คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาโลกศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วย
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

        ศึกษาวิเคราะห์ ความสำคัญของสถาบันทางสังคม บทบาทของสถาบันหรือองค์กรในสถานการณ์โลก ความหลากหลายของประชากรด้านชาติพันธุ์ ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์ชาติ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีต่อวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ค่านิยมในสังคมโลก การสร้างความเป็นธรรมในสังคมโลก สิทธิมนุษย์ชนและปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย์ชนในสังคมโลก บทบาทองค์กรด้ารสิทธิมนุษย์ชนที่มีต่อสังคมโลก ปัญหาความขัดแย้งในสังคมโลกและแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืน วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและแนวทางการแก้ไขพัฒนา การพึ่งพาอาศัยกันในยุคโลกาภิวัฒน์ 
        โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการทางสังคม กระบวนการปฎิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความเป็นไปของโลก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมโลก มีคุณลักษระอันพึงประสงค์ในด้านการเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก
Comments