Ouders

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij proberen een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor de ouders. Er wordt regelmatig met de ouders per e-mail en nieuwsbrief gecommuniceerd om informatie uit te wisselen over lopende zaken. Met uitzondering van persoonlijke dossiers van leerkrachten en leerlingen en specifieke vertrouwelijke stukken zijn alle gegevens ter inzage, bijvoorbeeld het schoolplan, leerlingvolgsysteem, enzovoorts.

Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel.  Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor een goede communicatie. Juist in het kader van het NTC onderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing.

Twee- of méértaligheid is een keuze die bewust door ouders gemaakt moet worden teneinde dit succesvol – samen met het kind of kinderen – tot stand te kunnen brengen.

Succesvolle (tweede) taalverwerving is nauw verbonden aan motivatie en in dit opzicht wordt er dan ook van uitgegaan dat er van huis uit meegewerkt wordt. Ervaring heeft uitgewezen dat dit zowel het tempo als het enthousiasme om Nederlands te leren sterk bevordert. De Regenboog School verwacht derhalve van de (Nederlandssprekende) ouder(s) dat er doordeweeks ook daadwerkelijk aan het Nederlands gewerkt wordt, via huiswerk alsmede door zo veel mogelijk in het Nederlands te communiceren.