ชื่อ-สกุล นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) MR.CHALERMGIAT  THEEASANAระดับการศึกษา 

สถาบันการศึกษา: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ระดับ: ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา: วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)
                  สาขาวิชา:
การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)
ปีการศึกษาที่จบ: 2550
 
สถาบันการศึกษา: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ระดับ: ปริญญาตรี 
วุฒิการศึกษา: อสบ.อิเล็กทรอนิกส์
                                           สาขาวิชา: วิศวกรรมสารสนเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษาที่จบ: 2545

สถาบันการศึกษา: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่่น            ระดับ: อนุปริญญา
วุฒิการศึกษา: ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์                       
               สาขาวิชา: เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษาที่จบ: 2543

สถาบันการศึกษา: โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย                                 ระดับ: มัธยมศึกษาตอนตัน
วุฒิการศึกษา: ม.ต้น                                                           สาขาวิชา: -
ปีการศึกษาที่จบ: 2539

สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง                                  ระดับ: ประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา: ม.ต้น                                                           สาขาวิชา: -
ปีการศึกษาที่จบ: 253x

สถาบันการศึกษา: โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209                    ระดับ: อนุบาล - ประถมศึกษา 
วุฒิการศึกษา: ม.ต้น                                                           สาขาวิชา: -
ปีการศึกษาที่จบ: 252x - 253x
 

ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์-อิเล็กทรอนิกส์ :

OSที่ปรับแต่งได้: FreeBSD 5.4 6.0 6.4 7.0 , Fedura Core 2 4, IPCOP , Pfsence , Clark Connect
บริการทางเครือข่ายที่สามารถติดตั้งได้: DNS, DHCP, Database Server, File Server, Web Server
ฐานข้อมุลที่สามารถใช้งานได้: MS Access, SQL Server, MySQL Server
ภาษาที่สามารถเขียนได้: C, C++, Pascal, VB, , HTML, PHP
ระบบ CMS/LMS/BLOG ที่สามารถใช้งานได้: PHP-Nuke,WordPress, Moodle ,Jumla,PhpFusion
โปรแกรมสำนักงานที่สามารถใช้งานได้: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Visio, MS Project
Electronics : Microprocessor , Microcontroller , Electronic Circuit ฯ

Certificate of Complettion :(www.certiport.com)
Microsoft Certified of Microsoft Windows Vista for the Business Worker. (918/1000)
Microsoft Certified of Microsoft Office  Outlook 2007. (833/1000)
Microsoft Certified of Microsoft Office  Word 2007. (967/1000)
Microsoft Certified of Microsoft Office  Access 2007. (767/1000)
Microsoft Certified of Microsoft Office  PowerPoint 2007.(967/1000)
Microsoft Certified of Microsoft Office  Excel 2007.(1000/1000)

อบรมหลักสูตร:

2 - 4 ส.ค. 52  อบรม Joomla
28 - 31 ก.ค. 53 อบรมหลักสูตร Cloning and Diskless PC server 
2 - 4 ส.ค. 53 อบรม Joomla
9 - 11 ส.ค. 53 อบรม Moodle
11 -12 ต.ค. 53 อบรม การวางแผนการสอนสู่การทำวิจัยในชั้นเรียน

คณะกรรมการ :
กรรมการบริหารรายวิชาการ ศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชา1400004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต [Information Technology For Life]
เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

โครงการบริการวิชาการ :
17-20 มกราคม 2554 โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน โรงเรียนไตรคามวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
21-23 ธันวาคม 2553 โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน โรงเรียนหนองกาววิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
23-26 มีนาคม 2553 โครงการห้องเรียนพิเศษสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบห้องเรียนพิเศษ ศูนย์อบรมครู สสวท.มหาสารคาม(วิชาคอมพิวเตอร์)
9-12 กุมภาพันธ์ 2553 โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
19-23 มกราคม 2553 โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน โรงเรียนเชียงขวัญ กิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
16-20 พฤศจิกายน 2552 โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
การศึกษาดูงาน :
27-30 เม.ย. 53 ศึกษาดูงานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3-7 พ.ค. 53 ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว‎