เศรษฐศาสตร์ชั้น ม.5

1.โลกศึกษา

อาหารธรรมชาติของมนุษย์

การนำทาง

  วิจัย

  รูปภาพศิษย์เก่า สภค.

  จำนวนผู้เข้าชม

  การนำทาง

  การนำทาง

  สิทธิมนุษย์ชน

  ĉ เรื่องที่1ความหมายของสิทธิมนุษยชน.docx
  ดู ดาวน์โหลด
    29 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.ย. 2554 01:57 ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา
  ĉ เรื่องที่2สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย.docx
  ดู ดาวน์โหลด
    19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.ย. 2554 01:57 ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา
  ĉ เรื่องที่3ปฏิญญาสากลว่าด้วยพันธุกรรมมนุษย์และสิทธิมนุษยชน.doc
  ดู ดาวน์โหลด
    59 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.ย. 2554 01:57 ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา
  ĉ เรื่องที่4ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในท้องถิ่นไทย.docx
  ดู ดาวน์โหลด
    24 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.ย. 2554 01:57 ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา
  ĉ เรื่องที่5คนไร้สัญชาติหมายความว่าอย่างไร.docx
  ดู ดาวน์โหลด
    15 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.ย. 2554 01:58 ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา
  ĉ เรื่องที่6พรบ.สิทธิมนุษยชน.doc
  ดู ดาวน์โหลด
    85 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.ย. 2554 01:58 ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา
  ĉ เรื่องที่7คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.docx
  ดู ดาวน์โหลด
    18 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 1 ก.ย. 2554 01:58 ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา
  Comments