จำนวนผู้เข้าชม

กระดานสนทนา

เอกสารประกอบการสอนวิชาสังคมพื้นฐาน

ĉ 1.ใบงานที่1เรื่องภูมิศาสตร์โลก.docx
ดู ดาวน์โหลด
  15 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2554 23:37 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ 2.ใบงานที่2เรื่องภูมิศาสตร์ของโลก.docx
ดู ดาวน์โหลด
  15 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2554 23:37 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ 3.บัตรกิจกรรมเรื่องลักษณะภูมิอากาศของโลก.doc
ดู ดาวน์โหลด
  62 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2554 23:37 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ ตารางแสดงมาตราริกเตอร์และผลกระทบโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา.doc
ดู ดาวน์โหลด
  47 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2554 23:39 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ ใบงานที่1เรื่องวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของไทยและโลก.doc
ดู ดาวน์โหลด
  23 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 ก.ย. 2554 19:35 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ ใบงานที่2เรื่องแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.doc
ดู ดาวน์โหลด
  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 ก.ย. 2554 19:35 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ ใบงานปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์2.doc
ดู ดาวน์โหลด
  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2554 23:37 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ ใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์.doc
ดู ดาวน์โหลด
  25 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 8 ก.ย. 2554 19:40 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ ใบงานเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง).doc
ดู ดาวน์โหลด
  31 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 ก.ย. 2556 18:29 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ ใบงานเรื่องภัยธรรมชาติของไทย.doc
ดู ดาวน์โหลด
  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 ก.ย. 2554 19:36 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ ใบงานเรื่องรู้จักใช้แผนที่.docx
ดู ดาวน์โหลด
  468 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2554 23:35 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ ใบงานเรื่องลักษณะทางกายภาพของโลก.docx
ดู ดาวน์โหลด
  465 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2554 23:36 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ โลกนี้มีกี่ประเทศ.docx
ดู ดาวน์โหลด
  76 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ก.ย. 2554 23:38 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ĉ วิเคราะห์โครงการพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากร.doc
ดู ดาวน์โหลด
  24 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 ก.ย. 2556 18:29 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
ć Remote Sensing.pptx
ดู ดาวน์โหลด
  3130 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 พ.ค. 2556 21:56 นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์
Comments