ฝึกทำแบบทดสอบวิเคราะห์

ฝึกทำข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา

 มีทั้งหมด 130 ข้อ

เหตุการณ์ ปัญหาสำคัญของสังคมไทยและสังคมโลก

1.การกระทำในข้อใดอาจไม่ใช่การก่อการร้าย

  1. การจี้เครื่องบินของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์พุ่งชนตึกเพนตากอน
  2. การลอบสังหารผู้นำปาเลสไตน์
  3. การวางระเบิดรถรับส่งนักเรียน
  4. การลอบเผาโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้

คลิกดูเฉลย

2.กระบวนการก่อการร้ายแตกต่างจากสงครามกองโจรอย่างไร

  1. ลักษณะการปฏิบัติการ
  2. อาวุธที่ใช้ปฏิบัติการ
  3. จำนวนคนที่ใช้ปฏิบัติการ
  4. เป้าหมายในการปฏิบัติการ

คลิกดูเฉลย

3. ข้อใดมิใช่จุดประสงค์หลักของการก่อการร้าย

  1. ความต้องการด้านการเงิน
  2. แสดงความไม่พอใจในสิ่งที่ตนเผชิญอยู่
  3. เรียกร้องความสนใจ
  4. สร้างความกลัว

คลิกดูเฉลย

4. กระบวนการก่อการร้ายส่งผลกระทบต่อสังคมด้านใดน้อยที่สุด

  1. การเมือง
  2. เศรษฐกิจ
  3. สังคม
  4. วัฒนธรรม

คลิกดูเฉลย

5. เพราะเหตุใดไทยจึงต้องให้ความร่วมมือในการต่อต้านขบวนการก่อการร้ายสากล

  1. เพื่อให้ความช่วยเหลือนานาประเทศที่ประสบปัญหาการก่อการร้าย
  2. เพื่อสร้างแนวร่วมป้องกันการก่อการร้ายข้ามชาติ
  3. เพื่อตอบโต้ขบวนการก่อการร้ายภายในประเทศที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
  4. เพื่อต้องการความช่วยเหลือในการป้องกันการก่อการร้าย

คลิกดูเฉลย

6. ข้อใดถือว่าเป็นการฉ้อราษฏร์บังหลวง

  1. นายแดงจ่ายค่าน้ำชาให้แม่ค้าในตลาด
  2. นายเขียวยักยอกเงินของธนาคาร
  3. นายดำเก็บเงินทอนจากการซื้อยาเข้าโรงพยาบาลจังหวัด
  4. นายขาวไม่จ่ายเงินค่าตัวการแสดงงานคืนสู่เหย้าให้กับนักเรียน

คลิกดูเฉลย

7. ข้อใดมิใช่ผลจากปัญหาคอรัปชั่น

  1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
  2. ปัญหาอาชญากรรมสูงขึ้น
  3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
  4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต

คลิกดูเฉลย

8. การฉ้อราษฏร์บังหลวงยังคงอยู่ในสังคมไทย เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด

  1. มีการแบ่งปันผลประโยชน์แบบได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว
  2. เป็นคดีความที่ไม่มีผู้เสียหาย
  3. ข้าราชการและประชาชนรู้เห็นเป็นใจ
  4. ป้องกันและตรวจจับได้ยาก

คลิกดูเฉลย

9. การป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฏร์บังหลวงในข้อใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  1. ส่งเสริมความกล้าหาญทางจริยธรรมของประชาชน
  2. จัดตั้งหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  3. ปรับกฏระเบียบราชการให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน
  4. ปรับเปลี่ยนค่านิยมบางประการที่บกพร่องในสังคมไทย

คลิกดูเฉลย

10. ค่านิยมใดส่งผลให้ปัญหาคอรัปชั่นในสังคมไทยรุนแรงมากขึ้น

  1. บริโภคนิยม
  2. เสรีนิยม
  3. อำนาจนิยม
  4. ชาตินิยม

คลิกดูเฉลย

11. โครงการหลวงสำหรับชาวไทยภูเขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาใดเป็นสำคัญ

  1. ชนกลุ่มน้อย
  2. ความยากจน
  3. การศึกษา
  4. ยาเสพติด

คลิกดูเฉลย

12. ข้อใดมิใช่การป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติด

  1. ส่งผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดในสถานที่ที่เหมาะสม
  2. ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
  3. ตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่บริเวณที่ต้องสงสัย
  4. เพิ่มโทษทางกฏหมายสำหรับผู้จำหน่ายและผู้เสพยาเสพติด

คลิกดูเฉลย

13. ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศอย่างไร

  1. ร่วมลงนามในกฏหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติด
  2. จับกุมและทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญ ๆ หลายแห่ง
  3. เป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูและบำบัดผู้ติดยาเสพติด
  4. ให้ความรู้กับนานาประเทศเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

คลิกดูเฉลย

14. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้แสดงถึงความยากจน

  1. รายจ่ายมากกว่ารายได้
  2. ค่าครองชีพต่ำกว่ารายได้
  3. รายจ่ายเพียงพอกับรายรับ
  4. ดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าความสามารถในการชำระหนี้

คลิกดูเฉลย

15. ข้อใดแสดงข้อมูลความยากจนของประชากรได้ดีที่สุด

  1. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้
  2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
  3. รายได้เฉลี่ยต่อบุคคล
  4. ดัชนีมาม่า

คลิกดูเฉลย

16. ปัญหาในข้อใดมิใช่ผลสืบเนื่องโดยตรงจากปัญหาความยากจน

  1. ปัญหาสิ่งเสพติด
  2. ปัญหาความเสื่อมของศีลธรรม
  3. ปัญหาอาชญากรรม
  4. ปัญหาโรคเอดส์

คลิกดูเฉลย

17. จากการแก้ปัญหาที่ดินทำกินตามแนวทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อใดต่อไปนี้มีความสำคัญมากที่สุด

  1. ดิน
  2. 2 น้ำ
  3. ต้นไม้
  4. ไฟฟ้า

คลิกดูเฉลย

18. ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์ในการแบ่งคนกลุ่มน้อย

  1. ภาษา
  2. ชาติพันธุ์
  3. จำนวนประชากร
  4. รูปแบบในการดำเนินชีวิต

คลิกดูเฉลย

19. ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยมีส่วนร่วมกับปัญหาใดต่อไปนี้มากที่สุด

  1. การก่อการร้าย
  2. สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม
  3. ประชากรด้อยการศึกษา
  4. ปัญหาสิ่งเสพติด

คลิกดูเฉลย

20. โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่พัฒนาพื่นที่ป่าที่ถูกทำลาย โดยการตั้งเป็นหมู่บ้านสำหรับชาวไทยภูเขาคือโครงการในข้อใด

  1. โครงการภูเขาเขียว
  2. โครงการป่ารักษ์น้ำ
  3. โครงการหมู่บ้านเอื้ออาทร
  4. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

คลิกดูเฉลย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัตืศาสตร์

21. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลในการนับศักราชของมนุษย์โบราณ

  1. กำหนดฤดูกาล 
  2. กำหนดวันสำคัญทางศาสนา
  3. กำหนดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์   
  4. กำหนดวัน เวลาสำหรับเพาะปลูกพืช

คลิกดูเฉลย

22. พระเยซูถือกำเนิดในพุทธศักราชที่เท่าใด

  1. 1
  2. 543
  3. 578 
  4. 1122

คลิกดูเฉลย

23. ข้อใดไม่ใช่การเริ่มต้นการนับศักราช

  1. การเกิดของพระศาสดา
  2. การตายของพระศาสดา
  3. การประกาศศาสนาของพระศาสดา    
  4. การขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์

คลิกดูเฉลย

24. ลักษณะการดำรงชีวิตในข้อใดไม่ได้เริ่มต้นในยุคหินใหม่

  1. การใช้เครื่องมือหินขัด  
  2. มีภาษาพูดสื่อสารกันในกลุ่ม
  3. รู้จักการรมดำและการเขียนลายสี   
  4. เลี้ยงสุนัข

คลิกดูเฉลย

25. โลหะชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้คือข้อใด

  1. ทองแดง
  2. ดีบุก
  3. สำริด    
  4. เหล็ก

คลิกดูเฉลย

26. อารยธรรมของกลุ่มคนในข้อใดถือว่าเก่าแก่ที่สุดในยุคประวัติศาสตร์ของชาวตะวันตก

  1. อียิปต์   
  2. กรีก
  3. สุเมเรียน
  4. บาบิโลเนียน

คลิกดูเฉลย

27. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประมวลกฎหมายพระเจ้าฮัมมูราบี

  1. สร้างโดยพระเจ้าฮัมมูราบี จักรพรรดิแห่งบาบีโลเนีย
  2. เป็นกฎหมายแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน
  3. มีบทลงโทษที่เท่าเทียมกันทุกชนชั้น
  4. เป็นกฎหมายที่คำนึงถึงสิทธิสตรีฉบับแรก

คลิกดูเฉลย

28. ดินแดนโบราณที่ได้ชื่อว่าเป็นพระจันทร์เสี้ยวแห่งอารยธรรม (Cradle of Fertilization) คือข้อใด

  1. ลุ่มแม่น้ำสินธุ
  2. ลุ่มแม่น้ำโขง
  3. เมโสโปเตเมีย   
  4. แอฟริกาตะวันออก

คลิกดูเฉลย

29. วรรณกรรมในข้อใดไม่ได้เกิดในสมัยอียิปต์-เมโสโปเตเมีย

  1. มหากาพย์อีเลียด    
  2. มหากาพย์กิลลาเมส
  3. คัมภีร์มรณะ  
  4. พันธสัญญาเดิม

คลิกดูเฉลย

30. ข้อใดไม่ได้มีพัฒนาการมาจากความรู้ชองชาวอียิปต์-เมโสโปเตเมีย

  1. นาฬิกา  
  2. เครื่องคิดเลข
  3. ปฏิทิน   
  4. เครื่องพิมพ์ดีด

คลิกดูเฉลย

31. การกำหนดหัวข้อค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ สามารถกำหนดให้แคบลงได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

ยกเว้นข้อใด

  1. จำกัดด้วยช่วงเวลา  
  2. จำกัดด้วยสถานที่
  3. จำกัดด้วยภูมิภาค   
  4. จำกัดด้วยระยะเวลาการค้นคว้า

คลิกดูเฉลย

32. หากนักเรียนต้องการค้นคว้าเกี่ยวกับกำแพงเบอร์ลิน ควรค้นข้อมูลจากแหล่งใดจึงจะรวดเร็วและเหมาะสมที่สุด

  1. สถานที่จริง   
  2. สารานุกรม
  3. ฐานข้อมูลออนไลน์ 
  4. บรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง

คลิกดูเฉลย

33. ผู้ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์มีบทบาทต่อไปนี้ข้อใดน้อยที่สุด

  1. บทบาทนักสืบ   
  2. บทบาททนาย
  3. บทบาทตำรวจ   
  4. บทบาทผู้พิพากษา

คลิกดูเฉลย

34. ข้อใดมีความสำคัญน้อยที่สุดต่อพัฒนาการของเมืองท่ายุคโบราณ

  1. ชายฝั่งน้ำลึก
  2. อ่าวและเกาะแก่ง
  3. ทรัพยากรธรรมชาติ   
  4. ทิศทางการไหลของแม่น้ำ

คลิกดูเฉลย

35. ข้อใดเป็นหลักฐานขั้นต้น

  1. ภาพยนตร์เรื่องสุริโยทัย
  2. หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ชา ปั้นจากรูปถ่ายจริง
  3. หนังสือประวัตศาสตร์ไทยของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  4. พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวัน วลิต

คลิกดูเฉลย

36.  “พื้นผนังหลังบัวที่ฐานปัทม์ เป็นครุฑอัดยืนเหยียบภุชงค์ขยำ
  หยิกขยุ้มกุมวาสุกรีกำ กินนรรำร่ายเทพประนมกร”
  
ข้อความข้างต้น ไม่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในด้านใด

  1. ประติมากรรม
  2. นาฏกรรม
  3. วรรณกรรม    
  4. สถาปัตยกรรม

คลิกดูเฉลย

37. ความเจริญของประเทศไทยในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับแหล่งอารยธรรมใดน้อยที่สุด

  1. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 
  2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห
  3. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
  4. อารยธรรมอียิปต์

คลิกดูเฉลย

38. การประเมินข้อมูลในหลักฐานว่าน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด จัดอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์

  1. การวิพากษ์ภายใน  
  2. การวิพากษ์ภายนอก
  3. การตีความหลักฐาน    
  4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

คลิกดูเฉลย

39. หลักฐานในข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

  1. จารึกตัวอักษรที่เมืองโมเฮนโจดาโรที่ยังไม่สามารถตีความได้
  2. บันทึกของหลวงจีนฟาเหียนที่เดินทางไปในอินเดียสมัยราชวงศ์คุปตะ.
  3. หนังสือประวัติศาสตร์ไทยของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  4. ถ่ายผีสึนามิจากกล้องโทรศัพท์มือถือ

คลิกดูเฉลย

40. บุคคลที่ทำหน้าที่ขุด ค้นหา รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรียกว่าอะไร

  1. นักโบราณคดี
  2. นักมานุษยวิทยา
  3. นักประวัติศาสตร์    
  4. นักธรรมชาติวิทยา

คลิกดูเฉลย

วัฒนธรรม

41. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  1. วัฒนธรรมทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์อื่น ๆ ทั้งปวง
  2. วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคมจึงจำเป็นต้องมีการสืบทอด
  3. ความเหมือนกันของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ คือถูกสร้างโดยผู้ชนะเท่านั้น
  4. วัฒนธรรมไม่มีการหยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คลิกดูเฉลย

42. ข้อใดต่างจากพวก

  1. วัตถุธรรม
  2. คติธรรม
  3. สหธรรม
  4. เนติธรรม

คลิกดูเฉลย

43. การบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่จัดเป็นวัฒนธรรมประเภทใด

  1. วัตถุธรรม
  2. คติธรรม
  3. สหธรรม
  4. เนติธรรม

คลิกดูเฉลย

44. ข้อใดมีผลต่อการคงอยู่ของวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ มากที่สุด

  1. อำนาจทางการเมือง
  2. ค่านิยมของประชาชน
  3. ประโยชน์ของวัฒนธรรม
  4. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

คลิกดูเฉลย

45. ปัจจัยข้อใดมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยโบราณมากที่สุด

  1. พระมหากษัตริย์
  2. การเกษตรกรรม
  3. พระพุทธศาสนา
  4. การค้าขายกับต่างประเทศ

คลิกดูเฉลย

46. วัฒนธรรมไทยในข้อใดไม่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ

  1. การแต่งกายแบบไทย
  2. ดนตรีไทย
  3. ขนมไทย
  4. อักษรไทย

คลิกดูเฉลย

47. ข้อแตกต่างที่เด่นชัดที่สุดระหว่างภูมิปัญญากับวัฒนธรรมคืออะไร

  1. เป็นการปรับตัวเข้ากับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบรรพบุรุษ
  2. บรรพบุรุษในแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับลูกหลาน
  3. เป็นแนวปฏิบัติที่ทำให้คนในท้องถิ่นดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
  4. มีการคัดสรร เลือกสรร ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกันมา

คลิกดูเฉลย

48. ภูมิปัญญาไทยไม่ปรากฏลักษณะสำคัญในข้อใด

  1. มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง
  2. สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น
  3. การยึดมั่นในหลักการสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย
  4. เป็นลักษณะองค์รวม คือเกี่ยวกับกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตมนุษย์

คลิกดูเฉลย

49. ข้อใดไม่ปรากฏในหลักเบญจศีล

  1. ใจร้าย
  2. ใจร้อน
  3. ใจไม่ซื่อตรง
  4. ใจเร็ว

คลิกดูเฉลย

50. ภูมิปัญญาไทยปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติในลักษณะใดเด่นชัดที่สุด

  1. ภาษาและวรรณกรรม
  2. ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
  3. การเกษตรกรรม
  4. การเมืองการปกครอง

คลิกดูเฉลย

ภูมิปัญญา

51. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “ครูภูมิปัญญา”

  1. เป็นผู้สืบสานภูมิปัญญาด้านใดด้านหนึ่งของไทยและต่างชาติ
  2. เป็นผู้มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย
  3. เป็นผู้บูรณาการการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาหนึ่ง ๆ เข้าด้วยกัน
  4. เป็นผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาหนึ่ง ๆ อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของสังคม

คลิกดูเฉลย

52. ผู้สนใจศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นควรศึกษาจากที่ใดดีที่สุด

  1. คติชาวบ้าน
  2. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  3. หนังสือประวัติศาสตร์ไทย
  4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

คลิกดูเฉลย

53. ข้อใดไม่ใช่ภูมิปัญญาที่มีพื้นฐานจากการเกษตร

  1. การใช้เกวียนขนส่งผลผลิต
  2. การเลือกที่ดินทำการกสิกรรม
  3. การใช้เครื่องมือจับปลา
  4. การใช้สมุนไพรรักษาโรค

คลิกดูเฉลย

54. เพราะเหตุใดเรือนไทยภาคกลางจึงมีหลังคาเป็นรูปจั่ว

  1. ช่วยผ่อนคลายความร้อน
  2. ช่วยระบายน้ำฝน
  3. เพื่อความคงทนและสวยงาม
  4. เนื่องจากน้ำท่วมบ่อย จึงยกใต้ถุนสูง

คลิกดูเฉลย

55. ความเชื่อในข้อใดปรากฎในสังคมไทยปัจจุบันน้อยที่สุด

  1. พระพุทธศาสนา
  2. ไสยศาสตร์
  3. ธรรมราชา
  4. หลักการและเหตุผล

คลิกดูเฉลย

56. ภูมิปัญญานานาชาติ หมายถึง

  1. ภูมิปัญญาของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทย
  2. ภูมิปัญญาไทยที่ชาวต่างชาติยอมรับ
  3. ภูมิปัญญาของแต่ละประเทศที่เป็นประโยชน์แก่นานาชาติ
  4. ภูมิปัญญาทั้งหมดที่มนุษย์คิดค้นขึ้น

คลิกดูเฉลย

57. สินค้าได้เปล่า” ตรงกับข้อใด

  1. เป็นสินค้าที่สำคัญที่สุดในเศรษฐศาสตร์
  2. เป็นสินค้าที่จัดสรรเพื่อมอบเป็นการกุศล
  3. เป็นสินค้าที่ผู้ผลิตได้เปล่าจากธรรมชาติ
  4. เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคได้เปล่าจากธรรมชาติ

คลิกดูเฉลย

58. สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานศิลปะที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น เรียกว่า

  1. สิทธิบัตร
  2. ทรัพย์สินทางปัญญา
  3. เอกสิทธิ์
  4. ลิขสิทธิ์

คลิกดูเฉลย

59. ผู้สร้างสรรค์งานต่อไปนี้ ผู้ใดจะไม่ได้รับลิขสิทธิ์ในงานของตน

  1. นาย ก เขียนสุนทรพจน์สำหรับพิธีเปิดงานลอยกระทง
  2. นาย ข ออกแบบท่าเต้นมิวสิควีดีโอ
  3. นาย ค เขียนข่าวลงหนังสือพิมพ์
  4. นาย ง เขียนแบบบ้านให้ลูกค้า

คลิกดูเฉลย

60. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  1. การผสมผสานภูมิปัญญาไทยและนานาชาติเป็นสิ่งจำเป็นในทุก ๆ ด้าน
  2. จำเป็นต้องแยกการอนุรักษ์ออกจากการพัฒนาให้ชัดเจน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติให้ถูกต้อง
  3. ควรเลือกใช้ภูมิปัญญาที่ลงทุนน้อยที่สุด และก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุด
  4. ผู้ทำซ้ำงานศิลปะโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามจำนวนที่เจ้าของลิขสิทธิ์เห็นสมควร

คลิกดูเฉลย

เศรษฐศาสตร์

61. ข้อใดไม่ใช่ข้อแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการกับแรงงาน

  1. เป็นผู้ลงมือทำงาน
  2. เป็นผู้ลงทุน
  3. เป็นผู้รับความเสี่ยง
  4. เป็นผู้ตัดสินใจ

คลิกดูเฉลย

62. ข้อสมมติทางเศรษฐศาสตร์เปรียบได้กับข้อใด

  1. การเดาสุ่ม
  2. การเดาอย่างมีหลักการ
  3. การประมาณทางวิทยาศาสตร์
  4. การวิจัยตลาด

คลิกดูเฉลย

63. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์

  1. ผลิตกรรม
  2. ภาคียกรรม
  3. อุปโภคบริโภค
  4. บัพพาชนียกรรม

คลิกดูเฉลย

64. เศรษฐศาสตร์กล่าวถึงเรื่องใดมากที่สุด

  1. การตอบสนองความต้องการของมนุษย์
  2. การจัดสรรทรัพยากรให้กลุ่มคนตามอัตภาพ
  3. การทำมาหากินของมนุษย์
  4. ความสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ในสังคมมนุษย์

คลิกดูเฉลย

65. การตัดสินใจว่าจะทำอะไรในทางเศรษฐศาสตร์ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานในข้อใดมากที่สุด

  1. ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
  2. ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุด
  3. ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด
  4. ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุด

คลิกดูเฉลย

66. เศรษฐศาสตร์ภาคใดที่ ถึงขาดทุนแล้ว “ยังอยู่รอดได้”

  1. เกษตรกรรม
  2. อุตสาหกรรม
  3. จุลภาค
  4. มหภาค

คลิกดูเฉลย

67. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

  1. ผลิตอะไร
  2. ผลิตทำไม
  3. ผลิตอย่างไร
  4. ผลิตเพื่อใคร

คลิกดูเฉลย

68. ข้อสมมติทางเศรษฐศาสตร์ที่ก่อให้เกิดปัญหาในการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์มากที่สุดคือ

  1. มนุษย์ทุกคนมีเหตุผล
  2. มนุษย์มีอำนาจตัดสินใจ
  3. สิ่งต่าง ๆ ที่ศึกษาอยู่ในภาวะคงที่
  4. การตัดสินใจทุกครั้งต้องมีความเสี่ยง

คลิกดูเฉลย

69. ค่าเสียโอกาส” เกิดจากข้อใด

  1. ทรัพยากรมีไม่จำกัด
  2. ความต้องการมีไม่จำกัด
  3. การตัดสินใจเลือกทำตามความต้องการ
  4. การใช้ทรัพยากรอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป

คลิกดูเฉลย

70. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับสังคมนิยมแตกต่างกันในแง่ใด

  1. ผู้ผลิตสินค้า
  2. ปริมาณสินค้าในตลาด
  3. ผู้กำหนดราคาสินค้า
  4. ผู้ตัดสินใจบริโภค

คลิกดูเฉลย

71. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอุปสงค์อุปทาน

  1. เป็นกลไกที่ใช้ในตลาดทุกประเภท
  2. เป็นส่วนประกอบของกลไกราคา
  3. ใช้กำหนดราคาสินค้าในระบบทุนนิยม
  4. เรียกอีกอย่างว่ามือที่มองไม่เห็น

คลิกดูเฉลย

72. ข้อใดไม่เกิดในตลาด

  1. การซื้อสินค้าจากผู้ผลิต
  2. การขายปัจจัยการผลิต
  3. การแลกเปลี่ยน
  4. การจัดสรรปัจจัยการผลิต

คลิกดูเฉลย

73. ข้อใดคืออุปสงค์

  1. ความต้องการสินค้า
  2. ความจำเป็นที่จะต้องใช้สินค้า
  3. ความขาดแคลนสินค้า
  4. การซื้อสินค้า

คลิกดูเฉลย

74. สถานการณ์ต่อไปนี้ ข้อใดก่อให้เกิดอุปสงค์ต่อสินค้า

  1. สมชายเป็นนักเรียนจึงจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
  2. สมพรซื้อชาเขียวจากร้านขายของ
  3. สมหญิงเดินผ่านร้านรองเท้าแล้วรู้สึกอยากได้
  4. บริษัทแห่งหนึ่งสำรวจความต้องการใช้ยาสีฟันของประชาชน

คลิกดูเฉลย

75. ตัวแปรในข้อใดไม่สามารถบอกได้จากอุปสงค์และอุปทาน

  1. การขาดแคลนและล้นเกิน
  2. ภาวะดุลยภาพ
  3. ความคาดหวังของผู้บริโภค
  4. การตอบรับและแปรผันของราคาสินค้า

คลิกดูเฉลย

76. ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรที่ต้องสมมติให้คงที่จากการศึกษาเส้นกราฟอุปสงค์อุปทาน

  1. การกระจายรายได้
  2. รสนิยมของผู้บริโภค
  3. ปริมาณและราคาของสินค้าทดแทน
  4. รายจ่ายของผู้บริโภค

คลิกดูเฉลย

77. การเก็บหน่อไม้ในป่ามาขายจัดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบใด

  1. การยังชีพ
  2. การหารายได้
  3. การผลิต
  4. การแลกเปลี่ยน

คลิกดูเฉลย

78. ถ้าราคาเนื้อหมูในตลาดลดลงจากราคาดุลยภาพ จะส่งผลตามข้อใด

  1. ราคาเนื้อไก่ลดลง
  2. คนอิสลามบริโภคหมูเพิ่มขึ้น
  3. เกิดอุปสงค์ส่วนเกินของเนื้อหมู
  4. เกิดอุปทานส่วนเกินของเนื้อไก่

คลิกดูเฉลย

79. ข้อใดคือภาวะดุลยภาพ

  1. อุปสงค์ส่วนเกินเท่ากับอุปทานส่วนเกิน
  2. ราคาซื้อเท่ากับราคาขาย
  3. ปริมาณเสนอซื้อเท่ากับราคาขาย
  4. เกิดอุปสงค์และอุปทานต่อสินค้าในอัตราส่วนคงที่

คลิกดูเฉลย

80. ข้อใดเกิดอุปทานต่อสินค้า

  1. แดงเห็นนักร้องรวยจึงอยากเป็นนักร้อง
  2. ขาวต้องการปลูกข้าวแต่ยังไม่มีเงินซื้อที่ดิน
  3. ดำอยากไปซื้อของมาขายแต่ต้องรอเงินเดือนออก
  4. เขียวตัดสินใจเป็นคนงานเนื่องจากค่าแรงเพิ่มขึ้น

คลิกดูเฉลย

81. หากเปรียบเทียบอารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นรากแก้วของอารยธรรมตะวันตก อารยธรรมกรีกโรมันจะเปรียบได้กับส่วนใด

1. ลำต้น
2. รากแขนง
3. กิ่งก้านสาขา
4. ผล
คลิกดูเฉลย

82. ยุคสมัยประวัติศาสตร์ของตะวันตกเริ่มต้นเมื่อใด

1. ชาวอียิปต์ประดิษฐ์ตัวอักษร
2. ชาวสุเมเรียนประดิษฐ์ตัวอักษร
3. ชาวฟินิเชียนประดิษฐ์ตัวอักษร
4. ชาวกรีกประดิษฐ์ตัวอักษร
คลิกดูเฉลย

83. ความเชื่อสำคัญในอารยธรรมโบราณคือ

1. เชื่อในผีสางเทวดา
2. เชื่อในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม
3. เชื่อในเทพเจ้า
4. เชื่อในกฏธรรมชาติ
คลิกดูเฉลย

84. สภาพภูมิศาสตร์ในข้อใดมีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมของคนอียิปต์มากที่สุด

1. แม่น้ำไนล์
2. ทะเลทรายซาฮาร่า
3. เทือกเขาแอตลาส
4. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
คลิกดูเฉลย

85. การรู้จักสังเกตธรรมชาติของชาวอียิปต์มีอิทธิพลต่อการสร้างวิทยาการด้านใดมากที่สุด

1. แพทยศาสตร์
2. ไสยศาสตร์
3. ดนตรี
4. ดาราศาสตร์
คลิกดูเฉลย

86. ข้อใดไม่ใช่ความเชื่อของชาวอียิปต์

1. เทพเจ้าสูงสุดคือสุริยเทพ
2. โอซิริสเป็นเทพเจ้าแห่งแม่น้ำไนล์
3. ฟาโรห์เป็นเทพเจ้าพระองค์หนึ่ง
4. นับถือเทพเจ้าเพียงพระองค์เดียว
คลิกดูเฉลย

87. กษัตริย์พระองค์ใดของกรีกที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรม การเมือง และการปกครองของอียิปต์มากที่สุด

1. พระเจ้าดาริอุส
2. พระเจ้าอเล็กซานเดอร์
3. จูเลียส ซีซาร์
4. พระเจ้าคอนสแตนติน
คลิกดูเฉลย

88. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อหลังความตาย

1. คัมภีร์ของผู้ตาย
2. การสร้างพีระมิด
3. ไฮโรกลิฟฟิค
4. การทำมัมมี่
คลิกดูเฉลย

89. มรดกทางวัฒนธรรมตามข้อใดของชาวอียิปต์ที่ยังคงใช้มาถึงปัจจุบันมากที่สุด

1. ปฏิทินแบบสุริยคติ
2. พีระมิด
3. กระดาษปาปิรุส
4. การต่อเรือ
คลิกดูเฉลย

90. เหตุใดอารยธรรมอียิปต์จึงเหลือร่องรอยทางโบราณคดีมากกว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

1. สร้างสิ่งก่อสร้างด้วยอิฐ
2. สร้างสิ่งก่อสร้างด้วยหิน
3. ทำเลที่ตั้งเหมาะสม
4. สิ่งก่อสร้างมีขนาดใหญ่กว่า
คลิกดูเฉลย

91. ข้อใดไม่ใช่ข้อแตกต่างระหว่างอารยธรรมอียิปต์กับอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

1. การสร้างภาษาและการใช้โลหะ
2. จำนวนชนชาติที่สร้างสรรค์อารยธรรม
3. อิทธิพลของศาสนาต่อชีวิตคน
4. วัสดุที่ใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้าง
คลิกดูเฉลย

92. ดินแดนเมโสโปเตเมียปัจจุบันอยู่ในประเทศใด

1. อิหร่าน
2. อิรัก
3. ซาอุดิอารเบีย
4. ตุรกี
คลิกดูเฉลย

93. เฮียโรกลิฟฟิคของอียิปต์เทียบได้กับสิ่งใดของสุเมเรียน

1. ซิกกูรัต
2. คูนิฟอร์ม
3. กิลกาเมส
4. หินโรเซตตา
คลิกดูเฉลย

94. ชนชาติแรกที่รู้จักใช้เหล็กคือ

1. อัสซีเรียน
2. สุเมเรียน
3. ฮิตไตน์
4. บาบิโลเนียน
คลิกดูเฉลย

95. ศาสนาในข้อใดไม่ได้มีรากฐานความคิดมาจากศาสนาของพวกฮิปรู

1. ศาสนายูดาย
2. ศาสนาคริสต์
3. ศาสนาอิสลาม
4. ศาสนาฮินดู
คลิกดูเฉลย

96. ตัวอักษรของชนชาติใดที่เป็นต้นแบบของภาษาละติน

1. บาบิโลเนียน
2. อัสซีเรียน
3. คาลเดียน
4. ฟินิเชียน
คลิกดูเฉลย

97. สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ของอารยธรรมเมโสโปเตเมียมักจะใช้วัสดุชนิดใดก่อสร้าง

1. หิน
2. อิฐ
3. ทองแดง
4. สำริด
คลิกดูเฉลย

98. ข้อใดเป็นผลงานสร้างสรรค์ของชาวอัสซีเรียน

1. ซิกกูรัต
2. สวนลอย
3. พระราชวัง
4. ประมวลกฏหมาย
คลิกดูเฉลย

99. รูปแบบการปกครองแบบใดถือกำเนิดขึ้นแรกสุดในอาณาจักรเมโสโปเตเมีย

1. นครรัฐ
2. จักรวรรดิ
3. ประชาธิปไตย
4. สมบูรณาญาสิทธิราช
คลิกดูเฉลย

100. ชนชาติใดเป็นต้นกำเนิดความรู้ทางดาราศาสตร์

1. คาลเดียน
2. เปอร์เซียน
3. ฟินิเชียน
4. ฮิปรู
คลิกดูเฉลย

101. ผลงานของบุคคลใดเกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์น้อยที่สุด

1. จอห์น เมนาร์ด เคน
2. คาร์ล มาร์กซ์
3. โรเบิร์ต โอเวน
4. ลีโอ ตอลสตรอย
คลิกดูเฉลย

102. ในการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลต้องรักษาสิ่งใดต่อไปนี้ให้อยู่ในระดับต่ำ

1. ทุนทางสังคม
2. มาตรฐานการครองชีพ
3. ดัชนีราคาผู้บริโภค
4. ต้นทุนทางสังคม
คลิกดูเฉลย

103. สินค้าประเภทใด จะไม่เป็นไปตามกฏของเองเกล

1. สินค้าด้อยคุณภาพ
2. สินค้าจำเป็น
3. สินค้าฟุ่มเฟือย
4. สินค้าปกติ
คลิกดูเฉลย

104. เส้นการผลิตที่เป็นไปได้บอกถึงสิ่งใดต่อไปนี้

1. ความสามารถในการผลิตสัมพันธ์กับอัตราว่างงาน
2. ความสามารถในการผลิตสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อ
3. ระดับผลผลิตสูงสุดภายใต้การว่างงานจำกัด
4. ระดับผลผลิตสูงสุดภายใต้เทคโนโลยีจำกัด
คลิกดูเฉลย

จากกราฟต่อไปนี้ จงตอบคำถามข้อ 105-108

105. ณ จุดใดของการผลิตที่การผลิตมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด

1. A
2. B
3. E
4. F
คลิกดูเฉลย

106. ที่จุด D แสดงว่าการผลิตของประเทศเป็นอย่างไร

1. มีแนวโน้มจะผลิตเสื้อผ้ามากขึ้น
2. มีแนวโน้มจะผลิตเสื้อผ้าน้อยลง
3. มีการผลิตอาหารมากกว่าเสื้อผ้า
4. มีการผลิตเสื้อผ้ามากกว่าอาหาร
คลิกดูเฉลย

107. ณ จุดใดทีมีการผลิตจริงในทางปฏิบัติ

1. B
2. C
3. E
4. F
คลิกดูเฉลย

108. ณ จุดใดที่เทคโนโลยีในปัจจุบันยังไปไม่ถึง

1. A
2. C
3. E
4. F
คลิกดูเฉลย

109. ข้อใดไม่ถูกต้อง

1. ถ้าความสามารถในการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น เส้นความเป็นไปได้ในการผลิตจะเลื่อนไปทางขวามือ
2. ถ้าประเทศมีการลงทุนมากขึ้น เส้นความเป็นไปได้ในการผลิตจะเลื่อนไปทางขวามือ
3. ถ้าประเทศมีระดับเทคโนโลยีสูงขึ้น เส้นความเป็นไปได้ในการผลิตจะเลื่อนไปทางขวามือ
4. ถ้าประเทศมีอัตราการว่างงานธรรมชาติสูงขึ้น เส้นความเป็นไปได้ในการผลิตจะเลื่อนไปทางขวามือ
คลิกดูเฉลย

110. ข้อใดเกี่ยวข้องกับ "มือที่มองไม่เห็น" น้อยที่สุด

1. กลไกราคา
2. ภาวะดุลยภาพ
3. อดัม สมิธ
4. รสนิยมผู้บริโภค
คลิกดูเฉลย

111. ปริมาณความต้องการซื้อที่ระดับราคาหนึ่งเรียกว่า

1. อุปสงค์
2. ปริมาณอุปสงค์
3. อุปทาน
4. ปริมาณอุปทาน
คลิกดูเฉลย

จากข้อมูลต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 112-114

112. ที่จุดใดทำให้อุปสงคฺ์ส่วนเกินเท่ากับอุปทานส่วนเกิน

1. E
2. F
3. G
4. H
คลิกดูเฉลย

113. ที่จุดใดราคาสินค้า "ถูกเกินไป"

1. E
2. F
3. G
4. H
คลิกดูเฉลย

114. ที่จุดใดทำให้เกิดอุปทานส่วนเกิน

1. E
2. G
3. H
4. I
คลิกดูเฉลย

115. การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เกิดจากปัจจัยต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

1. ราคาสินค้า
2. รายได้ของผู้บริโภค
3. สินค้าทดแทน
4. รสนิยมของผู้บริโภค
คลิกดูเฉลย

116. หากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค์ เส้นอุปสงค์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

1. ไม่เปลี่ยนแปลง
2. เลื่อนไปทางซ้าย
3. เลื่อนไปทางขวา
4. ข้อมูลไม่เพียงพอ
คลิกดูเฉลย

117. ข้อใดต่อไปนี้ทำให้ราคาน้ำตาลทรายสูงขึ้น

1. ราคากาแฟสำเร็จรูปต่ำลง
2. ราคาอ้อยสดสูงขึ้น
3. จำนวนผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้น
4. อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
คลิกดูเฉลย

118. การเปลี่ยนแปลงของอุปทานต่างจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานอย่างไร

1. การเปลี่ยนแปลงของอุปทานเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า
2. การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ราคา
3. การเปลี่ยนแปลงของอุปทานทำให้เกิดการเลื่อนตำแหน่งของเส้นอุปทาน
4. การเปลี่ยนแปลงของอุปทานทำให้เกิดการเลื่อนจุดบนเส้นอุปทาน
คลิกดูเฉลย

119. การเปลี่ยนแปลงอุปทานไม่ทำให้สิ่งใดต่อไปนี้เปลี่ยนแปลง

1. ราคาดุลยภาพ
2. ปริมาณดุลยภาพ
3. อุปสงค์ตลาด
4. อุปทานตลาด
คลิกดูเฉลย

120. ถ้ามีการวิจัยพบว่ากระเทียมสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ ข้อใดต่อไปนี้จะไม่เกิดขึ้น

1. อุปสงค์กระเทียมจะสูงขึ้น
2. แนวโน้มราคาหอมแดงจะสูงขึ้น
3. ปริมาณกระเทียมในตลาดจะเพิ่มขึ้น
4. แนวโน้มราคากระเทียมจะสูงขึ้น
คลิกดูเฉลย

121. ในตลาดประเภทใดที่ผู้ผลิตสามารถรวมตัวกันกำหนดราคาสินค้าได้

1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
2. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
3. ตลาดผู้ขายน้อยราย
4. ตลาดผูกขาด
คลิกดูเฉลย

122. ตลาดประเภทใดไม่จำเป็นต้องมีการโฆษณาสินค้า

1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
2. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
3. ตลาดผู้ขายน้อยราย
4. ตลาดผูกขาด
คลิกดูเฉลย

123. ตลาดประเภทใดที่ผู้ผลิตสามารถประหยัดต้นทุนในการผลิตได้มากที่สุด

1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
2. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
3. ตลาดผู้ขายน้อยราย
4. ตลาดผูกขาด
คลิกดูเฉลย

124. ตลาดชนิดใดที่มีสินค้าคล้ายคลึงกัน

1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
2. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
3. ตลาดผู้ขายน้อยราย
4. ตลาดผูกขาด
คลิกดูเฉลย

125. การซื้อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เนตจัดเป็นตลาดประเภทใด

1. ตลาดผูกขาด
2. ตลาดผู้ขายน้อยราย
3. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
4. ข้อมูลไม่เพียงพอ
คลิกดูเฉลย

126. นโยบายใดของรัฐบาลทำให้ราคาสินค้าต่ำกว่าราคาดุลยภาพ

1. การประกันราคาขั้นต่ำ
2. การกำหนดราคาขั้นสูง
3. การแทรกแซงตลาด
4. การขายสินค้าในตลาดมืด
คลิกดูเฉลย

127. เมื่อเกิดภาวะสงคราม รัฐบาลต้องใช้นโยบายใดต่อไปนี้

1. ภาวะตลาดมืด
2. การประกันราคาขั้นต่ำ
3. การกำหนดราคาขั้นสูง
4. การปันส่วนผลผลิตส่วนเกิน
คลิกดูเฉลย

128. การหาค่าจ้างที่แท้จริงต้องคำนึงถึงสิ่งใดต่อไปนี้ด้วย

1. ดัชนีราคาผู้ผลิต
2. ดัชนีราคาผู้บริโภค
3. ความยืดหยุ่นของสินค้าต่อราคา
4. สัมประสิทธิ์จีนี
คลิกดูเฉลย

129. การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำมีผลทำให้

1. อุปทานแรงงานต่ำลง
2. อุปสงค์แรงงานสูงขึ้น
3. เกิดอุปสงค์แรงงานส่วนเกิน
4. เกิดภาวะว่างงาน
คลิกดูเฉลย

130. ข้อใดแสดงให้เห็นว่ารายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น

1. รายได้ที่เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้น
2. รายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับอัตราเงินเฟ้อ
3. รายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าดัชนีราคา
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น
คลิกดูเฉลย
Comments