เศรษฐศาสตร์ชั้น ม.5

1.โลกศึกษา

อาหารธรรมชาติของมนุษย์

การนำทาง

  วิจัย

  รูปภาพศิษย์เก่า สภค.

  จำนวนผู้เข้าชม

  การนำทาง

  การนำทาง

  แบบกรอกข้อมูลนักเรียน

   
  แบบบันทึกการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ……………โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  ปีการศึกษา  2554

   

  1.      ชื่อ  นาย /นางสาว………………………………………………เลขประจำตัว……………………..เลขที่……….

  2.      วัน / เดือน / ปี    เกิด………………………………………..เลขประจำตัวประชาชน………………………..........

  3.      ที่อยู่ ชื่อหมู่บ้าน……………………...........ที่…… หมู่……. ….ตำบล …….………… อำเภอ............ ..............

  จังหวัด..............................       รหัสไปรษณีย์ .................. เบอร์โทร ……………………………………….

  4.      สถานภาพทางครอบครัว   

  บิดาชื่อ…………………………………………….เบอร์โทร……………….….อายุ……..อาชีพ……………….

  มารดาชื่อ………………………………………….เบอร์โทร………….……….อายุ……..อาชีพ……………….

  ¡  บิดา มารดา  อยู่ด้วยกัน     ¡ บิดา  เสียชีวิต       ¡ มารดาเสียชีวิต       ¡  บิดา มารดา  เสียชีวิต

  ¡ หย่าร้าง         ¡   บิดาแต่งงานใหม่      ¡     มารดาแต่งงานใหม่

  5.  นักเรียนมีพี่น้องทั้งหมด………….คน  กำลังศึกษาอยู่…………..คน    ทำงานแล้ว ………คน

        นักเรียนเป็นบุตรคนที่……… ….ของครอบครัว

  6.   ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ.……………………………………เกี่ยวข้องเป็น…………………………………….

  7.      ครอบครัวมีรายได้(ประมาณ)......……………………..บาท /  ปี

  8.      นักเรียนมีโรคประจำตัว……………………………………………………………………………………………..

  9.      เพื่อนสนิทของนักเรียนคือ…………………………………………………………………………………………..

  10.   นักเรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับ     ¡   ดี           ¡    ปานกลาง       ¡   ควรปรับปรุง เกรดเฉลี่ย..............

  11.   หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในครอบครัว…………………………………………………………………………….

  12.    ความรับผิดชอบต่อหน้าที่                ¡   ดี           ¡    ปานกลาง       ¡   ควรปรับปรุง                 

  13.    นักเรียนใช้เวลาว่างเมื่ออยู่ที่บ้านเพื่อ   ¡    ทำการบ้าน  /  อ่านหนังสือ  ¡   ดูหนังฟังเพลง

  ¡    อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………

  14.  สัมพันธภาพและการปฏิบัติตนต่อครอบครัว      ¡   ดี           ¡    ปานกลาง       ¡   ควรปรับปรุง

  15.   ได้รับการเยี่ยมบ้านเมื่อ…………………………….ผู้ให้ข้อมูลคือ……………..เกี่ยวข้องเป็น……………

  ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองคือ…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ข้อเสนอแนะของผู้เยี่ยมบ้าน……………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………

  (ลงชื่อ)…………………………ผู้ปกครอง                                  (ลงชื่อ)……………………………….นักเรียน

        (……………………………)                                                          (………………………………)

                                        (ลงชื่อ)……………………………….ครูที่ปรึกษา

                                                     (……………………………..)        

  Comments