การทำวิจัยในชั้นเรียน

ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2542 มีคำว่า  “ การวิจัยในชั้นเรียน ”  ซึ่งระบุว่าครูเป็นผู้ทำ
การระบุดังกล่าวทำให้ต้องมาตีความว่า  การวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร  และครูทำอะไร
ก่อนคือ ควรตั้งคำถามก่อนว่า  อะไรคือการวิจัย  สิ่งที่เรียกว่าวิจัยจะต้องประกอบด้วย
1.   มีปัญหาที่จะต้องวิจัยเท่านั้น
2.   ระบุสาเหตุได้
3.   มีวิธีการหาข้อมูลที่เชื่อถือได้
4.   มีการอภิปรายผลเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่/วิธีแก้ปัญหาแบบใหม่/คำตอบแบบใหม่ 

การวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร

การวิจัยในชั้นเรียนคืออะไร  การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยของครู  อาจารย์  ซึ่งสังเกตพบว่านักเรียน/นักศึกษาบางคนมีปัญหาบางเรื่อง  และเมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาของนักเรียน/นักศึกษาบางคนดังกล่าว  ระบุได้หลายสาเหตุ  จึงเลือกสาเหตุที่ตนสามารถแก้ไขได้  หาวิธีแก้ไข (ซึ่งไม่ใช่วิธีสอนแบบเดิม) ดำเนินการแก้ไขไปพร้อมๆกับการสอนนักเรียน/นักศึกษากลุ่มใหญ่   จนปัญหาดังกล่าวได้รับการคลี่คลาย  จึงเขียนรายงานการวิจัยซึ่งมีความยาว 2 – 3 หน้า 
สรุปการวิจัยในชั้นเรียน  คือ  การที่ครู/อาจารย์ทำการแก้ปัญหานักเรียน/นักศึกษาอ่อน (บางคน บางเรื่อง) เพื่อให้เรียนทันเพื่อน  หรือพัฒนานักเรียน/นักศึกษาเก่ง (บางคน  บางเรื่อง)    เพื่อให้ถึงศักยภาพสูงสุดของเขา

การวิจัยในชั้นเรียน  เพื่ออะไร  ของใคร
การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  มิใช่เพื่อขอผลงานของผู้ทำวิจัย การพัฒนาผู้เรียน  หมายถึง    การแก้ปัญหาให้ผู้เรียนอ่อนเรียนทันเพื่อน  กับการเสริมผู้เรียนเก่งให้เก่งตามศักยภาพของเขา
การวิจัยเพื่อนำไปขอผลงาน  ควรทำทีหลังและใช้การสังเคราะห์ผลการการแก้ปัญหาที่แต่ละสาเหตุ  หลายๆสาเหตุจนเกิ[คำไม่พึงประสงค์]งค์ความรู้  ภายใต้ปัญหาวิจัยเดียวกัน

การวิจัยในชั้นเรียนจั[คำไม่พึงประสงค์]ยู่ในการวิจัยประเภทใด
การวิจัยมีหลายประเภท  เช่น
1.   การวิจัยเชิงทดลอง  ประกอบด้วย  ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม  ตัวแปรควบคุม  ประชากร  การสุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่าง  การเปรียบเทียบใช้สถิติสรุปอ้างอิง (F, ANOVA, t)
2.   การวิจัยเชิงสำรวจ  ประกอบด้วยเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม  สัมภาษณ์) ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  การสุ่มตัวอย่าง  การสรุปอ้างอิงด้วยสถิติ
3.   การวิจัยเชิงคุณลักษณะ (Qualitative  Research)  เน้นการฝังตัว  ลุ่มลึก  และต่อเนื่องของผู้วิจัยในการรวบรวมข้อมูล
4.   การวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์  เหมาะสำหรับผู้ทำเพื่อรับปริญญามักแบ่งเป็น 5 บท
5.   การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi – Experiment) เป็นการวิจัยที่มีตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม  มีการควบคุมตัวแปรเกิน  ใช้การทดลองกับคน แต่ต้องระวังเรื่องจรรยาบรรณของ    นักวิจัย
6.   การวิจัยเชิงสหพันธ์  เป็นการวิจัยที่มีตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัว  และต้องการทราบว่าตัวแปรคู่ใดมีความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด
7.   การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เป็นการวิจัยอดีตที่ผ่านมา
8.   การวิจัยเชิงอนาคต  เป็นการวิจัยจากสภาพปัจจุบันเพื่อทำนายอนาคต
9.   การวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น  สาขาการศึกษา  เศรษฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์  นิติศาสตร์ ฯลฯ

การวิจัยในชั้นเรียนจั[คำไม่พึงประสงค์]ยู่ในสาขาศึกษาศาสตร์  และใช้วิธีวิจัยแบบคุณลักษณะ โดยเน้น การวิจัยรายกรณี (Case Study Research) โดยกรณีนี้ ได้แก่ สาเหตุ มิใช่พื้นที่

สรุป  ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ได้แก่
1.   ผู้ทำวิจัยยังคงทำงานตามปรกติของตน
2.   ไม่ต้องสร้างเครื่องมือวิจัย
3.   ไม่มีข้อมูลจำนวนมาก  และไม่ต้องใช้สถิติ
4.   ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการสังเกต  การพูดคุย  และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
5.   ไม่ต้องทบทวนรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.   ใช้เวลาทำวิจัยไม่นาน  ขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหาและจำนวนบุคคลที่ต้องการแก้ไข
7.   ความยาว 2 – 3 หน้าต่อเรื่อง
8.   ผู้เรียนได้รับการแก้ไขหรือพัฒนา
9.   ไม่มีการระบุประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  การสุ่มตัวอย่าง
10.   ไม่ต้องใช้สถิติสรุปอ้างอิง  และไม่มีระดับนัยสำคัญ
11.   ไม่มีการทดสอบก่อนหลัง
12.   ไม่มีตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม (ตัวแปร  คือ  สิ่งที่ศึกษา)
13.   ไม่มีกลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคุม
14.   เป็นการวิจัยเชิงคุณลักษณะ (Qualitative  research) มากกว่าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
15.   เน้นการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาของผู้เรียนบางคน  บางเรื่อง
Comments