การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาไทย

ภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

รามเกียรติ์

ขุนช้าง-ขุนแผน

พระอภัยมณี

ลูกสัตว์ต่างๆ

สังข์ทอง

ภาษาไทย (Link)

พระอภัยมณี(มัธยม)

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2ใหม่ครับ

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3ใหม่ครับ

..การอ่านจับใจความใหม่ครับ

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

.. คณิตศาสตร์ประถม

..การคูณ การหาร ป.3

.. คณิต ม.1 เรื่อง กราฟ

..แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.3

. คณิตศาสตร์

. คณิตศาสตร์ ป.4

.คณิตคิดสนุก เล่ม ๑

..คณิตคิดสนุก เล่ม ๒

.คณิตคิดสนุก เล่ม ๓

..คณิตคิดสนุก เล่ม ๔

.คณิตคิดสนุก เล่ม ๕

..สมการกำลังสองตัวแปรเดียว

.ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน

..ตัวเลขผจญภัย

....ศูนย์ ไม่ศูนย์ (มัธยม)

.. การวัด ปริมาตรและพื้นผิว

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

. ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ

. เจตคติทางวิทยาศาสตร์

. ดาวพลูโตถูกปลดออกจากตำแหน่ง

. บทความทางวิทยาศาสตร์

. โลกและการเปลี่ยนแปลง

. วิทย์ ป.3 เรื่องสัตว์

. แมลง

. สัตว์ทะเล

. ต้นแก้ววิเศษ

.กระรอกรอบรู้

. น้ำ

. ดิน

. ลูกสัตว์ต่างๆ

. นกกางเขน

. ความหลากหลายทางชีวภาพ

. อากาศ

. แสงและการมองเห็น

. ระบบสุริยะ

. ดาราศาสตร์

. แรง แรงดัน ความดัน

. ไฟฟ้ากระแสตรง

. แรง ม.ปลาย

. สมดุลกล

. ไฟฟ้าสถิต

. ไฟฟ้า-แม่เหล็ก

. แบบฝึกหัดฟิสิกส์

. ฟิสิกส์นิวเคลียร์

. พันธะเคมี

. การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

. อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

. การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

. ระบบประสาท

. สื่อฟิสิกส์เรื่องต่างๆ

. ฟิสิกส์เชิงปฎิสัมพันธ์ (Eng)

. วิธีการทางวิทยาศาสตร์

. ระบบสุริยะ

. เทคโนโลยีอวกาศ

. การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

. โมเมนต์

. แรงและการเคลื่อนที่

. ไฟฟ้าอย่างง่าย

. งานและพลังงาน

. สารละลาย

. การเกิดปฏิกิริยาเคมี

. ปรากฎการณ์เรือนกระจก

. เซลล์

. พันธุกรรม

. เทคโนโลยีชีวภาพ

. การผสมเทียมและถ่ายฝากตัวอ่อน

. ระบบนิเวศน์

. แรง ช่วงชั้นที่ 3ใหม่ครับ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เศรษฐศาสตร์

พระธรรมจากสวนโมกข์

ธรรมะไทย

พระธรรมจากสวนโมกข์ ต้นฉบับ

พจนานุกรมพุทธศาสนา

พระธรรมเทศนา,สวดมนต์

เศรษฐกิจพอเพียง

พระไตรปิฎก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

.. สายใยรัก

.. สุขศึกษา(Link)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

. ศิลปะ (Link)

.ศิลปะผ้าย้อมกาแฟ (Link)

. ศิลปะ&วัฒนธรรม (Link)

.ภาพศิลปะ (Link)

. จิตรกรรมไทย (Link)

.บ้านศิลป์ไทย (Link)

. ศิลปะ&สถาปัตย์

.ดนตรีไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

. เรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์

.การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML

.ตารางทำงาน

..คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

.งานกราฟิกและการนำเสนอ

.ICTและคอมพิวเตอร์

.การจัดการฐานข้อมูล

.สร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver

..สาระความรู้เบ็ดเตล็ด

.การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash

.เทคโนโลยีสารสนเทศ

..อินเทอร์เน็ต

.ไมโครคอมพิวเตอร์

.การสร้างงานกราฟิกด้วย Photoshop

.การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

.ตารางทำงาน

.เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

.คู่มือ MySQL

.การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

.คำสั่ง MySQL

.คำสั่ง linux

.phpMyAdmin

.สาระเกี่ยวกับ Network

..สาระเกี่ยวกับ Moodle

 

เกษตร

..การทำน้ำ EM

 

ภาษาต่างประเทศ

.The University of Hong Kong

.Collins Cobuild

.English Club

.Centre for Language training and assessment

.Educational Testing Service Network

.Canadian Living English Dialogues

.Dr.Richard Doneskey's writing review pages

.Career Lab

.Dillion's Online Vocabulary

.BritSpeak

.Cottage Education Corporation - English Exercises

.bangkokpost

.Georgia State University

.English for Geologists

.English exercises online

.Editorial Eye Index

.Dog Hause

.Cutting Edge CALL

.Comenius English Language Center

..The University of Hong Kong

.CNN San Francisco-Learning Resources

.Business-letters

. ความสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ .

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

. ผู้บำเพ็ญประโยชน์

. คุ้มครองสิทธิเด็ก

. ส่งเสริมประชาธิปไตย

. โครงงานอาชีพ

. การบริหารงานกิจกรรม

. ดนตรี-โยธวาธิต

. กิจกรรมแปรอักษร

. ยุวกาชาด

. การทำผ้าบาติก

. การ์ตูนสิ่งแวดล้อม

นานาสาระเกี่ยวกับการศึกษา

. basic curriculum

. การกระจายอำนาจทางการศึกษา

.. การผลิตการเลือกและการใช้หนังสือ

. การฝึกเหตุผลเชิงจริยธรรม

. การสอนที่ดีมีคุณภาพ

.. ขันติธรรม ประตูสู่สันติภาพ

. เขาทำหนังสือกันอย่างไร

. ครูดีมีคุณภาพ

. สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

.. จากวิจัยสู่บ้านและห้องเรียน

. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

. นักวางแผนวิจัยปฏิบัติการ

. พหุปัญญาในห้องเรียน

. เมื่อโรงเรียนต้องแข่งขัน : บทเรียนที่ต้องระวัง

. เรียนเพื่อสอน (เน้นปฏิบัติการในโรงเรียน)

.. รูปแบบการเรียนการสอนเด็กปัญญาเลิศ

. ศึกษาสภาพการอ่านของนักเรียน

. โรงเรียนดีมีคุณภาพ

. ศัพท์บัญญัติการศึกษา

. สอนอ่าน เขียน นิทานภาพร่วมกัน

. เสริมประสิทธิภาพครู

. เสริมสร้างการรู้ค่าตน..ในห้องเรียน

. ห้องเรียน นำอย่างไรให้ได้ผล

. หลักสูตรมาตรฐานแห่งชาติสู่ห้องเรียน

. หลักการพื้นฐานการสอนระดับประถม

. ห้องเรียนสร้างสรรค์

Comments