แบบฝึกหัดที่ 1

๑.  หลักเกณฑ์ใดที่ใช้ในการพิจารณาระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ

ก.            บทบาทของรัฐ

ข.            บทบาทของเอกชน

ค.            บทบาทของประชาชน

ง.              บทบาทของรัฐและเอกชน

๒. ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในประเทศมีลักษณะใด

ก.            ประเทศด้อยพัฒนา

ข.            ประเทศต่างๆ ไม่ว่ารวยหรือจน

ค.            ประเทศที่ขาดแคลนทรัพยกรธรรมชาติ

ง.              ประเทศที่มีผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญต่อเศรษฐศาสตร์

๓. ตลาดประเภทใดที่ใช้กลไกราคาทำงานได้อย่างเต็มที่และผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด

ก.            ตลาดผูกขาด

ข.            ตลาดผู้ขายน้อยราย

ค.            ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

ง.             ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

๔. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจแบบผสม

ก.            รัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองสวัสดิภาพของสังคม

ข.            รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะขจัดการแบ่งชนชั้นทางสังคม

ค.            รัฐบาลเป็นผู้กำกับเศรษฐกิจให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม

ง.              รัฐบาลเป็นผู้กำหนดให้มีการวางแผนเศรษฐกิจและสังคมแบบชี้นำ

๕. ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดอุปสงค์ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

ก.            การเมืองในประเทศ

ข.            รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน

ค.            การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล

ง.              รสนิยมและความนิยมของบุคคล

๖.  ตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูป ตลาดรองเท้า ตลาดสบู่ เป็นตัวอย่างสินค้าที่พบในตลาดประเภทใด

ก.            ตลาดผูกขาด

ข.            ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย

ค.            ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

ง.              ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

๗. กลไกราคาจะทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในตลาดแบบใด

ก.            ตลาดผูกขาด

ข.            ตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย

ค.            ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

ง.              ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

๘. การแทรกแซงด้านราคาของรัฐทำได้หลายรูปแบบ ยกเว้นข้อใด

ก.            การรับจำนองที่ดินจากเกษตรกร

ข.            การประกันราคาและพยุงราคา

ค.            การให้การอุดหนุนด้านปัจจัยการผลิต

ง.              การควบคุมราคาสินค้า

๙. บุคคลใดที่สามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้

ก.            ชาวนา ชาวไร่

ข.            ประชาชนทุกคน

ค.            ชาวประมง ชาวสวน

ง.              ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

๑๐.   ข้อใดไม่ใช่หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง

ก.            ความพอประมาณ

ข.            ความมีเหตุผล

ค.            ความประหยัดหนี้

ง.              มีภูมิคุ้มกันที่ดี

๑๑.  นโยบายของรัฐบาลในข้อใดที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการส่งเสริมการผลิตในชุมชน

ก.            โรงเรียนในฝัน

ข.            สามสิบบาทรักษาทุกโรค

ค.            หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนการศึกษา

ง.              หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

๑๒.  ข้อใดเป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรกรรรม ที่ทำรายได้เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

ก.            การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ข.            การวมกลุ่มแปรรูปผลผลิต

ค.            การรับการอบรมจากองค์กรต่างๆ

ง.              การเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารและไว้ขาย

๑๓.  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด

ก.            ฉบับที่ 7

ข.            ฉบับที่ 8

ค.            ฉบับที่ 9

ง.              ฉบับที่ 10

๑๔. ปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบประเทศอันจะนำไปสู่สังคมที่มีคุณภาพด้านใดมากที่สุด

ก.            การเมือง การปกครอง

ข.            เศรษฐกิจและสังคม

ค.            ศาสนาและวัฒนธรรม

ง.              สังคมและสิ่งแวดล้อม

๑๕. จุดเด่นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ตรงกับข้อใด

ก.            ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.            สังคมอุดมปัญญา

ค.            แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ง.              สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

๑๖.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยฉบับใด ที่เน้นให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ก.            ฉบับที่ 5

ข.            ฉบับที่ 6

ค.            ฉบับที่ 7

ง.              ฉบับที่ 8

๑๗.พระบิดาแห่งการสหกรณ์ของไทยคือใคร

ก.            กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ข.            กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

ค.            กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ง.              กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ

๑๘.ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการจัดตั้งสหกรณ์

ก.            เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ข.            เพื่อดูแลผลประโยชน์ร่วมกัน

ค.            เพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มน้อย

ง.              เพื่อสนองความต้องการของกลุ่ม

๑๙. ข้อใดเรียงเหตุการณ์วิวัฒนการของสหกรณ์ในประเทศไทย ได้ถูกต้อง

1.สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้เป็นสหกรณ์แห่งแรกของไทย

2.ประกาศบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2471 เป็นกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรก

3.ไทยมีระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากเลี้ยงตัวเองมาเป็นเพื่อการค้าในสมัยรัตนโกสินทร์

4.สันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511

ก.            1 2 3 4

ข.            4 2 1 3

ค.            3 1 2 4

ง.              2 4 3 1

๒๐.   จัดตั้งขึ้นเพื่อหาที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ยังไม่มีที่ดินประกอบอาชีพเป็นของตนเอง โดยมีการนำที่ดินมาจัดสรรให้แก่สมาชิก ข้อความดังกล่าวเป็นลักษณะของสหกรณืประเภทใด

ก.            สหกรณ์การเกษตร

ข.            สหกรณ์ออมทรัพย์

ค.            สหกรณ์ร้านค้า

ง.              สหกรณ์นิคม

๒๑.  ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของสหกรณ์ในประเทศไทย

ก.            ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองท้องถิ่น

ข.            การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก

ค.            การเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ

ง.              มีความเอื้ออาทรต่อชุมชน

๒๒.  ข้อใดจัดอยู่ในประเภทของสหกรณ์ในภาคเกษตรทั้งหมด

ก.            สหกรณ์บริการ สหกรณ์นิคม สหกรณ์การเกษตร

ข.            สหกรณ์ประมง  สหกรณ์นิคม สหกรณ์การเกษตร

ค.            สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ สหกรณ์นิคม

ง.              สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม

๒๓.  สหกรณ์ในข้อใดเรียงลำดับจำนวนสมาชิกจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

ก.            สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า

ข.            สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม

ค.            สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร

ง.              สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย์

๒๔. ความสำเร็จของสหกรณ์ ประเมินได้จากอะไร

ก.            กำไร

ข.            เงินทุนหมุนเวียน

ค.            เงินปันผล

ง.              ประโยชน์และบริการที่สมาชิกได้รับ

๒๕. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนไทย ในภาคใด ที่มีอัตราต่ำสุดในปัจจุบัน

ก.            ภาคเหนือ

ข.            ภาคใต้

ค.            ภาคตะวันออก

ง.              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๖.  แนวทางการปฎิวัติด้วยทฤษฎีใหม่ ในข้อใดที่ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในอัตราส่วนน้อยที่สุด

ก.            สร้างที่อยู่อาศัย

ข.            ปลูกพืชสวน

ค.            ปลูกข้าว

ง.              ขุดสระ

๒๗.ชุมชนต้นแบบ บ้านโงกน้ำ จังหวัดพัทลุง ประสบผลสำเร็จจากการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ด้วยกิจกรรมหลายอย่าง ยกเว้นข้อใด

ก.            กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ข.            ศูนย์สาธิตการทอผ้าไหมมัดหมี่

ค.            กองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค

ง.              กองทุนสวัสดิการเพื่อความอยู่ดีมีสุข

๒๘.การรวมกลุ่มเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ จะกระทำในรูปแบบใด

ก.            วิสาหกิจชุมชน

ข.            รัฐสวัสดิการ

ค.            บริษัทจำกัด

ง.              กลุ่มแม่บ้าน

๒๙. แนวทางการพัฒนาเศรษกิจของชุมชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 และ 10 มีหลายแนวทาง ยกเว้นข้อใด

ก.            ร่วมกลุ่มสร้างงานสร้างอาชีพ

ข.            ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

ค.            การร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน

ง.              บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับชุมชน

๓๐.   ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจ

ก.            เป็นมาตรฐานการวัดค่า

ข.            เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

ค.            เป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในอนาคต

ง.              เป็นสิ่งชี้ชะตาชีวิตของคนทุกคนในสังคม

๓๑.  ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน ข้อใดที่มีความสำคัญมากที่สุดที่ควรจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงก่อน

ก.            การบริหารจัดการของชุมชนเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง

ข.            ปัญหาการศึกษาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้

ค.            ปัญหาความยากจนและความเหลื่ออมล้ำ

ง.              ถูกทุกข้อ

๓๒.  สิ่งใดบ่งบอกให้รู้ว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อ

ก.            อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

ข.            อัตราว่างงานสูงขึ้น

ค.            ระดับราคาสินค้าสูงขึ้น

ง.              ระดับรายได้ของประชาชนสูงขึ้น

๓๓.  ข้อใดไม่สามารถวัดการพัฒนาเศรษฐกิจได้

ก.            อัตราการว่างงาน

ข.            มูลค่าผลผลิตเฉลี่ยต่อหัวต่อปี

ค.            ความหนาแน่นของปรชากร

ง.              การกระจายรายได้ของคนในประเทศ

๓๔. ข้อใดเป็นหน้าที่หลักสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย

ก.            ออกธนบัตร

ข.            รักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ

ค.            ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ง.              ควบคุมปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

๓๕. ธนาคารแห่งประเทศ เป็นผู้จัดพิมพ์ธนบัตรและรับรองให้ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย โดยใช้สิ่งใดเป็นทุนสำรองเงินตรา

ก.            เงินตราต่างประเทศ ทองคำ

ข.            ทองคำ พันธบัตรรัฐบาล

ค.            เงินตราต่างประเทศทุกสกุล

ง.              ตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล

๓๖.  สถาบันทางการเงินใดที่ประชาชนไม่ต้องชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้

ก.            ธนาคารออมสิน

ข.            ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ค.            ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ง.              ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๓๗.รายได้ในข้อใด ไม่ได้ เอามาคิดรวมกับมูลค่าของ GDP

ก.            การผลิตน้ำมันปาล์มส่งขายในประเทศไทย

ข.            คนไทยสร้างรายได้จากการทำงานที่ต่างประเทศ

ค.            รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ง.              รายได้จากการผลิตรถยนต์โดยเจ้าของเป็นชาวญี่ปุ่น

๓๘.    ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ

ก.             ปริมาณเงินมีผลต่อระดับรายได้และผลผลิตโดยรวมของประเทศ

ข.             ปริมาณเงินไม่มีผลต่อระดับราคาและการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ

ค.             ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมาจากการค้ากับต่างประเทศเท่านั้น

ง.               ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในประเทศอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

๓๙.   ข้อใดเป็นสาเหตุของเงินเฟ้อ

ก.             เกิดจากอุปสงค์เพิ่มขึ้นมากกว่าอุปทาน

ข.             เกิดจากต้นทุนการผลิตลดลง

ค.             เกิดจากประเทศขาดดุลการค้า

ง.               สถานบันการเงินชะลอการปล่อยสินเชื่อ

๔๐.     ธนาคารพาณิชย์ในข้อใด ที่เป็นตลาดการเงินทำหน้าที่ในการระดมเงินทุนและให้สินเชื่อแก่นักลงทุน

ก.             ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ข.             ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า

ค.             ธนาคารอาหารสงเคราะห์

ง.               ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

๔๑.    ภาษีประเภทใดเป็นภาษีทางอ้อม

ก.             ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข.             ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ค.             ภาษีสรรพสามิต

ง.               ภาษีโรงเรือน

๔๒.   “มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงว่าทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตจะเป็นทรัพยากรของประชาชนในประเทศหรือเป็นของชาวต่างประเทศ” ข้อความนี้มีความหมายตรงกับข้อใด

ก.             GNP

ข.             GDP

ค.             NI

ง.               Per Capita Income

๔๓.    หน่วยงานใดต่อไปนี้ที่จัดเก็บรายได้ของแผ่นดินได้มากที่สุด

ก.             กรมที่ดิน

ข.             กรมศุลกากร

ค.             กรมสรรพสามิต

ง.               กรมสรรพากร

๔๔.   ข้อใดแสดงว่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินยูโรขอองยุโรป

ก.             เงิน 1 ยูโร แลกเงินบาทได้จำนวนมากขึ้น

ข.             เงิน 1 บาท แลกเงินยูโรได้จำนวนน้อยลง

ค.             ใช้เงินบาทจำนวนมากขึ้น ในการแลกเงิน 1 ยูโร

ง.               ใช้เงินบาทจำนวนน้อยลง ในการแลกเงิน 1 ยูโร

๔๕.   การจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมอาเซียนค่อนข้างยากที่จะเป็นไปได้ เพราะปัญหาสำคัญข้อใด

ก.             ระดับความเจริญทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน

ข.             จำนวนประชากรของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน

ค.             แต่ละประเทศผลิตสินค้าอุตสาหกรรมได้เหมือนกัน

ง.               แหล่งที่ตั้งของประเทศสมาชิกบางประเทศอยู่ห่างไกลเกินไป

๔๖.    คำกล่าวที่ว่า “บัญชีเดินสะพัดของประเทศขาดดุล”  มีความหมายว่าอย่างไร

ก.   รายได้จากการส่งออกต่ำกว่ารายจ่ายในการนำเข้า

ข.   รายรับเงินตราต่างประเทศต่ำกว่ารายจ่ายเงินตราต่างประเทศ

ค.   รายรับจากการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศต่ำกว่ารายจ่ายในการนำเข้าและคืนเงินทุนให้ต่างประเทศ

ง.    รายได้จากการขายสินค้าและบริการให้ต่างประเทศต่ำกว่ารายจ่ายในการซื้อสินค้า และบริการจากต่างประเทศ

๔๗.เหตุการณ์ในข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจโลก

ก.             การทำสนธิสัญญาเบาริง

ข.             14 ตุลา วันมหาวิปโยค

ค.             เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน

ง.               การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก

๔๘.   ปัจจุบันประเทศไทยทำ FTA กับกลุ่มเศรษฐกิจใด

ก.             ASEAN

ข.             NAFTA

ค.             OPEC

ง.               WTO

๔๙.  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของไทย ยกเว้น ข้อใด

ก.             นโยบายส่งเสริมการลงทุน

ข.             ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายนอก

ค.             การมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจของโลก

ง.               ประเทศมหาอำนาจใช้กำลังเข้าข่มขู่ให้เข้าร่วมกลุ่ม

๕๐.     การเปิดเสรีทางการค้าของไทย ช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว พิจารณาได้จากข้อใด

ก.             ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเพิ่มขึ้น

ข.             ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้น

ค.             มูลค่าการส่งออกมากกว่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

ง.               รายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากต่อเนื่องทุกปี

๕๑.    การรวมกลุ่มทางการค้าในระดับใดที่ประเทศสมาชิกสามารถกำหนดนโยบายเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ร่วมกันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ก.             ตลาดร่วม

ข.             เขตการค้าเสรี

ค.             สหภาพเศรษฐกิจ

ง.               สหภาพเหนือชาติ

๕๒.   อุตสาหกรรมใดที่มีการลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุดตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 6 เป็นต้นมา

ก.             สินค้าเกษตรแปรรูป

ข.             เครื่องจักรและปิโตรเลียม

ค.             คอมพิวเตอร์และยานยนต์

ง.               อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอีเลคทรอนิคส์

๕๓.    “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ” เป็นโครงการความร่วมมืออนุภาคกลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ที่มีเป้าหมายร่วมมือกันของประเทศใด

ก.             ลาว จีน ไทย พม่า

ข.             ลาว จีน กัมพูชา พม่า

ค.             ไทย ลาว มาเลเซีย จีน

ง.               ไทย จีน สิงคโปร์ เวียดนาม

๕๔.   ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ก.             ส่งเสริมให้ต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุนในสถาบันการเงิน

ข.             ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการค้าขยยตัวมากยิ่งขึ้น

ค.             ส่งเสริมค่าของเงินระหว่างประเทศให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ง.               ส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

๕๕.   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของไทย เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของเอเซียที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนส่วนหนึ่งจากที่ใด

ก.             ธนาคารโลก

ข.             ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย

ค.             กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ง.               สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๕๖.    กลุ่มเศรษฐกิจใดต่อไปนี้มีจุดประสงค์ของกลุ่มพิเศษแตกต่างไปจากกลุ่มเศรษฐกิจอื่น

ก.             APEC

ข.             OPEC

ค.             NAFTA

ง.               ASEAN

๕๗.องค์การกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ให้ประเทศสมาชิกกู้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ก.             เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ข.             เพื่อนำไปใช้ปลดเปลื้องหนี้กับธนาคารโลก

ค.             เพื่อนำไปใช้ในกิจการเพื่อความมั่นคงของชาติ

ง.               เพื่อนำไปใช้รักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน

๕๘.   สาขาการผลิตใดได้รับผลกระทบหลังสุดจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2540

ก.             การก่อสร้าง

ข.             เกษตรกรรม

ค.             อุตสาหกรรม

ง.               ธุรกิจอังหาริมทรัพย์

๕๙.  องค์การความร่วมมือททางเศรษฐกิจในข้อใดที่ประเทศไทย ไม่ได้ เข้าร่วมเป็นสมาชิก

ก.             IMF

ข.             APEC

ค.             NAFTA

ง.              ASEAN

๖๐.      การที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของแกตต์ ทำให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพันธะผูกพันข้อใด

ก.            ลดอัตราภาษีศุลกากรสินค้าที่นำเข้า

ข.            ยกเลิกการจัดเก็บภาษีสินค้าที่ส่งออก

ค.           ให้ความช่วยเหลือทางการค้าแก่ประเทศที่ขาดดุลการค้า

ง.         สนับสนุนนโยบายทางการค้าเสรีกับทุกประเทศแทนการรวมกลุ่ม

Comments