ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • [8 พฤษภาคม 2561] อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้แบบ Active Learning" 
  • [9 พฤษภาคม 2561] อบรมงานพัสดุและการเงิน และ การอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ IPAD
  • [10 พฤษภาคม 2561] อบรม "การประเมินวิทยาฐานะแบบใหม่"

 ภาพกิจกรรม 

  
    
           (เพาะเลี้ยงกบ)