บทเรียน

1.การเลือกพื้นที่ภาพรูปทรงเรขาคณิต (Marquee Tool)
    

วิดีโอ YouTube


2. การเลือกพื้นที่แบบอิสระ (Lasso Tool)

วิดีโอ YouTube


3.การเลือกพื้นที่แบบเร็วทันใจ(Quick Selection Tool) และการเลือกพื้นที่อัตโนมัติ(Magic Wand Tool)

วิดีโอ YouTube


Comments