงต่ำ

เมื่ออาจารย์ผู้สอนสอนให้ผู้เรียนเริ่มเป่าโน้ตในช่วงเสียงต่ำก่อน แล้วจึงสอนให้เป่าในช่วงเสียงที่สูงขึ้นไป จะปรากฏผลว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก คือผู้เรียนไม่สามารถเป่าโน้ตในช่วงเสียงกลางและเสียงสูงได้ ทั้งนี้เพราะเคยชินกับการเป่าโน้ตในช่วงเสียงต่ำเสียแล้ว“ซอลเฟจ” ตามศัพท์หมายถึง ระบบการออกเสียงหรือการร้องเป็นชื่อโน้ตว่า "โด เร มี..." หรือที่เรียกว่า “Sol-fa System” นั่นเอง...

...นอกจากนั้น “ซอลเฟจ” หมายถึง “วิชาทฤษฎีดนตรีภาคปฏิบัติ” (Practical Theory) โดยเป็นการเรียนการสอนทฤษฎีดนตรีที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสัญลักษณ์ ทางดนตรีกับเสียงที่แท้จริงเข้าด้วยกันได้ โดยเน้นที่การอ่านและร้องโน้ตต่างๆ ซอลเฟจกับการเล่นเครื่องดนตรี
          การเรียนทฤษฎีดนตรีบนกระดานหรือในกระดาษเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าถึง “เสียง” ที่แท้จริงได้ ผู้เรียนย่อมไม่เข้าใจว่า “เสียง” กับ “สัญลักษณ์” หรือ “ชื่อ” ต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร เช่น ไม่สามารถเข้าใจ “โน้ตเขบ็ดหนึ่งชั้น” ด้วยคำอธิบายว่า “โน้ตเขบ็ดหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำ”
          ดนตรีเป็นเรื่องของเสียง การเรียนทฤษฎีดนตรีโดยการฟังคำอธิบายจึงไม่ทำให้เข้าใจทฤษฎีดนตรีได้จริงๆ

          วิธีที่จะทำให้เข้าใจทฤษฎีดนตรี มี อยู่ 2 แนวทาง คือ...