คำอธิบายรายวิชา

                   ท ๓๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑                    เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน ๑๐ หน่วยกิต 

        ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วประเภทบทความ นวนิยาย และความเรียง การอ่านจับใจความ การตีความ การแปลความและการขยายความ การวิเคราะห์และวิจารณ์ การตอบคำถามจากการอ่าน การคาดคะเน และประเมินค่าวรรณคดีในบทเรียน ข่าว บทความและมีมารยาทในการอ่าน

        ศึกษาการเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความกวีนิพนธ์วรรณคดี บทความ ตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ และมีมารยาทในการเขียน

        ศึกษาการพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู การประเมินเรื่องที่ฟังและดูเพื่อกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและมีมารยาทในการฟังและดู

        ศึกษาการเขียนสะกดคำ การใช้คำ การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงและกาพย์

        ศึกษาหลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น จุดมุ่งหมายของการแต่ง การพิจารณารูปแบบเนื้อหาและกลวิธี การวิเคราะห์และการวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต  การวิเคราะห์ประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม ด้านวรรณศิลป์ ด้านสังคมและวัฒนธรรม การสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม การท่องบทอาขยาน และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามที่กำหนดและตามความสนใจ

        โดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการ ทักษะความรู้ ความจำ ความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการทำงาน มีนิสัยรักการอ่าน มีวินัย เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในภาษาไทยและวรรณคดีของชาติ มีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมเพื่อดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข