Contact Address
: theeasana(at)hotmail.com , chalermgiat(at)hotmail.com ,theeasana@gmail.com
  : theeasana(at)hotmail.com
: -
:http://www.facebook.com/chalermgiat
:  0840274455
: อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633.2 กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านเลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์
            ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000